Ktl-icon-tai-lieu

Tinh Thể

Được đăng lên bởi Tieu Long Phan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1584 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1: Tính khối lượng riêng của tinh thể Ni, biết Ni kết tinh theo mạng tinh thể
0

lập phương tâm mặt và bán kính của Ni là 1,24 A .
Bài 2: Thực nghiệm cho biết ở pha rắn, vàng ( Au) có khối lượng riêng là 19,4
g/cm3 và có mạng lưới lập phương tâm diện. Độ dài cạnh của ô mạng đơn vị là 4,070.10 10

m. Khối lượng mol nguyên tử của vàng là: 196,97 g/cm3.
1. Tính phần trăm thể tích không gian trống trong mạng lưới tinh thể của vàng.
2. Xác định trị số của số Avogadro.
Bài 3: Đồng kết tinh theo kiểu lập phương tâm diện.

a. Tính cạnh của hình lập phương của mạng tinh thể và khoảng cách ngắn nhất giữa hai
tâm của hai nguyên tử đồng trong mạng, biết nguyên tử đồng có bán kính bằng 1,28A0.
b. Tính khối lượng riêng của đồng theo g/ cm3. Cho Cu = 64.
Bài 4:

Máu trong cơ thể người có màu đỏ vì chứa hemoglobin ( chất vận

chuyển oxi chứa sắt). Máu của một số động vật nhuyễn thể không có màu đỏ mà cá màu
khác vì chứa kim loại khác ( X). Tế bào đơn vị ( ô mạng cơ sở) lập phương tâm diện của
tinh thể X có cạnh bằng 6,62.10-8 cm. Khối lượng riêng của nguyên tố này là 8920 kg/m3.
a. Tính thể tích của các nguyên tử trong một tế bào và phần trăm thể tích của tế bào
bị chiếm bởi các nguyên tử.
b. Xác định nguyên tố X.
Bài 5: Tinh thể NaCl có cấu trúc lập phương tâm mặt của các ion Na +, còn các ion
Cl- chiếm các lỗ trống tám mặt trong ô mạng cơ sở của các ion Na +, nghĩa là có 1 ion Cl 0

chiếm tâm của hình lập phương. Biết cạnh a của ô mạng cơ sở là 5,58 A . Khối lượng
0

mol của Na và Cl lần lượt là 22,99 g/mol; 35,45 g/mol. Cho bán kính của Cl - là 1,81 A .
Tính :
a) Bán kính của ion Na+.
b) Khối lượng riêng của NaCl (tinh thể).

Bài 6: Phân tử CuCl kết tinh dưới dạng lập phương tâm diện. Hãy biểu diễn mạng
cơ sở của CuCl.
a) Tính số ion Cu+ và Cl - rồi suy ra số phân tử CuCl chứa trong mạng tinh thể cơ
sở.
b) Xác định bán kính ion Cu+.
0

Cho: D(CuCl) = 4,136 g/cm3 ; rCl-= 1,84 A ; Cu = 63,5 ; Cl = 35,5
Bài 7:
a) Hãy vẽ sơ đồ mô tả cấu trúc của một tế bào sơ đẳng của kim cương.
0

b) Biết hằng số mạng a = 3,5 A . Hãy tính khoảng cách giữa một nguyên tử C và
một nguyên tử C láng giềng gần nhất. Mỗi nguyên tử C như vậy được bao quanh bởi mấy
nguyên tử ở khoảng cách đó?
c) Hãy tính số nguyên tử C trong một tế bào sơ đẳng và khối lượng riêng của kim
cương.
Bài 8: Thực nghiệm cho biết ở pha rắn, vàng ( Au) có khối lượng riêng là 19,4
g/cm3 và có mạng lưới lập phương tâm diện. Độ dài cạnh của ô mạng đơn vị là 4,070.10 10

m. Khối lượng mol nguyên tử của vàng là: 196,97 g/c...
Bài 1: Tính khối lượng riêng của tinh thể Ni, biết Ni kết tinh theo mạng tinh thể
lập phương tâm mặt và bán kính của Ni là 1,24
0
A
.
Bài 2: Thực nghiệm cho biết pha rắn, vàng ( Au) khối lượng riêng 19,4
g/cm
3
mạng lưới lập phương tâm diện. Độ dài cạnh của ô mạng đơn vị 4,070.10
-
10
m. Khối lượng mol nguyên tử của vàng là: 196,97 g/cm
3
.
1. Tính phần trăm thể tích không gian trống trong mạng lưới tinh thể của vàng.
2. Xác định trị số của số Avogadro.
Bài 3: Đồng kết tinh theo kiểu lập phương tâm diện.
a. Tính cạnh của hình lập phương của mạng tinh thể khoảng cách ngắn nhất giữa hai
tâm của hai nguyên tử đồng trong mạng, biết nguyên tử đồng có bán kính bằng 1,28A
0
.
b. Tính khối lượng riêng của đồng theo g/ cm
3
. Cho Cu = 64.
Bài 4: Máu trong thể người màu đỏ chứa hemoglobin ( chất vận
chuyển oxi chứa sắt). Máu của một số động vật nhuyễn thể không màu đỏ màu
khác vì chứa kim loại khác ( X). Tế bào đơn vị ( ô mạng cơ sở) lập phương tâm diện của
tinh thể X có cạnh bằng 6,62.10
-8
cm. Khối lượng riêng của nguyên tố này là 8920 kg/m
3
.
a. Tính thể tích của các nguyên tử trong một tế bào và phần trăm thể tích của tế bào
bị chiếm bởi các nguyên tử.
b. Xác định nguyên tố X.
Bài 5: Tinh thể NaCl có cấu trúc lập phương tâm mặt của các ion Na
+
, còn các ion
Cl
-
chiếm các lỗ trống tám mặt trong ô mạng sở của các ion Na
+
, nghĩa 1 ion Cl
-
chiếm tâm của hình lập phương. Biết cạnh a của ô mạng sở 5,58
0
A
. Khối lượng
mol của Na Cl lần lượt 22,99 g/mol; 35,45 g/mol. Cho bán kính của Cl
-
1,81
0
A
.
Tính :
a) Bán kính của ion Na
+
.
b) Khối lượng riêng của NaCl (tinh thể).
Tinh Thể - Trang 2
Tinh Thể - Người đăng: Tieu Long Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tinh Thể 9 10 907