Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức bộ máy và sử dụng chính quyền cấp xã

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 294 trang   |   Lượt xem: 3612 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ChØ ®¹o biªn so¹n:

- TS. U«ng Chu L­u

Uû viªn Trung ­¬ng §¶ng, Bé tr­ëng Bé T­ ph¸p

- TS. Vò §øc KhiÓn

Chñ nhiÖm Uû ban Ph¸p luËt Quèc héi

- TrÇn §¹i H­ng

Phã tr­ëng Ban th­êng trùc Ban Néi chÝnh trung ­¬ng

- TrÇn Ng¸t

Phã BÝ th­ Th­êng trùc tØnh uû L¹ng S¬n

Biªn so¹n:

- TS. NguyÔn §×nh §Æng Lôc

Vô tr­ëng Vô Ph¸p luËt, Ban Néi chÝnh trung ­¬ng (Chñ biªn)

- ¤ng NguyÔn Huy Ng¸t

Vô tr­ëng Vô Hîp t¸c quèc tÕ, Bé T­ ph¸p

- ThS. NguyÔn H¶i Ninh

Phã Vô tr­ëng Vô Ph¸p luËt, Ban Néi chÝnh trung ­¬ng

- TS. Lª Thµnh Long

Phã Vô tr­ëng Vô Hîp t¸c quèc tÕ, Bé T­ ph¸p

- ThS. §ång ThÞ Kim Thoa

Häc viÖn T­ ph¸p

4

- ThS. §Æng Hoµng Oanh
Bé T­ ph¸p

- ThS. NguyÔn Minh Ph­¬ng
Bé T­ ph¸p

Tham gia biªn so¹n:

- PGS.TS. Lª V¨n HoÌ

- ThS. Ng« Trung Thµnh

- PGS.TS. Bïi Xu©n §øc

- PGS.TS. Lª Minh Th«ng

- PGS.TS. NguyÔn H÷u Tri

- PGS.TS. NguyÔn V¨n M¹nh
- ThS. Chu ThÞ Trang V©n

- ThS. NguyÔn Hoµng Anh
- TS. Lª M¹nh Lu©n

- TS. Ph¹m TuÊn Kh¶i
- CN. Lª TiÕn §¹t

- CN. NguyÔn TuÊn Anh

5

Tµi liÖu nµy lµ s¶n phÈm cña TiÓu dù ¸n “T¨ng c­êng n¨ng lùc ph¸p luËt

cho c¸n bé, c«ng chøc cÊp x· cña tØnh L¹ng S¬n” do Ban Néi chÝnh trung ­¬ng
chñ tr× thùc hiÖn. TiÓu dù ¸n nµy lµ mét hîp phÇn cña Dù ¸n VIE/02/015 vÒ

Hç trî thùc thi ChiÕn l­îc x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt
Nam ®Õn n¨m 2010, ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020 do UNDP/Sida/DANIDA/
Nauy/Ailen tµi trî.

Tµi liÖu nµy sö dông cho c¸c líp tËp huÊn n©ng cao n¨ng lùc ph¸p luËt

c¸n bé, c«ng chøc cÊp x· ë tØnh L¹ng S¬n do Dù ¸n VIE/02/015 tæ chøc vµ
kh«ng ph¶i lµ tµi liÖu gi¶ng d¹y chÝnh thøc cña bÊt kú c¸ nh©n, tæ chøc nµo.

6

Lêi giíi thiÖu
C¸n bé, c«ng chøc cÊp c¬ së (x·, ph­êng, thÞ trÊn) lµ nh÷ng
ng­êi gÇn d©n nhÊt, s¸t d©n nhÊt. Trong ph¹m vi chøc n¨ng,
nhiÖm vô cña m×nh, c¸n bé, c«ng chøc cÊp c¬ së chÝnh lµ nh÷ng
ng­êi trùc tiÕp “truyÒn t¶i” ph¸p luËt ®Õn víi nh©n d©n th«ng qua
gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc liªn quan tíi quyÒn vµ lîi Ých cña nh©n
d©n, ®ång thêi còng lµ ng­êi thÊu hiÓu nhÊt nh÷ng t©m t­, nguyÖn
väng cña nh©n d©n, nh÷ng v­íng m¾c, bÊt cËp cña chÝnh s¸ch,
ph¸p luËt khi ¸p dông chóng trong thùc tÕ. Chñ tr­¬ng, chÝnh
s¸ch, ph¸p luËt dï cã ®óng ®¾n ®Õn mÊy nh­ng sÏ khã cã ®­îc hiÖu
lùc, hiÖu qu¶ cao nÕu nh­ kh«ng ®­îc triÓn khai thùc hiÖn bëi mét
®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc c¬ së cã n¨ng lùc ph¸p luËt tèt. Tuy
nhiªn, trªn thùc tÕ, do nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch
quan, n¨ng lùc ph¸p luËt cña c¸n bé, c«ng chøc c¬ së nh×n chung
cßn h¹n chÕ; mét sè c¸n bé, c«ng chøc ch­a ®¸p øng ®Çy ®ñ ...
ChØ ®¹o biªn so¹n:
- TS. U«ng Chu Lu
Uû viªn Trung ¬ng §¶ng, Bé trëng Bé T ph¸p
- TS. Vò §øc KhiÓn
Chñ nhiÖm Uû ban Ph¸p luËt Quèc héi
- TrÇn §¹i Hng
Phã trëng Ban thêng trùc Ban Néi chÝnh trung ¬ng
- TrÇn Ng¸t
Phã BÝ th Thêng trùc tØnh uû L¹ng S¬n
Biªn so¹n:
- TS. NguyÔn §×nh §Æng Lôc
Vô trëng Vô Ph¸p luËt, Ban Néi chÝnh trung ¬ng (Chñ biªn)
- ¤ng NguyÔn Huy Ng¸t
Vô trëng Vô Hîp t¸c quèc tÕ, Bé T ph¸p
- ThS. NguyÔn H¶i Ninh
Phã Vô trëng Vô Ph¸p luËt, Ban Néi chÝnh trung ¬ng
- TS. Lª Thµnh Long
Phã Vô trëng Vô Hîp t¸c quèc tÕ, Bé T ph¸p
- ThS. §ång ThÞ Kim Thoa
Häc viÖn T ph¸p
4
Tổ chức bộ máy và sử dụng chính quyền cấp xã - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổ chức bộ máy và sử dụng chính quyền cấp xã - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
294 Vietnamese
Tổ chức bộ máy và sử dụng chính quyền cấp xã 9 10 462