Ktl-icon-tai-lieu

Tổ hợp Toán

Được đăng lên bởi Hoang Tran
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 983 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
Đưa vào
sổ tay

LOẠI 1: Chọn phần tử từ các tập hợp
Thí dụ 1: Tổ một có 10 người, tổ hai có 9 người. có bao nhiêu cách
chọn một nhóm gồm 8 người sao cho mỗi tổ trên có ít nhất là 2 người?
Lời giải: Giả sử ta chọn k người của tổ một và (8 – k) người của tổ hai.
Vì mỗi tổ có ít nhất 2 người nên 2≤k≤6.
•

Số cách chọn k trong số 10 người của tổ một là Ck10 . Ứng với một

cách chọn trên, ta có số cách chọn (8 – k) trong 9 người của tổ hai
là C8−k9 . Theo quy tắc nhân, ta được số cách chọn nhóm 8 người như
trên là

Sk=Ck10.C8−k9
•

Cho k lần lượt bằng 2, 3,..,6 và áp dụng quy tắc cộng, ta được số

cách chọn nhóm 8 người thỏa mãn bài toán là

S=S2+S3+⋯+S6=C210.C69+C310.C59+⋯+C610.C29=74
088
Bài toán tổng quát: Cho tập hợp A có n phần tử, tập hợp B có m
phần tử. Tính số cách chọn p phần tử từ hai tập hợp
trên (p<m+n) và thỏa mãn một điều kiện nào đó.
Cách giải chung
1) Tính trực tiếp : Giả sử ta chọn k phần tử của tập hợp A và (p – k)
phần tử của tập hợp B (trường hợp giả thiết cho nhiều tập hợp hơn, ta
làm tương tự). Số cách chọn là Sk=Ckn.Cp−km. Cho k thay đổi phù
hợp với giả thiết của bài toán và lấy tổng của tất cả các số
hạng Sk tương tứng, ta được kết quả cần tìm.
2) Tính gián tiếp : Số cách chọn k phần tử từ A,B môt cách bất kỳ
là Ckm+n. Kết quả phải tìm là hiệu của Ckm+n với tổng các số
hạng Sk tương ứng với mỗi giá trị k thỏa mãn gỉa thiết của bài toán.
Thí dụ 2. Người ta sử dụng ba loại sách gồm; 8 cuốn sách về Toán
học, 6 cuốn sách về Vật lí và 5 cuốn sách về Hóa học. Mỗi loại đều

gồm các cuốn sách đôi một khác loại nhau. Có bao nhiêu cách chọn 7
cuốn sách trong số sách trên để làm giải thưởng sao cho mỗi loại có ít
nhất 1 cuốn?
Lời giải: Sử dụng cách tính gián tiếp. số cách chọn 7 trong số 19 cuốn
sách một cách bất kì là C719.
Các cách chọn không đủ 3 loại sách là:
•

Số cách chọn 7 trong số 11 cuốn sách Lí và Hóa là C711 ( không có

sách Toán)
•

Số cách chọn 7 trong số 13 cuốn sách Hóa và Toán là C713 (không

có sách Lí)
•

Số cách chọn 7 trong số 14 cuốn sách Toán và Lí là C714 ( không

có sách Hóa)
•

Số cách chọn 7 trong số 8 cuốn sách Toán là C78 (không có sách Lí

và Hóa)
Vì mỗi cách chọn không có sách Lí và Hóa thuộc cả hai phép chọn :
không có sách Lí và không có sách Hóa, nên số cách chọn phải tìm là

C719−C711−C713−C714+C78=44918.
Lưu ý. Khi tính theo phương pháp gián tiếp, mỗi số hạng tương ứng với
trường hợp không thỏa mãn bài toán được đặt dấu trừ. Số hạng đồng
thời thuộc hai trường hợp không thỏa mãn bài toán được đặt sau dấu
cộng (...
1
Đưa vào
sổ tay
LOẠI 1: Chọn phần tử từ các tập hợp
Thí dụ 1: Tổ một có 10 người, tổ hai có 9 người. có bao nhiêu cách
chọn một nhóm gồm 8 người sao cho mỗi tổ trên có ít nhất là 2 người?
Lời giải: Giả sử ta chọn k người của tổ một và (8 – k) người của tổ hai.
Vì mỗi tổ có ít nhất 2 người nên 2≤k≤6.
• Số cách chọn k trong số 10 người của tổ một là Ck10 . Ứng với một
cách chọn trên, ta có số cách chọn (8 – k) trong 9 người của tổ hai
C8−k9 . Theo quy tắc nhân, ta được số cách chọn nhóm 8 người như
trên là
Sk=Ck10.C8−k9
• Cho k lần lượt bằng 2, 3,..,6 và áp dụng quy tắc cộng, ta được số
cách chọn nhóm 8 người thỏa mãn bài toán là
S=S2+S3+⋯+S6=C210.C69+C310.C59+⋯+C610.C29=74
088
Bài toán tổng quát: Cho tập hợp A có n phần tử, tập hợp B có m
phần tử. Tính số cách chọn p phần tử từ hai tập hợp
trên (p<m+n) và thỏa mãn một điều kiện nào đó.
Cách giải chung
1) Tính trực tiếp : Giả sử ta chọn k phần tử của tập hợp A và (p – k)
phần tử của tập hợp B (trường hợp giả thiết cho nhiều tập hợp hơn, ta
làm tương tự). Số cách chọn là Sk= Ckn.Cpkm. Cho k thay đổi phù
hợp với giả thiết của bài toán và lấy tổng của tất cả các số
hạng Sk tương tứng, ta được kết quả cần tìm.
2) Tính gián tiếp : Số cách chọn k phần tử từ A,B môt cách bất kỳ
Ckm+n. Kết quả phải tìm là hiệu của Ckm+n với tổng các số
hạng Sk tương ứng với mỗi giá trị k thỏa mãn gỉa thiết của bài toán.
Thí dụ 2. Người ta sử dụng ba loại sách gồm; 8 cuốn sách về Toán
học, 6 cuốn sách về Vật lí và 5 cuốn sách về Hóa học. Mỗi loại đều
Tổ hợp Toán - Trang 2
Tổ hợp Toán - Người đăng: Hoang Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tổ hợp Toán 9 10 613