Ktl-icon-tai-lieu

Tổ Hợp - Xác Suất

Được đăng lên bởi unlucky27
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 454 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề 11

Tổ Hợp - Xác Suất
§1. Hoán Vị - Chỉnh Hợp - Tổ Hợp
A. Kiến Thức Cần Nhớ
1. Quy tắc đếm.
• Quy tắc cộng: Giả sử công việc được thực hiện theo một trong hai phương án A hoặc B. Phương án A có thể
thực hiện theo n cách, phương án B có thể thực hiện theo m cách. Khi đó công việc có thể thực hiện theo n + m
cách.
• Quy tắc nhân: Giả sử một công việc bao gồm hai công đoạn A và B. Công đoạn A có thể thực hiện theo n
cách, công đoạn B có thể thực hiện theo m cách. Khi đó công việc có thể thực hiện theo n.m cách.
2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp.
• Hoán vị: Cho tập hợp A có n (n ≥ 1) phần tử. Khi sắp xếp n phần tử này theo một thứ tự, ta được một hoán
vị các phần tử của A. Số các hoán vị của một tập hợp có n phần tử là Pn = n! = n (n − 1) (n − 2) ...2.1 (Quy uớc
0! = 1).
• Chỉnh hợp: Cho tập hợp A gồm n phần tử và số nguyên k với 1 ≤ k ≤ n. Khi lấy ra k phần tử của A và xếp
chúng theo một thứ tự, ta được một chỉnh hợp chập k của n phần tử của A. Số các chỉnh hợp chập k (1 ≤ k ≤ n)
của một tập hợp có n phần tử là Akn = n (n − 1) (n − 2) ... (n − k + 1). (Quy uớc A0n = 1).
• Tổ hợp: Cho tập hợp A gồm n phần tử và số nguyên k với 1 ≤ k ≤ n. Mỗi tập con của A có k phần tử được
gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử của A. Số các tổ hợp chập k (1 ≤ k ≤ n) của một tập hợp có n phần tử là
n (n − 1) (n − 2) ... (n − k + 1)
Ak
(Quy ước Cn0 = 1).
Cnk = n =
n!
k!
k
• Một số công thức về tổ hợp: Cnk = Cnn−k (0 ≤ k ≤ n), Cn+1
= Cnk + Cnk−1 (1 ≤ k ≤ n).
Lưu ý. Hoán vị và chỉnh hợp có phân biệt thứ thự còn tổ hợp không biệt thứ tự.

B. Bài Tập
11.1. (B-05) Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người, gồm 12 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân công
đội về giúp đỡ ba tỉnh miền núi sao cho mỗi tỉnh có 4 nam và 1 nữ.
11.2. (D-06) Đội thanh niên xung kích của trường phổ thông có 12 học sinh, gồm 5 học sinh lớp A, 4 học sinh lớp
B và 3 học sinh lớp C. Cần chọn bốn học sinh đi làm nhiệm vụ sao cho bốn học sinh này thuộc không quá hai lớp.
Hỏi có bao nhiêu cách chọn.
11.3. (B-04) Trong một môn học, thầy giáo có 30 câu hỏi khác nhau gồm 5 câu hỏi khó, 10 câu hỏi trung bình và
15 câu hỏi dễ. Từ 30 câu hỏi đó có thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra, mỗi đề gồm 5 câu hỏi khác nhau, sao cho
trong mỗi đề phải có 3 loại câu hỏi (khó, trung bình và dễ) và số câu hỏi dễ không ít hơn 2.
11.4. Một hộp đựng 4 bi đỏ, 5 bi trắng và 6 bi vàng. Người ta chọn ra 4 viên bi từ hộp đó. Hỏi có bao nhiêu cách
chọn để số bi lấy ra không đủ ba màu.
11.5. Chứng minh các hệ thức sau
n+2
n+1
a) An+k
...
Chuyên đề 11
T Hợp - Xác Suất
§1. Hoán Vị - Chỉnh Hợp - T Hợp
A. Kiến Thức Cần Nhớ
1. Quy tắc đếm.
Quy tắc cộng: Giả sử công việc được thực hiện theo một trong hai phương án A hoặc B. Phương án A thể
thực hiện theo n cách, phương án B thể thực hiện theo m cách. Khi đó công việc thể thực hiện theo n + m
cách.
Quy tắc nhân: Giả sử một công việc bao gồm hai công đoạn A và B. Công đoạn A thể thực hiện theo n
cách, công đoạn B thể thực hiện theo m cách. Khi đó công việc thể thực hiện theo n.m cách.
2. Hoán vị - Chỉnh hợp - T hợp.
Hoán vị: Cho tập hợp A n (n 1) phần tử. Khi sắp xếp n phần tử này theo một thứ tự, ta được một hoán
vị các phần tử của A. Số các hoán vị của một tập hợp n phần tử P
n
= n! = n (n 1) (n 2) ...2.1 (Quy uớc
0! = 1).
Chỉnh hợp: Cho tập hợp A gồm n phần tử và số nguyên k với 1 k n. Khi lấy ra k phần tử của A và xếp
chúng theo một thứ tự, ta được một chỉnh hợp chập k của n phần tử của A. Số các chỉnh hợp chập k (1 k n)
của một tập hợp n phần tử A
k
n
= n (n 1) (n 2) ... (n k + 1). (Quy uớc A
0
n
= 1).
T hợp: Cho tập hợp A gồm n phần tử và số nguyên k với 1 k n. Mỗi tập con của A k phần tử được
gọi một tổ hợp chập k của n phần tử của A. Số các tổ hợp chập k (1 k n) của một tập hợp n phần tử
C
k
n
=
A
k
n
n!
=
n (n 1) (n 2) ... (n k + 1)
k!
(Quy ước C
0
n
= 1).
Một số công thức về tổ hợp: C
k
n
= C
nk
n
(0 k n), C
k
n+1
= C
k
n
+ C
k1
n
(1 k n).
Lưu ý. Hoán vị và chỉnh hợp phân biệt thứ thự còn tổ hợp không biệt thứ tự.
B. Bài Tập
11.1. (B-05) Một đội thanh niên tình nguyện 15 người, gồm 12 nam và 3 nữ. Hỏi bao nhiêu cách phân công
đội v giúp đỡ ba tỉnh miền núi sao cho mỗi tỉnh 4 nam và 1 nữ.
11.2. (D-06) Đội thanh niên xung kích của trường phổ thông 12 học sinh, gồm 5 học sinh lớp A, 4 học sinh lớp
B và 3 học sinh lớp C. Cần chọn bốn học sinh đi làm nhiệm vụ sao cho bốn học sinh này thuộc không quá hai lớp.
Hỏi bao nhiêu cách chọn.
11.3. (B-04) Trong một môn học, thầy giáo 30 câu hỏi khác nhau gồm 5 câu hỏi khó, 10 câu hỏi trung bình và
15 câu hỏi dễ. Từ 30 câu hỏi đó thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra, mỗi đề gồm 5 câu hỏi khác nhau, sao cho
trong mỗi đề phải 3 loại câu hỏi (khó, trung bình và dễ) và số câu hỏi dễ không ít hơn 2.
11.4. Một hộp đựng 4 bi đỏ, 5 bi trắng và 6 bi vàng. Người ta chọn ra 4 viên bi từ hộp đó. Hỏi bao nhiêu cách
chọn để số bi lấy ra không đủ ba màu.
11.5. Chứng minh các hệ thức sau
a) A
n+2
n+k
+ A
n+1
n+k
= k
2
A
n
n+k
.
b) k (k 1) C
k
n
= n (n 1) C
k2
n2
.
c) P
k
A
2
n+1
A
2
n+3
A
2
n+5
= nk!A
5
n+5
.
d) (B-08)
n + 1
n + 2
1
C
k
n+1
+
1
C
k+1
n+1
=
1
C
k
n
.
11.6. Giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình
a) P
x
A
2
x
+ 72 = 6
A
2
x
+ 2P
x
. b)
1
2
A
2
2x
A
2
x
6
x
C
3
x
+ 10.
69
Tổ Hợp - Xác Suất - Trang 2
Tổ Hợp - Xác Suất - Người đăng: unlucky27
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tổ Hợp - Xác Suất 9 10 794