Ktl-icon-tai-lieu

Toán

Được đăng lên bởi hiennai8405
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 4252 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I: LÝ LUẬN CHUNG
§1. Phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu toán
1) Biểu hiện của học sinh có năng khiếu
- Có khả năng thay đổi phương thức hành động để giải quyết vấn đề phù hợp với các
thay đổi các điều kiện.
Vd: “Xếp 5 hình vuông bằng 6 que diêm?”
“ Xếp 3 hình tam giác bằng 7 que diêm?”
“ Xếp 8 hình tam giác bằng 6 que diêm?”
“ Xếp 10 hình tam giác bằng 5 que diêm?”
- Có khả năng chuyển từ trừu tượng khái quát sang cụ thể và từ cụ thể sang trừu
tượng khái quát
Vd: Cho dãy số 5, 8, 11, 14 ...
Tính số hạng thứ 2007 của dãy số?
+ Số hạng thứ hai : 5 + 1 × 3
+ Số hạng thứ ba : 5 + 2 × 3
+ Số hạng thứ tư : 5 + 3 × 3
+ Số hạng thứ năm: 5 + 4 × 3
.....................................
Hãy so sánh mỗi số hạng với số hạng đầu và khoảng cách của dãy số để tìm ra
quy luật?
- Có khả năng xác lập sự phụ thuộc giữa các dữ kiện theo cả hai hướng xuôi và
ngược lại.
Vd:
+ Sự phụ thuộc của tổng các giá trị của các số hạng có thể xác định phụ thuộc của
các số hạng vào sự biến đổi của tổng.
abc = 20 × (a + b + c)
80 × a = 10 × b + 19 × c  19 × c  10  c = 0
 a = 1; b = 8
+ Điều kiện một số chia hết cho 3, 5, 9, 4, 11 và ngược lại?
- Thích tìm lời giải một bài toán theo nhiều cách hoặc xem xét một vấn đề dưới
nhiều khía cạnh khác nhau.
Vd:
Nói chung tích của 2 số tự nhiên là một số lớn hơn mỗi thừa số của nó. Đặt vấn đề
tìm các thí dụ phủ định kết luận trên.
- Có sự quan sát tinh tế nhanh chóng phát hiện ra các dấu hiệu chung và riêng, nhanh
chóng phát hiện ra những chỗ nút làm cho việc giải quyết vấn đề phát triển theo hướng
hợp lý hơn độc đáo hơn.
- Có trí tưởng tượng hình học một cách phát triển. Các em có khả năng hình dung ra
các biến đổi hình để có hình cùng cùng diện tích, thể tích.
- Có khả năng suy luận có căn cứ, rõ ràng. Có óc tò mò, không muốn dừng lại ở
việc làm theo mẫu, hoặc những cái có sẵn, hay những gì còn vướng mắc, hoài nghi.
Luôn có ý thức tự kiểm tra lại việc mình đã làm.

1


2) Biện pháp sư phạm:
- Thường xuyên củng cố các kiến thức vững chắc cho học sinh và hướng dẫn các
em đào sâu các kiến thức đã học thông qua các gợi ý hay các câu hỏi hướng dẫn đi sâu
vào kiến thức trọng tâm bài học: Yêu cầu học sinh tự tìm các ví dụ minh họa, các phản
ví dụ dễ (nếu có), các thí dụ cụ thể hóa các tính chất chung, đặc biệt thông qua việc vận
dụng và thực hành, kiểm tra các kiến thức tiếp thu, các bài tập đã làm của học sinh.
- Tăng cường một số bài tập khó hơn trình độ chung trong đó đòi hỏi vận dụng
sâu các khái niệm ...
www.vnmath.com
1
Chương I:
LÝ LUN CHUNG
§1. Phát hin và bi dưỡng hc sinh có năng khiếu toán
1) Biu hin ca hc sinh có năng khiếu
- kh năng thay đổi phương thc hành động để gii quyết vn đề phù hp vi các
thay đổi các điu kin.
Vd: “Xếp 5 hình vuông bng 6 que diêm?”
“ Xếp 3 hình tam giác bng 7 que diêm?”
“ Xếp 8 hình tam giác bng 6 que diêm?”
“ Xếp 10 hình tam giác bng 5 que diêm?”
- kh năng chuyn t tru tượng khái quát sang c th và t
c th sang tru
tượng khái quát
Vd: Cho dãy s 5, 8, 11, 14 ...
Tính s hng th 2007 ca dãy s?
+ S hng th hai : 5 + 1 × 3
+ S hng th ba : 5 + 2 × 3
+ S hng th tư : 5 + 3 × 3
+ S hng th năm: 5 + 4 × 3
.....................................
Hãy so sánh mi s hng vi s hng đầu và khong cách ca dãy s để tìm ra
quy lut?
- kh năng xác lp s ph thuc gia các d
kin theo c hai hướng xuôi và
ngược li.
Vd:
+ S ph thuc ca tng các giá tr ca các s hng có th xác định ph thuc ca
các s hng vào s biến đổi ca tng.
abc
= 20 × (a + b + c)
80 × a = 10 × b + 19 × c
19 × c 10 c = 0
a = 1; b = 8
+ Điu kin mt s chia hết cho 3, 5, 9, 4, 11 và ngược li?
- Thích tìm li gii mt bài toán theo nhiu cách hoc xem xét mt vn đề dưới
nhiu khía cnh khác nhau.
Vd:
Nói chung tích ca 2 s t nhiên là mt s ln hơn mi tha s ca nó. Đặt vn đề
tìm các thí d ph định kết lun trên.
- Có s quan sát tinh tế nhanh chóng phát hin ra các du hiu chung và riêng, nhanh
chóng phát hin ra nhng ch nút làm cho vi
c gii quyết vn đề phát trin theo hướng
hp lý hơn độc đáo hơn.
- Có trí tưởng tượng hình hc mt cách phát trin. Các em có kh năng hình dung ra
các biến đổi hình để có hình cùng cùng din tích, th tích.
- kh năng suy lun có căn c, rõ ràng. Có óc tò mò, không mun dng li
vic làm theo mu, hoc nhng cái có sn, hay nhng gì còn vướng mc, hoài nghi.
Luôn có ý thc t kim tra li vic mình đã làm.
Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán - Người đăng: hiennai8405
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Toán 9 10 846