Ktl-icon-tai-lieu

Toán

Được đăng lên bởi Nhat Sinh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1676 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TUYỂN CHỌN MỘT SỐ BÀI TOÁN NÂNG CAO LỚP 7
A.PHẦN ĐẠI SỐ:
Bài toán 1. So sánh: 2009 20 và 2009200910 .
A
, biết:
B
1 1 1
1
1
1
A     ... 


2 3 4
2007 2008 2009
2008 2007 2006
2
1
B


 ... 

1
2
3
2007 2008

Bài toán 2. Tính tỉ số

Bài toán 3. Cho x, y, z, t  N * .
Chứng minh rằng: M =

x
y
z
t



x  y  z x  y t y  z t x  z t

có giá trị không phải là số tự nhiên.

Bài toán 4. Tìm x; y  Z biết:
a. 25 – y 2 = 8( x – 2009)
b. x 3 y = x y 3 + 1997
c. x + y + 9 = xy – 7.
Bài toán 5. Tìm x biết :
a. 5(2 x  3)  2(2 x  3)  2 x  3 16
b. x  6 x  2  x  4 .
2

2

Bài toán 6. Chứng minh rằng :

3
5
7
19
 2 2  2 2  ...  2 2 < 1
2
1 .2
2 .3
3 .4
9 .10
2

Bài toán 7. Cho n số x1, x2, ..., xn mỗi số nhận giá trị 1 hoặc -1. Chứng minh rằng nếu x1.x2 + x2.x3
+ ...+ xn.x1 = 0 thì n chia hết cho 4.
Bài toán 8. Chứng minh rằng:
1
1
1
1
1
1
1
 4  6  ...  4 n  2  4 n  ...  2002  2004 < 0,2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
Bài toán 9. Tính giá trị của biểu thức A = x n + n giả sử x 2  x  1 0 .
x
3  4x
Bài toán 10. Tìm max của biểu thức:
.
x 2 1

S=

Bài toán 11. Cho x, y, z là các số dương. Chứng minh rằng :
D=

x
y
z
3



2x  y  z 2 y  z  x 2z  x  y 4

Bài toán 12. Tìm tổng các hệ số của đa thức nhận được sau khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức :
A(x) = ( 3 - 4x + x2 )2004 .( 3 + 4x + x2 )2005
Bài toán 13. Tìm các số a, b, c nguyên dương thỏa mãn : a 3  3a 2  5 5b và a + 3 = 5 c
Bài toán 14. Cho x = 2005. Tính giá trị của biểu thức :
x 2005  2006 x 2004  2006 x 2003  2006 x 2002  ...  2006 x 2  2006 x  1
xx 2
 12 x  3
Bài toán 15. Rút gọn biểu thức :
N= 2
x  8 x  20

Bài toán 16. Trong 3 số x, y, z có 1 số dương, 1 số âm và một số 0. Hỏi mỗi số đó thuộc loại nào
biết : x  y  y z
Bài toán 17. Tìm hai chữ số tận cùng của tổng sau :
B = 3  3 2  33  3 4  ...  3 2009
Bài toán 18. Cho 3x – 4y = 0. Tìm min của biểu thức : M = x 2  y 2 .
3

2

x2 y2 z 2 x2  y2  z2



.
2
3
4
5
1
1
rằng : x 2 + y 2 + x 2  y 2 = 4

Bài toán 19. Tìm x, y, z biết :
Bài toán 20. Tìm x, y biết

Bài toán 21. Cho a là số gồm 2n chữ số 1, b là số gồm n + 1 chữ số 1, c là số gồm n chữ số 6. Chứng
minh rằng a + b + c + 8 là số chính phương.
Bài toán 22. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên a, tồn tại số tự nhiên b sao cho ab + 4 là số chính
phương.
Bài toán 23. Chứng minh rằng nếu các chữ số a, b, c thỏa mãn điều kiện ab : cd a : c thì
abbb : bbbc a : c .
Bài toán 24. Tìm phân số

m
n

khác 0 và số tự nhiên k, biết rằng

m mk

n
nk

.

Bà...
TUYỂN CHỌN MỘT SỐ BÀI TOÁN NÂNG CAO LỚP 7
A.PHẦN ĐẠI SỐ:
Bài toán 1. So sánh:
20
2009
10
20092009
.
Bài toán 2. Tính tỉ số
B
A
, biết:
2008
1
2007
2
...
3
2006
2
2007
1
2008
2009
1
2008
1
2007
1
...
4
1
3
1
2
1
B
A
Bài toán 3. Cho x, y, z, t
N
*
.
Chứng minh rằng: M =
tzx
t
tzy
z
tyx
y
zyx
x
có giá trị không phải là số tự nhiên.
Bài toán 4. Tìm x; y
Z biết:
a. 25 –
2
y
= 8( x – 2009)
b.
3
x
=
x
3
y
+ 1997
c. x + y + 9 = xy – 7.
Bài toán 5. Tìm x biết :
a.
1632)32(2)32(5 xxx
b.
426
22
xxx
.
Bài toán 6. Chứng minh rằng :
22222222
10.9
19
...
4.3
7
3.2
5
2.1
3
< 1
Bài toán 7. Cho n số x
1
, x
2
, ..., x
n
mỗi số nhận giá trị 1 hoặc -1. Chứng minh rằng nếu x
1
.x
2
+ x
2
.x
3
+ ...+ x
n
.x
1
= 0 thì n chia hết cho 4.
Bài toán 8. Chứng minh rằng:
S =
20042002424642
2
1
2
1
...
2
1
2
1
...
2
1
2
1
2
1
nn
< 0,2
Bài toán 9. Tính giá trị của biểu thức A =
n
x
+
n
x
1
giả sử
01
2
xx
.
Bài toán 10. Tìm max của biểu thức:
1
43
2
x
x
.
Bài toán 11. Cho x, y, z là các số dương. Chứng minh rằng :
D =
4
3
222
yxz
z
xzy
y
zyx
x
Bài toán 12. Tìm tổng các hệ số của đa thức nhận được sau khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức :
A(x) = ( 3 - 4x + x
2
)
2004
.( 3 + 4x + x
2
)
2005
Bài toán 13. Tìm các số a, b, c nguyên dương thỏa mãn :
b
aa 553
23
và a + 3 =
c
5
Bài toán 14. Cho x = 2005. Tính giá trị của biểu thức :
120062006...200620062006
22002200320042005
xxxxxx
Bài toán 15. Rút gọn biểu thức : N =
312
208
2
2
x
xx
xx
Bài toán 16. Trong 3 số x, y, z có 1 số dương, 1 số âm và một số 0. Hỏi mỗi số đó thuộc loại nào
biết :
zyyx
23
Bài toán 17. Tìm hai chữ số tận cùng của tổng sau :
B =
2009432
3...3333
Bài toán 18. Cho 3x – 4y = 0. Tìm min của biểu thức : M =
22
yx
.
Bài toán 19. Tìm x, y, z biết :
5432
222222
zyxzyx
.
Bài toán 20. Tìm x, y biết rằng : x
2
+ y
2
+
22
11
yx
= 4
Toán - Trang 2
Toán - Người đăng: Nhat Sinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Toán 9 10 66