Ktl-icon-tai-lieu

toán

Được đăng lên bởi vinhvannguyen888
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1002 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên : ...................................... Ngày học : ....... /......./2014
ĐỀ 1
Bài 1(2đ): Tính nhanh
a.
12 + 16 +28 + 24 = (….. + …..) + (…. + …..) = …… + ….. =
b.
36+ 25 + 64 + 75 = (….. + …..) + (…. + …..) = …… + ….. =
Bài 2(3đ): Tìm x
a. x + 16 = 48
b. 25 + x = 60 + 7
Bài làm
................................................................ ................................................................
................................................................ ................................................................
................................................................ ................................................................
Bài 3(3đ): Nhà Huệ có một đàn vịt, sau khi mẹ bán hết 19 con thì còn lại có
25 . Hỏi đàn vịt nhà Huệ trước khi bán có bao nhiêu con ?
Bài làm
.................................... ..........................................................................................
...................................
..........................................................................................
...................................
..........................................................................................
Bài 4(2đ): Hình vẽ bên có bao nhiêu tam giác ? Kể tên các hình đó.
…………………………
A
………………………..

B

D

E

C

1

Tên : ...................................... Ngày học : ....... /......./2014
ĐỀ 2
Bài 1(2đ): Tính nhanh
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 + 8 + 9 =
= (….. + …..) + (…. + …..) + (….. + …..) + (…. + …..) + …
= …… + …… + ……. + …… + …… =
Bài 2(3đ): Tìm y
a. y + 7 = 19 – 1
b. 14 + y = 12 +6
Bài làm
................................................................ ................................................................
................................................................ ................................................................
................................................................ ................................................................
Bài 3(3đ): Lan nuôi được 7 con gà , Hồng nuôi nhiều hơn Lan 8 con.Hỏi Hồng
nuôi được bao nhiêu con gà ?
Bài làm
.................................... ..........................................................................................
...................................
..........................................................................................
...................................
..........................................................................................
Bài 4(2đ): Hình vẽ dướ...
Tên : ...................................... Ngày học : ....... /......./2014
ĐỀ 1
Bài 1(2đ): Tính nhanh
a. 12 + 16 +28 + 24 = (….. + …..) + (…. + …..) = …… + ….. =
b. 36+ 25 + 64 + 75 = (….. + …..) + (…. + …..) = …… + ….. =
Bài 2(3đ): Tìm x
a. x + 16 = 48
b. 25 + x = 60 + 7
Bài làm
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Bài 3(3đ): Nhà Huệ có một đàn vịt, sau khi mẹ bán hết 19 con thì còn lại có
25 . Hỏi đàn vịt nhà Huệ trước khi bán có bao nhiêu con ?
Bài làm
....................................
...................................
...................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Bài 4(2đ): Hình vẽ bên có bao nhiêu tam giác ? Kể tên các hình đó.
………………………… A
………………………..
B D E C
1
toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
toán - Người đăng: vinhvannguyen888
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
toán 9 10 817