Ktl-icon-tai-lieu

Toán

Được đăng lên bởi s2pupi1996
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 2474 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

MỤC LỤC.................................................................................................................1
Chương 1: Các phương pháp đếm.............................................................................4
1.1 Tập hợp........................................................................................................4
1.1.1 Khái niệm........................................................................................................4
1.1.2 Biểu diễn tập hợp............................................................................................4
1.1.3 Quan hệ giữa các tập hợp...............................................................................4
1.1.4 Các phép toán trên các tập hợp.....................................................................5

1.2 Ánh xạ...........................................................................................................6
1.2.1 Định nghĩa ánh xạ..........................................................................................6
1.2.2 Ảnh và ảnh ngược..........................................................................................7
1.2.3 Ánh xạ hợp......................................................................................................7
1.2.4 Các ánh xạ đặc biệt........................................................................................7

1.3 Chỉnh hợp và tổ hợp..................................................................................8
1.3.1 Chỉnh hợp........................................................................................................8
1.3.2 Tổ hợp...........................................................................................................10

1.4 Các nguyên lý đếm cơ bản.......................................................................12
1.4.1 Quy tắc tổng..................................................................................................12
1.4.2 Quy tắc tích...................................................................................................13
1.4.3 Nguyên lý bù trừ..........................................................................................15
1.4.4 Nguyên lý Dirichle........................................................................................15

Bài tập.................................................................................................................18
Chương 2: Quan hệ...........................................

MỤC LỤC.................................................................................................................1
Chương 1: Các phương pháp đếm.............................................................................4
1.1 Tập hợp........................................................................................................4



 !
1.2 Ánh xạ...........................................................................................................6
"#$%&'
()*+,-
.%&-
%&/01-
1.3 Chỉnh hợp và tổ hợp..................................................................................8
23
456
1.4 Các nguyên lý đếm cơ bản.......................................................................12
785
789
:7 ;<1=>!
:7 ;<?;@!
Bài tập.................................................................................................................18
Chương 2: Quan hệ.................................................................................................20
2.1 Quan hệ hai ngôi.......................................................................................20
2.2 Các tính chất của quan hệ........................................................................21
49+%&
49/A%B
49+/A%B
4918C
2.3 Các phép toán trên quan hệ.....................................................................22
47DE)*>F
*
2.4 Biểu diễn quan hệ.....................................................................................22
F1GHI
F1G/J#K,L
2.5 Quan hệ tương đương..............................................................................24
2.6 Quan hệ thứ tự..............................................................................................24
2.7 Quan hệ n - ngôi và ứng dụng................................................................25
-"#$!
-MNO;F!
1
Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán - Người đăng: s2pupi1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
Toán 9 10 553