Ktl-icon-tai-lieu

Toán

Được đăng lên bởi s2pupi1996
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I

NĂM HỌC 2012 - 2013

Môn thi: TOÁN, khối A

----------------------

Thời gian: 180 phút không kể thời gian phát đề

Câu I (2 điểm)
Cho hàm số y  x 3  3x  2.
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2. Gọi A, B là hai điểm cực trị của đồ thị (C). Tìm toạ độ các điểm M thuộc (C) sao
cho tam giác MAB cân tại M.
Câu II (2 điểm)
1. Giải phương trình:

  
 x  2 cos x  4sin x  cos 2 x  2  0 .
 4 

2 cos 2 

2. Giải hệ phương trình:
 xy  x  1  3 y


2
2
 x y  x  2y

.

Câu III (1 điểm)
Tìm giới hạn sau:
I  lim
x 0

3

2x 1  1 x
.
sin 2 x

Câu IV (1,5 điểm)
Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AD  a 2, CD  2 a , cạnh
SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi K là trung điểm cạnh CD, góc giữa hai mặt
phắng (SBK) và (ABCD) bằng 600. Chứng minh BK vuông góc với mặt phẳng
(SAC).Tính thể tích khối chóp S. BCK theo a.
Câu V (1 điểm)
Tìm các giá trị của tham số m để phương trình sau có nghiệm :
x  2  2 4 x2  2x  m x  0 .
Câu VI (1,5 điểm)
2
2
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): ( x  1)  ( y  1)  16 tâm I
và điểm A(1  3; 2) . Chứng minh rằng mọi đường thẳng đi qua A đều cắt đường tròn
(C) tại hai điểm phân biệt. Viết phương trình đường thẳng d đi qua A và cắt (C) tại hai
điểm B, C sao cho tam giác IBC nhọn và có diện tích bằng 4 3 .
Câu VII (1 điểm)
n

 1

Tìm hệ số của x trong khai triển nhị thức Niu - tơn  3  x5 , biết tổng các hệ số
 x

8

trong khai triển trên bằng 4096 ( trong đó n là số nguyên dương và x > 0).
----------Hết------------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ......................................................... ....số báo danh: .........................

1

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I (Năm học: 2012-2013)
Môn: Toán - Lớp 12 (Khối A)
Câu
I

Nội dung

Điểm
2,00

1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1,00 điểm)
2 ( 1,00 điểm).
Ta có phương trình đường trung trực của AB là d: x – 2y + 4 = 0
Hoành độ giao điểm của d và (C): 2x3 – 7x = 0
 x0


7 1 7 
7 1 7 

 M 1 (0; 2) (loai ), M 2   ; 
 2
,
M

7
3

 2 ; 2 2  2

 x
2
2
2





2

Câu
II

Nội dung

Điểm
2,00

1 Giải phương trình lượng giác (1,00 điểm)
  
2 cos 2   x  4sin x  2 cos x  cos 2 x  2  0  (sin x  1)(cos x  sin x  1)  0
 4 


x   k 2
 sin x  1



2

 sin x  cos x  1  0
 x  k 2
2

 xy  x  1  3 y

Giải h...
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH
NĂM HỌC 2012 - 2013
----------------------
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I
Môn thi: TOÁN, khối A
Thời gian: 180 phút không kể thời gian phát đề
Câu I (2 điểm)
Cho hàm số
3
3 2.y x x
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2. Gọi A, B là hai điểm cực trị của đồ thị (C). Tìm toạ độ các điểm M thuộc (C) sao
cho tam giác MAB cân tại M.
Câu II (2 điểm)
1. Giải phương trình:
2
2cos 2cos 4sin cos2 2 0
4
x x x x
.
2. Giải hệ phương trình:
2 2
1 3
2
xy x y
x y x y
.
Câu III (1 điểm)
Tìm giới hạn sau:
3
0
2 1 1
lim .
sin 2
x
x x
I
x
Câu IV (1,5 điểm)
Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật,
2, 2AD a CD a
, cạnh
SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi K là trung điểm cạnh CD, góc giữa hai mặt
phắng (SBK) và (ABCD) bằng 60
0
. Chứng minh BK vuông góc với mặt phẳng
(SAC).Tính thể tích khối chóp S. BCK theo a.
Câu V (1 điểm)
Tìm các giá trị của tham số m để phương trình sau có nghiệm :
24
2 2 2 0x x x m x
.
Câu VI (1,5 điểm)
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C):
2 2
( 1) ( 1) 16x y
tâm I
và điểm
(1 3; 2)A
. Chứng minh rằng mọi đường thẳng đi qua A đều cắt đường tròn
(C) tại hai điểm phân biệt. Viết phương trình đường thẳng d đi qua A và cắt (C) tại hai
điểm B, C sao cho tam giác IBC nhọn và có diện tích bằng
.
Câu VII (1 điểm)
Tìm hệ số của
8
x
trong khai triển nhị thức Niu - tơn
5
3
1
n
x
x
, biết tổng các hệ số
trong khai triển trên bằng 4096 ( trong đó n là số nguyên dương và x > 0).
----------Hết-------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ......................................................... ....số báo danh: .........................
1
Toán - Trang 2
Toán - Người đăng: s2pupi1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Toán 9 10 953