Ktl-icon-tai-lieu

tóan 7

Được đăng lên bởi hohovunguyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 734 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hoà Vuõ Nguyeân

Giaùo aùn ñaïi soá 7

Ngày soạn: 10/11/2013
Tuần: 13
Tiết: 25

Ngày dạy:

LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài giảng này học sinh có khả năng về:
1.Về kiến thức:
- Biết :
+ Nhắc lại được công thức biểu diễn mối liên quan giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận là
y  kx; k  0 .
+ Trình bày được hai đại lượng tỉ lệ thuận thông qua bài tập cụ thể
- Hiểu :
+ Diễn đạt được sự liên hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận
- Vận dụng :
+ Áp dụng vào các bài tập cụ thể.
2. Về kĩ năng:
- Thực hiện và vận dụng được bài toán cơ bản về các đại lượng tỉ lệ thuận và chia tỉ lệ.
3. Về thái độ: Cẩn thận, chính xác, khoa học.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Giáo án, SGK, SGV
2. Học sinh: Đọc trước bài.
III. PHƯƠNG PHÁP: Vấn đáp, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề.
IV. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY - GIÁO DỤC
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ:(5’)
Nêu định nghĩa hai đại lượng tỷ lệ thuận
Giải bài tập 6 trang 54: y = kx khi y = 25  x = 1
k=

25
= 25  y = 25x
1

3. Giảng bài mới:
Qua các bài học về đại lượng tỉ lệ thuận, hôm nay chúng ta tiến hành hệ thống lại các kiến
thức nhằm củng cố hơn các kiến thức đã đựơc học thông qua một số bài toán cụ thee
Hoạt động của GV và HS
Hoạt động 1: (15’)
- GV: Cho HS đọc đề bài tập 7 và tóm tắt đề.
Đường và dâu là hai đại lượng liên quan như thế
nào?
Viết công thức hai đại lựơng tỉ lệ thuận với nhau?
- HS: viết được y = kx
- GV: Gọi HS lên bảng
- HS: Vì khối lượng dâu y kg ti lệ thuận với khối
lượng đường x(kg) nên ta có :
2
3

y = kx  2 = k.3  k =  y =

2
x
3

Nội dung cần đạt
1.Bài tập 7 trang (56)
Công thức 2kg dâu thì 3kg đường.Vậy có
2.5kg dâu thì cần ? kg đường.
Giải:
Vì khối lượng dâu y kg ti lệ thuận với khối
lượng đường x(kg) nên ta có :
y = kx
2
3

2
x
3
3
3
Khi y = 2,5 thì x = y = .2,5 = 3,75(kg)
2
2

2 = k.3  k =  y =

Vậy bạn Hạnh nói đúng.
Tröôøng THPT Vieân An

1

Naêm hoïc 2013 - 2014

Hoà Vuõ Nguyeân
Khi y = 2,5 thì x =

Giaùo aùn ñaïi soá 7
3
3
y = .2,5 = 3,75(kg)
2
2

- Gv nhận xét và chốt lại
Hoạt động 2: (10’)
- GV : Cho HS đọc bài 8 và thảo luận theo nhóm
rồi nêu lên cách giải.
- Hs đọc đề bài
- GV: Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau tìm
x, y, z
- HS : Ta có
x + y + z = 24
x
z
y
= =
32 28 36

- Gọi học sinh lên bảng giải.
tính chất của dãy tỉ số
bằng nhau ta có:

x
z
24
y
x yz
= = =
= =
32 28 36 32  28  36 96

1
4

Bài tập 8 tr (56)
Gọi số cây trồng của các lớp lần lượt là:
x, y, z.
Theo bài ta ta có: x + y + z = 24 và

x
=
32

z
y
=
theo tính chất của dãy tỉ số
28 36
x
z
y
bằng nhau ta có:
= ...
Hoà Vuõ Nguyeân Giaùo aùn ñaïi soá 7
Ngày soạn: 10/11/2013 Ngày dạy:
Tuần: 13
Tiết: 25
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài giảng này học sinh có khả năng về:
1.Về kiến thức:
- Biết :
+ Nhắc lại được công thức biểu diễn mối liên quan giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận
; 0y kx k
.
+ Trình bày được hai đại lượng tỉ lệ thuận thông qua bài tập cụ thể
- Hiểu :
+ Diễn đạt được sự liên hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận
- Vận dụng :
+ Áp dụng vào các bài tập cụ thể.
2. Về kĩ năng:
- Thực hiện và vận dụng được bài toán cơ bản về các đại lượng tỉ lệ thuận và chia tỉ lệ.
3. Về thái độ: Cẩn thận, chính xác, khoa học.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Giáo án, SGK, SGV
2. Học sinh: Đọc trước bài.
III. PHƯƠNG PHÁP: Vấn đáp, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề.
IV. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY - GIÁO DỤC
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ:(5’)
Nêu định nghĩa hai đại lượng tỷ lệ thuận
Giải bài tập 6 trang 54: y = kx khi y = 25 x = 1
k =
1
25
= 25 y = 25x
3. Giảng bài mới:
Qua các bài học về đại lượng tỉ lệ thuận, hôm nay chúng ta tiến hành hệ thống lại các kiến
thức nhằm củng cố hơn các kiến thức đã đựơc học thông qua một số bài toán cụ thee
Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt
Hoạt động 1: (15’)
- GV: Cho HS đọc đề bài tập 7 và tóm tắt đề.
Đường dâu hai đại lượng liên quan như thế
nào?
Viết công thức hai đại lựơng tỉ lệ thuận với nhau?
- HS: viết được y = kx
- GV: Gọi HS lên bảng
- HS: khối lượng dâu y kg ti lthuận với khối
lượng đường x(kg) nên ta có :
y = kx 2 = k.3 k =
3
2
y =
3
2
x
1.Bài tập 7 trang (56)
Công thức 2kg dâu thì 3kg đường.Vậy
2.5kg dâu thì cần ? kg đường.
Giải:
Vì khối lượng dâu y kg ti lệ thuận với khối
lượng đường x(kg) nên ta có :
y = kx
2 = k.3 k =
3
2
y =
3
2
x
Khi y = 2,5 thì x =
2
3
y =
2
3
.2,5 = 3,75(kg)
Vậy bạn Hạnh nói đúng.
Tröôøng THPT Vieân An 1 Naêm hoïc 2013 - 2014
tóan 7 - Trang 2
tóan 7 - Người đăng: hohovunguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
tóan 7 9 10 437