Ktl-icon-tai-lieu

Toán 9

Được đăng lên bởi minhchien261186
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS ĐƯỜNG HOA
TỔ KHTN

HÌNH HỌC 9
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN:

PHẠM MINH CHIẾN

Kiểm tra bài cũ
• HS1: ?Nêu cách vẽ cung chứa góc 
(M luôn nhìn đoạn thẳng AB cho trước góc không
đổi  )
- Vận dụng thực hiện bt 46/sgk – 86
HS2 : Phát biểu cách giải bài toán quỹ tích ?

?1
a.Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác
Có tất cả các đỉnh nằm trên đường tròn đó.
b. Vẽ một đường tròn tâm I rồi vẽ một tứ giác có
ba đỉnh nằm trên đường tròn đó đỉnh thứ tư thì
không.

1. Định nghĩa : SGK - 87
Ví dụ
B
A

O

C
D

Tứ giác ABCD nội tiếp đường
tròn tâm 0.

P
P
Q
N

I
N

M

I

Q

M

Có (I) nào đi qua bốn đỉnh của tứ giác MNPQ ko?

Hoạt động nhóm

B

Hãy cho biết trong hình có bao
nhiêu tứ giác nội tiếp (O)
A

C
O

E

D

Dh90.s wf

ABCD

ABCE
B

A

C
O

ABDE

D

E

BCDE
ACDE

2.Định lý : Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai
góc đối nhau bằng 1800.

Tứ giác ABCD nội tiếp
GT (0)

A

O

B

D
C

Hình 45

KL

µ  Cµ  180o
A
µ D
µ  180o
B

(chöùng minh).

Bài tập1
Cho tứ giác ABCD nội tiếp.Hãy điền vào ô trống
trong bảng sau
Góc

µ
A
µ
B

800

750

700

1050

µ
C

1000

1050

µ
D

1100

750

B
A

115

C

O

GT

Tứ giác ABCD
µ C
µ  180)o
µ D
µ  1800 Hoặc A
B

KL

Tứ giác ABCD nội tiếp

Vẽ (0) đi qua ba điểm A,B,C

65

m

Hai điểm A và C chia (0) thành hai cung
Cung ABC và cung AmC.
µ ) dựng
¼
trong đó AmC
là cung chức góc (1800 - B
trên đoạn AC
0
¼
0
µ
µ
µ
µ

Ñieå
m
D

AmC
Mà D  180  B
( D  B  180 )
D

Hay tứ giác ABCD nội tiếp (0)

Bài tập 2
Hình naøo sau ñaây khoâng noäi tieáp ñöôøng troøn ?
A.
B.
C.
D.
B

Hình vuoâng.
Hình chöõ nhaät.
Hình thoi.
Hình thang caân.

C

B

O

A

C A
O

D

A

D

B
O
D

B

C

C
O

A

D

Một số dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp
B

1.Tứ giác có bốn đỉnh cùng
thuộc một đường tròn.

A
O
C

D

B

2.Tứ giác có tổng số
đo hai góc đối diện
bằng 180°
3.Tứ giác có hai
đỉnh liên tiếp cùng
nhìn một cạnh dưới
hai góc bằng nhau.

A

B

O

O

A

D

C

D

B

B
A

A




D

C

O

D
C

O

C

a.Tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn.
A

B

A

B
A

O

C
D

D

O

C

D

B

A

B

O

O
C

D

Caùc töù giaùc ABCD laø töù giaùc noäi tieáp .

C

Hướng dẫn về nhà
- Làm bài tập 53,54,55 – sgk trang 89
Bài 56 : Tìm số đo các góc của tứ giác ABCD
Hướng dẫn
E
B

40

C

1

Trong AED:
µ và
µ theo A
Tính E
Trong AFB:
$ theo A
µ vaø
Tính F

O
A

1

D

20

F

µ1
D
µ1
B

...
TRƯỜNG THCS ĐƯỜNG HOA
TỔ KHTN
HÌNH HỌC 9
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN:
PHẠM MINH CHIẾN
Toán 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán 9 - Người đăng: minhchien261186
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Toán 9 9 10 673