Ktl-icon-tai-lieu

Toán A1

Được đăng lên bởi Tuan Nguyen
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
-----------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

NGÂN HÀNG ĐỀ THI
Môn: TOÁN CAO CẤP A1
Ban hành kèm theo Quyết định số: ………/QĐ-TTĐT1của Giám đốc
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông ký ngày /04/2006

PHẦN A
DÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH QTKD
THỜI GIAN : 120 phút
MỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu loại 1, một câu loại 2, một câu loại 3 và một câu loại 4)

I. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM (V.I).

1+ x
.
1− x

1. Tính đạo hàm của hàm số: y =

2. Tính đạo hàm của hàm số: y = ln( x + 1 + x 2 ) .
3. Tính đạo hàm của hàm số: y = e x ln sin x .
4. Tính đạo hàm của hàm số: y = x 2 e arctgx .
5. Tính đạo hàm của hàm số: y = arcsin
6. Tính đạo hàm của hàm số: y =

1− x
.
1+ x

x sin x + cos x
.
x cos x − sin x

7. Tính vi phân của hàm số: f ( x) =

x
a
+ arctg , a là hằng số.
x
a

8. Tính vi phân của hàm số: y = (a 2 − x 2 ) 5 2 x .
9. Tính vi phân của hàm số: y = 1 + x 2 ln(1 − x) .
10. Tính vi phân của hàm số: y =

1 2x x − 6
e ln
12
x+6

II. CÂU HỎI LOẠI 2 ĐIỂM (V.II)
1. Tính giới hạn sau
1

1

⎡ 1 + tgx ⎤ sin x
lim ⎢
.
x →0 1 + sin x ⎥
⎣
⎦
2. Tính giới hạn sau
x

⎡ x 2 + 5x + 4 ⎤
lim ⎢ 2
⎥ .
x →∞ x − 3 x + 7
⎣
⎦

3. Tính giới hạn sau
lim(1 − cos x ) .
tgx

x →0

4. Tính giới hạn sau

(

lim x + e 2 x
x →0

)

1
x

.

5. Tính giới hạn sau
lim+ (1 + x )

ln x

x →0

.

x3
6. Chứng minh rằng arcsin x − x và
là các vô cùng bé
6
tương đương khi x → 0 .
7. Cho hàm số
⎧ ln( x + 1) − ln(1 − x)
khi x < 1, x ≠ 0
⎪
f ( x) = ⎨
x
⎪⎩a
khi x = 0

Tìm hằng số a để hàm số liên tục tại x = 0.
8. Tìm giới hạn sau

lim[sin ln( x + 1) − sin ln x ] .
x →∞

9. Cho hàm số
⎧ e ax − e bx
⎪
f ( x) = ⎨
x
⎪c
⎩

khi x ≠ 0
khi x = 0

Tìm hằng số c để hàm số liên tục tại x = 0 .
1

10. Tìm giới hạn sau

⎡ sin x ⎤ x 2
lim ⎢
x →0 ⎣ x ⎥
⎦

III. CÂU HỎI LOẠI 3 ĐIỂM (V.III).

2

1. Cho hàm số y = x ln 2 x
a. Tính vi phân tại x = e với Δx = −0,1 .
b.Tìm cực trị của hàm số.
2. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo ra khi quay hình phẳng
giới hạn bởi các đường
y = x − 4 và y 2 = 2 x quanh trục ox.

3. Cho hàm số

y=

x
x −1
2

a.

Tính dy tại x = 0.

b.

Tính y ( n ) ( x) .

4. Cho tích phân suy rộng
+∞

∫
1

arctgx
dx
x2

a.

Chứng minh tích phân đã cho hội tụ.

b.

Tính tích phân đó.

5. Cho tích phân suy rộng
+∞

∫x e
3

−x2

dx

0

a.

Chứng minh tích phân đã cho hội tụ.

b.

Tính tích phân đã cho.

6. Tính diện tích hình phẳng giới hạ...
TNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIN THÔNG VIT NAM CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
-----------------------------------------
Độc lp - T do - Hnh phúc
-------------------------------
NGÂN HÀNG ĐỀ THI
Môn: TOÁN CAO CP A1
Ban hành kèm theo Quyết định s: ………/QĐ-TTĐT1ca Giám đốc
Hc vin Công ngh Bưu chính vin thông ký ngày /04/2006
PHN A
DÙNG CHO ĐÀO TO H ĐẠI HC T XA NGÀNH QTKD
THI GIAN : 120 phút
MI ĐỀ 4 CÂU
( mt câu loi 1, mt câu loi 2, mt câu loi 3 và mt câu loi 4)
I. CÂU HI LOI 1 ĐIM (V.I).
1. Tính đạo hàm ca hàm s:
x
x
y
+
=
1
1
.
2. Tính đạo hàm ca hàm s: )1ln(
2
xxy ++= .
3. Tính đạo hàm ca hàm s: . xey
x
sinln=
4. Tính đạo hàm ca hàm s: .
arctgx
exy
2
=
5. Tính đạo hàm ca hàm s:
x
x
y
+
=
1
1
arcsin
.
6. Tính đạo hàm ca hàm s:
x
x
x
xxx
y
sincos
cossin
+
=
.
7. Tính vi phân ca hàm s:
a
x
arctg
x
a
xf +=)(
, a là hng s.
8. Tính vi phân ca hàm s: .
x
xay 2)(
522
=
9. Tính vi phân ca hàm s: )1ln(1
2
xxy += .
10. Tính vi phân ca hàm s:
6
6
ln
12
1
2
+
=
x
x
ey
x
II. CÂU HI LOI 2 ĐIM (V.II)
1. Tính gii hn sau
1
Toán A1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán A1 - Người đăng: Tuan Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Toán A1 9 10 950