Ktl-icon-tai-lieu

toán c2

Được đăng lên bởi phuc09621830701
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 943 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MA TRẬN
Câu 1

Câu 2

é 1 -2 3 ù
Cho ma trận A = êê -2 4 -6úú . Khẳng định nào sau đây ĐÚNG?
êë 2 -4 6 úû

a). Hạng của A bằng 1.
c). Định thức của A bằng 2.

b). A có ma trận nghịch đảo
d). Hạng của A bằng 2.

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

1

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

2

ĐỊNH THỨC
Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

3

Câu 7

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH
Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

5

Câu 11

Câu 12

KHÔNG GIAN VÉCTƠ
Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

6

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

Câu 13

Trong R2 cho hai cơ sở B={e1=(1,0) ; e2=(1,1) } và B’={v1=(1,1) ; v2=(1,0)}
Ma trận chuyển cơ sở từ B sang B’ là:
é1 0ù

a) ê
ú
ë0 1 û

é0 0 ù

b) ê
ú
ë0 1 û

é0 1 ù

c) ê
ú
ë1 0û

é1 1ù

d) ê
ú
ë0 0 û

7

Câu 14

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

8

ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH
Câu 1

Ánh xạ f: R2 ® R2 nào dưới đây là ánh xạ tuyến tính?
a) f(x,y)=(x2 , y) b) f(x,y)=(y,x) c) f(x,y)=(x,y+1) d) f(x,y)=( 3 x , 3 y )

Câu 2

Ánh xạ f: R2 ® R3 nào dưới đây không là ánh xạ tuyến tính?
a) f(x,y)=(-2x , x+y , x-3y) b) f(x,y)=(y, 0, -x)
c) f(x,y)=(x, y, xy)
d) f(x,y)=(a1x+b1y, a2x+b2y , a3x+b3y )

Câu 3

Cho ánh xạ tuyến tính f: R4 ® R3 xác định bởi f(x,y,z,t)=(x-y+z+t, x+2z-t, x+y+3z-3t)
Hệ véctơ nào là một cơ sở của Kerf
a) {u1=(3, 1, -1, 4) ; u2=(1, -2, 5, 1) } b) {u1=(-3, 1, -1, 5) ; u2=(1, -2, 6, 1) }
c) {u1=(2, 1, -1, 0) ; u2=(1, 2, 0, 1) } d) {u1=(-3, 1, -1, 5) ; u2=(1, -2, 6, 1) ; u3=(1, 2, 0, 1) }

Câu 4

Cho ánh xạ tuyến tính f: R4 ® R3 xác định bởi f(x,y,z,t)=(x-y+z+t, x+2z-t, x+y+3z-3t)
Hệ véctơ nào là một cơ sở của Imf
a) { v1=(1, 0, 1) ; v2=(0, 1, 2) }
b) {v1=(1, 0,-1) ; v2=(0, 1, 2) }
c) { v1=(1, 1, 1) ; v2=(0, 1, 2) }
d) {v1=(1, 1, 1) ; v2=(1, 2, 3) }

Câu 5
é 2 - 1ù
ú . Véctơ nào
ë- 8 4 û

Cho ánh xạ tuyến tính f: R2 ® R2 có ma trận biểu diễn chính tắc Af = ê
sau đây thuộc Imf:
a) (1, 4)

b) (-3, 12)

c) (4, -1)

d) (14, -2)

Câu 6
é 4 1 2ù
ú . Véctơ nào
ë6 2 3û

Cho ánh xạ tuyến tính f: R3 ® R2 có ma trận biểu diễn chính tắc Af = ê
sau đây thuộc Kerf:
a) (1, 4, 0)

b) (1, 1, -2)

c) (6, 4, 3)

d) (2, 0, -4)

Câu 7
é2 0 1ù
Cho ánh xạ tuyến tính f: R ® R có ma trận biểu diễn trong cơ sở chính tắc Af = êê0 1 1úú .
êë1 2 0úû
3

Kết quả nào sau đây đúng:
a) f(x,y,z)=(2x+z; y+2z; x+y)
c) f(x,y,z)=(2x+z; y+z; x+2y)

3

b) f(x,y,z)=(x,y,z)
d) không thể xác định được f(x,y,z)

Câu 8

Ánh xạ tuyến tính f: R3 ® R4 nào sau đây có không gian ảnh Imf sinh ra bởi hai véctơ :
v1=(1, 2, 0,-4) ...
1
MA TRẬN
Câu 1
Câu 2
Cho ma trận A =
1 2 3
2 4 6
2 4 6
-
é ù
ê ú
- -
ê ú
ê ú
-
ë û
. Khẳng định nào sau đây ĐÚNG?
a). Hạng của A bằng 1. b). A có ma trận nghịch đảo
c). Định thức của A bằng 2. d). Hạng của A bằng 2.
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
toán c2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
toán c2 - Người đăng: phuc09621830701
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
toán c2 9 10 868