Ktl-icon-tai-lieu

Toán cao cấp

Được đăng lên bởi Tien Tran Nguyen
Số trang: 239 trang   |   Lượt xem: 1019 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi giíi thiÖu
Do ¶nh h−ëng cña cuéc c¸ch m¹ng th«ng tin vµ do sù ph¸t
triÓn néi t¹i cña to¸n häc, viÖc gi¶ng d¹y to¸n bËc ®¹i häc vµ cao
häc cã nhiÒu thay ®æi. Xu h−íng chung lµ nhanh chãng cho häc
viªn n¾m b¾t ®−îc c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ to¸n häc vµ kh¶ n¨ng
øng dông, ®ång thêi sö dông ®−îc c¸c ch−¬ng tr×nh tÝnh to¸n
thùc hµnh mét c¸ch thuÇn thôc.
§Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ã, trªn c¬ së ®Ò tµi khoa häc PhÇn mÒm
C¬ së To¸n häc cña Trung t©m Khoa häc tù nhiªn vµ C«ng nghÖ
Quèc gia do ViÖn To¸n häc chñ tr× thùc hiÖn tõ n¨m 1996 ®Õn
n¨m 1998, chóng t«i biªn so¹n bé gi¸o tr×nh C¬ së To¸n häc Cao
cÊp giµnh cho sinh viªn ®¹i häc vµ cao häc.
Bé gi¸o tr×nh nµy ®−îc biªn so¹n dùa theo néi dung ch−¬ng
tr×nh to¸n cao cÊp cña c¸c khoa c¬ b¶n trong c¸c tr−êng ®¹i häc
do Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o qui ®Þnh, kÕt hîp víi c¸c gi¸o tr×nh
to¸n hiÖn ®ang ®−îc gi¶ng d¹y trong c¸c tr−êng ®¹i häc ë Hµ Néi
vµ mét sè n−íc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. Môc ®Ých cña gi¸o tr×nh lµ:
1. Tr×nh bµy nh÷ng kh¸i niÖm, nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n vµ cÇn
thiÕt nhÊt cña to¸n häc, víi nh÷ng chøng minh chÆt chÏ, l«
gic;
2. RÌn luyÖn kü n¨ng tÝnh to¸n thùc hµnh trªn m¸y tÝnh vµ kh¶
n¨ng ¸p dông c«ng cô to¸n häc trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c bµi
to¸n thùc tiÔn;
3. Giíi thiÖu mét sè h−íng ph¸t triÓn míi trong to¸n häc hiÖn ®¹i
®ang ®−îc quan t©m trªn thÕ giíi.
§Ó ®¸p yªu cÇu thø nhÊt, chóng t«i chñ tr−¬ng tr¸nh ®−a
vµo gi¸o tr×nh nh÷ng phÇn lý thuyÕt nÆng nÒ vµ Ýt sö dông ®Õn
sau nµy. PhÇn bµi tËp ®−îc biªn so¹n víi môc ®Ých gióp häc viªn
cñng cè kiÕn thøc lý thuyÕt, kh«ng sa vµo nh÷ng kü s¶o tÝnh to¸n
phøc t¹p.
Môc ®Ých thø hai ®−îc thÓ hiÖn trong gi¸o tr×nh bëi phÇn bµi
tËp vµ tÝnh to¸n thùc hµnh biªn so¹n rÊt c«ng phu cho tõng
ch−¬ng. Nã gióp cho häc viªn tiÕp cËn mét c¸ch nhÑ nhµng vµ
tho¶i m¸i víi c«ng viÖc tÝnh to¸n cô thÓ, lÜnh vùc lu«n bÞ xem lµ
®¸ng ng¹i nhÊt ®èi víi c¸c häc viªn bËc ®¹i häc ë n−íc ta x−a
i

nay. Ng−êi häc kh«ng chØ cã thÓ thö søc víi nh÷ng bµi to¸n th¸ch
®è (®Ó rÌn luyÖn t− duy), mµ cßn biÕt sö dông m¸y tÝnh ®Ó gi¶i
mét c¸ch dÔ dµng nh÷ng bµi to¸n hãc bóa mµ hä t−ëng chõng
kh«ng thÓ nµo gi¶i næi. Hi väng r»ng khi ra tr−êng hä sÏ kh«ng
cßn ph¶i ng¹i ngïng trong viÖc ®−a c¸c c«ng cô to¸n häc vµo c«ng
viÖc cña m×nh. Thùc tÕ cho thÊy, ë ®©u to¸n häc ph¸t huy ®−îc
t¸c dông th× ë ®ã th−êng thu ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ bÊt ngê.
C«ng cô tÝnh to¸n thùc hµnh giíi thiÖu trong gi¸o tr×nh nµy
lµ bé ch−¬ng tr×nh Maple V. §©y lµ bé ch−¬ng tr×nh tæng hîp,
kh¸ ®å sé, nh−ng hiÖn nay ®· cã thÓ cµi ®Æt trªn m¸y tÝnh c...
i
Lêi giíi thiÖu
Do ¶nh hëng cña cuéc c¸ch m¹ng th«ng tin vµ do sù ph¸t
triÓn néi t¹i cña to¸n häc, viÖc gi¶ng d¹y to¸n bËc ®¹i häc vµ cao
häc cã nhiÒu thay ®æi. Xu híng chung lµ nhanh chãng cho häc
viªn n¾m b¾t ®îc c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ to¸n häc vµ kh¶ n¨ng
øng dông, ®ång thêi sö dông ®îc c¸c ch¬ng tr×nh tÝnh to¸n
thùc hµnh mét c¸ch thuÇn thôc.
§Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ã, trªn c¬ së ®Ò tµi khoa häc PhÇn mÒm
C¬ së To¸n häc cña Trung t©m Khoa häc tù nhiªn vµ C«ng nghÖ
Quèc gia do ViÖn To¸n häc chñ tr× thùc hiÖn tõ n¨m 1996 ®Õn
n¨m 1998, chóng t«i biªn so¹n bé gi¸o tr×nh C¬ së To¸n häc Cao
cÊp giµnh cho sinh viªn ®¹i häc vµ cao häc
.
Bé gi¸o tr×nh nµy ®îc biªn so¹n dùa theo néi dung ch¬ng
tr×nh to¸n cao cÊp cña c¸c khoa c¬ b¶n trong c¸c trêng ®¹i häc
do Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o qui ®Þnh, kÕt hîp víi c¸c gi¸o tr×nh
to¸n hiÖn ®ang ®îc gi¶ng d¹y trong c¸c trêng ®¹i häc ë Hµ Néi
vµ mét sè níc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. Môc ®Ých cña gi¸o tr×nh lµ:
1. Tr×nh bµy nh÷ng kh¸i niÖm, nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n vµ cÇn
thiÕt nhÊt cña to¸n häc, víi nh÷ng chøng minh chÆt chÏ, l«
gic;
2. RÌn luyÖn kü n¨ng tÝnh to¸n thùc hµnh trªn m¸y tÝnh vµ kh¶
n¨ng ¸p dông c«ng cô to¸n häc trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c bµi
to¸n thùc tiÔn;
3. Giíi thiÖu mét sè híng ph¸t triÓn míi trong to¸n häc hiÖn ®¹i
®ang ®îc quan t©m trªn thÕ giíi.
§Ó ®¸p yªu cÇu thø nhÊt, chóng t«i chñ tr¬ng tr¸nh ®a
vµo gi¸o tr×nh nh÷ng phÇn lý thuyÕt nÆng nÒ vµ Ýt sö dông ®Õn
sau nµy. PhÇn bµi tËp ®îc biªn so¹n víi môc ®Ých gióp häc viªn
cñng cè kiÕn thøc lý thuyÕt, kh«ng sa vµo nh÷ng kü s¶o tÝnh to¸n
phøc t¹p.
Môc ®Ých thø hai ®îc thÓ hiÖn trong gi¸o tr×nh bëi phÇn bµi
tËp vµ tÝnh to¸n thùc hµnh biªn so¹n rÊt c«ng phu cho tõng
ch¬ng. Nã gióp cho häc viªn tiÕp cËn mét c¸ch nhÑ nhµng vµ
tho¶i m¸i víi c«ng viÖc tÝnh to¸n cô thÓ, lÜnh vùc lu«n bÞ xem lµ
®¸ng ng¹i nhÊt ®èi víi c¸c häc viªn bËc ®¹i häc ë níc ta xa
Toán cao cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán cao cấp - Người đăng: Tien Tran Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
239 Vietnamese
Toán cao cấp 9 10 175