Ktl-icon-tai-lieu

Toán cao cấp A5 (sv Tôn Đức Thắng)

Được đăng lên bởi w-phuoclam-gmail-com
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1217 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đại số tuyến tính, chuỗi và phương trình vi phân
Chương 1
Ma trận và định thức

Tháng 8 / 2011

Chương 1 (Ma trận và định thức)

Toán A5 - C01005

Tháng 8 / 2011

1 / 69

Các mục chính của chương 1:

1
2
3
4

Ma trận và các phép toán.
Ma trận nghịch đảo.
Định thức.
Hạng của ma trận.

Chương 1 (Ma trận và định thức)

Toán A5 - C01005

Tháng 8 / 2011

2 / 69

Chương 1:Ma trận và định thức.
1. Ma trận và các phép toán.
1.1 Một số định nghĩa.
Định nghĩa ma trận: Một ma trận A loại m n(m, n 2 N)
là một bảng hình chữ nhật gồm m.n phần tử aij 2 R với
i =1, m, j =1, n được xếp thành m hàng và n cột như sau:
0
1

a11 a12
B a21 a22
B
A =B .
..
@ ..
.
am1 am2

a1n
a2n
..
.

amn

C
C
C
A

Ký hiệu: A = (aij )m n hoặc Am n , aij là phần tử ở vị trí
dòng i ,cột j của ma trận A
Ghi chú: aij có thể là số thực, số phức hoặc là hàm
Chươngsố,.
1 (Ma.trận
Toán A5 - C01005
Tháng 8 / 2011
. và định thức)

3 / 69

1. Ma trận và các phép toán
Tập hợp tất cả các ma trận loại
là Mm n (R)
Cột
Hàng
Ví dụ:

m

0

1
1 3
A = @ 5 7 A 2 M3
2 4

n

2

trên

R

được ký hiệu

(R)

a32

Chương 1 (Ma trận và định thức)

Toán A5 - C01005

Tháng 8 / 2011

4 / 69

1. Ma trận và các phép toán

Ma trận không: Ma trận loại m n có tất cả các phần
tử đều bằng 0 được gọi là ma trận không.
Ký hiệu Om n hay O
Ví dụ:O3

4

1
0 0 0 0
=@ 0 0 0 0 A
0 0 0 0

Chương 1 (Ma trận và định thức)

0

Toán A5 - C01005

Tháng 8 / 2011

5 / 69

1. Ma trận và các phép toán
Ma trận vuông: Nếu m = n , thì A được gọi là ma trận
vuông cấp n .
Tập hợp tất cả các ma trận vuông cấp n trên R được
ký hiệu là Mn (R)
Trong mỗi ma trận vuông cấp n có một đường chéo
chính (đường chéo) gồm các phần tử aii , i =1, n
và một đường chéo phụ gồm các phần tử ai (n i +1) , i =1, n.
Ví dụ:

0

1
B 5
A=B
@ 9
3

2
6
0
4

3
7
1
5

1
4
8 C
C
2 A
6

Các phần tử trên đường chéo chính: 1, 6,
Các phần tử trên đường chéo phụ: 4, 7, 0,
Chương 1 (Ma trận và định thức)

Toán A5 - C01005

1,

6

3.
Tháng 8 / 2011

6 / 69

1. Ma trận và các phép toán

Ma trận chéo cấp n là ma trận vuông cấp n mà tất cả
các phần tử nằm ngoài đường chéo chính đều bằng
0(aij = 0, 8i 6= j; i, j = 1, n)
Ví dụ:

0

1
α1 0 0 0
B 0 α2 0 0 C
C
A=B
@ 0 0 α3 0 A
0 0 0 α4

Chương 1 (Ma trận và định thức)

Toán A5 - C01005

Tháng 8 / 2011

7 / 69

1. Ma trận và các phép toán

Ma trận đơn vị cấp n là ma trận vuông cấp n có tất
cả các phần tử trên đường chéo chính đều bằng 1, các
phần tử còn lại bằng 0.
Kí hiệu: In hay I .
Ví dụ:

0

1
B 0
I4 = B
@ 0
0

Chương 1 (Ma trận và định t...
Đại số tuyến tính, chuỗi phương trình vi phân
Chương 1
Ma trận định thức
Tháng 8 / 2011
Chương 1 (Ma trận định thức) Toán A5 - C01005 Tháng 8 / 2011 1 / 69
Toán cao cấp A5 (sv Tôn Đức Thắng) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán cao cấp A5 (sv Tôn Đức Thắng) - Người đăng: w-phuoclam-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Toán cao cấp A5 (sv Tôn Đức Thắng) 9 10 881