Ktl-icon-tai-lieu

Toán cao cấp

Được đăng lên bởi Thienthien94
Số trang: 277 trang   |   Lượt xem: 7126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
˜
’
ˆ
NGUYEN THUY THANH

`
ˆ
BAI TAP
.
´
´
ˆ
TOAN CAO CAP
Tˆp 1
a
.
´
´
e ınh
Dai sˆ tuyˆn t´
. o
’ ıch
v` H` hoc giai t´
a ınh .

´
´
’
`
ˆ
ˆ
`
ˆ
NHA XUAT BAN DAI HOC QUOC GIA HA NOI
.
.
.

H` Nˆi – 2006
a o
.

Muc luc
.
.
L`.i n´i dˆu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o o `
a
´ u
1 Sˆ ph´.c
o
-.
´
1.1 Dinh ngh˜ sˆ ph´.c . . . . . . . . . . . .
ıa o u
´
´
1.2 Dang d ai sˆ cua sˆ ph´.c . . . . . . . . .
.
. o ’ o u
’
˜ ınh .
1.3 Biˆu diˆn h` hoc. Mˆd un v` acgumen
e
e
o
a
’
˜ o u
1.4 Biˆu diˆn sˆ ph´.c du.´.i dang lu.o.ng gi´c
e
e ´
o .
a
.
’
2 Da th´.c v` h`m h˜.u ty
u
a a
u
.c . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Da th´
u
´
2.1.1 Da th´.c trˆn tru.`.ng sˆ ph´.c C
u
e
o
o u
´
2.1.2 Da th´.c trˆn tru.`.ng sˆ thu.c R
u
e
o
o .
.c h˜.u ty . . . . . . . . . . . .
2.2 Phˆn th´ u ’
a
u
-.
3 Ma trˆn. Dinh th´.c
a
u
.
3.1 Ma trˆn . . . . . . . . . . . . . . . .
a
.
-.
3.1.1 Dinh ngh˜ ma trˆn . . . . . .
ıa
a
.
´
3.1.2 C´c ph´p to´n tuyˆn t´ trˆn
a
e
a
e ınh e
3.1.3 Ph´p nhˆn c´c ma trˆn . . . .
e
a a
a
.
’
3.1.4 Ph´p chuyˆn vi ma trˆn . . .
e
e .
a
.
- .nh th´.c . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Di
u
´
3.2.1 Nghich thˆ . . . . . . . . . . .
e
.
.c . . . . . . . . . . .
-.
3.2.2 Dinh th´
u
´
3.2.3 T´ chˆt cua dinh th´.c . . .
ınh a ’ .
u

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

. . . . .
. . . . .
ma trˆn
a
.
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

4

.
.
.
.

6
6
8
13
23

.
.
.
.

44
44
45
46
55

.
.
.
.
.
.
.
.
.

66
67
67
69
71
72
85
85
85
88

2

MUC LUC
.
.

3.3

3.4

a ınh .
3.2.4 Phu.o.ng ph´p t´ dinh th´.c . . . . . .
u
’
Hang cua ma trˆn . . . . . . . . . . . . . . . .
a
.
.
- inh ngh˜a . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1 D.
ı
.o.ng ph´p t` hang cua ma trˆn .
’
3.3.2 Phu
a ım .
a
.
’o . . . . . . . . . . . . . . .
Ma trˆn nghich da
a
.
.
-.
3.4.1 Dinh ngh˜a . . . . . . . . . . . . . . .
ı
.o.ng ph´p t` ma trˆn nghich dao
’
3.4.2 Phu
a ım
a
.
.

´
ınh tuyˆn t´
e ınh
4 Hˆ phu.o.ng tr`
e
.
’
4.1 Hˆ n phu.o.ng tr` v´.i n ˆn c´ dinh th´.c
e
ınh o
a o .
u
.
4.1.1 Phu.o.ng ph´p ma trˆn . . . . . .
a
a
.
.o.ng ph´p Cramer . . . . . .
4.1.2 Phu
a
.o.ng ph´p Gauss . . . . . . .
4.1.3 Phu
a
´
ınh
e ınh
4.2 Hˆ t`y y c´c phu.o.ng tr` tuyˆn t´ . .
e u ´ a
.
´
`
´
4.3 Hˆ phu.o.ng tr` tuyˆn t´ thuˆn nhˆt .
e
ınh
e ınh
a
a
.

kh´c
a
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

...
NGUY
ˆ
E
˜
N THUY
THANH
B
`
AI T
ˆ
A
.
P
TO
´
AN CAO C
ˆ
A
´
P
a
.
p1
D
a
.
isˆo
´
tuyˆe
´
n t´ınh
v`a H`ınh ho
.
c gia
it´ıch
NH
`
AXU
ˆ
A
´
TBA
NDA
.
IHO
.
CQU
ˆ
O
´
C GIA H
`
AN
ˆ
O
.
I
H`a Nˆo
.
i 2006
Toán cao cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán cao cấp - Người đăng: Thienthien94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
277 Vietnamese
Toán cao cấp 9 10 719