Ktl-icon-tai-lieu

toán chuổi số

Được đăng lên bởi vthanhdl75
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 747 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các dạng bài tập chuỗi số và chuỗi lũy thừa – Toán cao cấp HP2
DẠNG BÀI TẬP CHUỖI SỐ - CHUỖI LŨY THỪA
(tham khảo thêm SBT và HDG bài tập Toán cao cấp HP2)
Dạng 1: Xét sự hội tụ của chuỗi số:
Ví dụ 1: Sử dụng điều kiện cần để xét sự hội tụ của các chuỗi số sau:
+∞

1. ∑ ( −1)

3n + 5n
n
n =1 5 − 2 ( n + 1)
+∞

n +1
2n − 1

n

n =1

2. ∑

+∞

n + ln ( 2n − 1)

n =2

n −1

3. ∑

Ví dụ 2: Sử dụng tiêu chuẩn so sánh để xét sự hội tụ của các chuỗi số sau:

n2 + 1
3
n =1 n − 100 n − 1
+∞

1. ∑

 1+ n 
3. ∑ 
2 
n =1  3 − n 
+∞

+∞

7. ∑

2

10. ∑
n= 2
+∞

13. ∑

+∞

8. ∑
n= 2

n3

6. ∑

n +1

+∞

n= 2

+∞

n +1
16. ∑ arcsin
n n
n =1
+∞

nn n +1
19. ∑ 3
n =1 n + 1

n +1
1
9. ∑  − ln

n 
n =1  n
 1n 
12. ∑ n  e − 1
n =1 

+∞

+∞

15. ∑

3n + 1
17. ∑ n
n =1 4 − 2 n + 1

2

n + cos n
n3 + 1

n =1

+∞

+∞

20. ∑ tan

n 4 − 3n + 3

+∞

n +1
n ln n

+∞

3

n =1

ln n n
n +1

14. ∑

n + ln ( n + 1)

+∞

1
1
11. ∑ 2 ln
n +1
n =1 n

ln 2 ( 2n + 1)

1 1+ n 
ln 

n  n −1

+∞

3. ∑
n=2

+∞

n −1
n

n =1

4

n =1

nn
5. ∑
n+2
n =1 ( n + 3)

n5

+∞ n

n +1 − n −1

+∞

ln (1 + 2n )

n =1

+∞

2. ∑

18. ∑ e−

n

n =1
+∞

π

21. ∑

3n + n

sin 2 n

n3 + 1
Ví dụ 3: Sử dụng tiêu chuẩn Cauchy, Dalambe để sự hội tụ của các chuỗi số sau:
+∞

1. ∑
n =1

n =1

n .8

+∞

n

2n 2 − 1
4. ∑
2n
n =1
+∞

1  2n + 3 
7. ∑ n 

n =1 2  2 n + 1 
+∞

2

3n ( n!)
2. ∑
n =1 ( 2n )!

( 3n + 1)!
2

n =1

+∞

5. ∑
n =1

n2

+∞

8. ∑

Mail: lvthinha1t@gmail.com

n =1

+∞

2n − 5
π
tan n+1
2
n
2
n =1

3. ∑

5n ( n!)
6. ∑
n2 n
n =1
+∞

2n − 7
n.3n

 n 
n

 4n − 1 

n2

+∞

9. ∑
n =1

2

( n + 1)

2

3n+1.n n
Page 1

Các dạng bài tập chuỗi số và chuỗi lũy thừa – Toán cao cấp HP2
Ví dụ 3: Xét sự hội tụ của các chuỗi số đan dấu, chuỗi có dấu bất kỳ sau:
+∞

ln n
1. ∑ ( −1)
n +1
n =1
+∞

4. ∑ ( −1)

n +1

n =1

n2
( 3n + 1) .3n

3 n −1

+∞

( −1)

n =1

n − ln n

2. ∑

n

+∞

+∞

3. ∑ ( −1)
n =1
n

+∞

n
5. ∑ ( −1)
( n + 1) n
n =1

+∞

6. ∑ ( −1)

n

+∞

sin n
7. ∑
n =1 n 2n − 1

8. ∑ ( −1)

+∞

( n!)

n =1

n =1

nn

n −1

n +1

n −1
n +1
1

n

( n + 1)

9. ∑ ( −1) sin

2

ln

1
n

n

n

n =1

2

2

2n − 1

Dạng 2: Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm:
Ví dụ 1: Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa:
+∞

+∞

xn

1. ∑

2.

n +1
n =1 n .3
+∞

4.

+∞

 n +1 
5. ∑ 

2n − 1 
n =1

n
n =1 ( n + 1) x
+∞

ln n  x + 3 
7. ∑
n  3 x − 1 
n = 2 n.2 
+∞

10. ∑

∑ 5n − 2n x

n

+∞

3. ∑

)

4 − n  2x 
13. ∑


2
3
x
+
1


n
3
+
1
n =1

( 2 x − 1)

n

n

n −1  x + 2 
6. ∑


2
2x ...
Các dng bài tp chui s và chui lũy tha – Toán cao cp HP2
Mail: lvthinha1t@gmail.com Page 1
DNG BÀI TP CHUI S - CHUI LŨY THA
(tham kho thêm SBT và HDG bài tp Toán cao cp HP2)
Dng 1: Xét s hi t ca chui s:
Ví d 1: S dng điu kin cn để xét s hi t ca các chui s sau:
( )
1
1
1. 1
2 1
n
n
n
n
+∞
=
+
( )
1
3 5
2.
5 2 1
n n
n
n
n
+∞
=
+
+
(
)
2
ln 2 1
3.
1
n
n n
n
+∞
=
Ví d 2: S dng tiêu chun so sánh để xét s hi t ca các chui s sau:
2
3
1
1
1.
100 1
n
n
n n
+∞
=
+
3
4
1
1 1
2.
n
n n
n
+∞
=
+
2
1 1
3. ln
1
n
n
n
n
+∞
=
+
2
2
1
1
3.
3
n
n
n
+∞
=
+
2
1
5.
( 3)
n
n
n
n
n
+∞
+
=
+
(
)
4
3
1
ln 1
6.
3 3
n
n n
n n
+∞
=
+ +
+
(
)
5
1
ln 1 2
7.
n
n
n
+∞
=
+
2
ln
8.
1
n
n
n
n
+∞
=
+
1
1 1
9. ln
n
n
n n
+∞
=
+
2
1
10.
n
n
n
n
+∞
=
2
1
1 1
11. ln
1
n
n n
+∞
=
+
2
1
1
12. 1
n
n
n e
+∞
=
(
)
2
1
ln 2 1
13.
1
n
n
n
+∞
=
+
+
2
1
14.
ln
n
n
n n
+∞
=
+
3
1
cos
15.
1
n
n n
n
+∞
=
+
+
1
1
16. arcsin
n
n
n n
+∞
=
+
1
3 1
17.
4 2 1
n
n
n
n
+∞
=
+
+
1
18.
n
n
e
+∞
=
3
1
1
19.
1
n
n
n n
n
+∞
=
+
+
1
20. tan
3
n
n
n
π
+∞
=
+
2
3
1
sin
21.
1
n
n
n
+∞
=
+
Ví d 3: S dng tiêu chun Cauchy, Dalambe để s hi t ca các chui s sau:
(
)
2
1
3 1 !
1.
.8
n
n
n
n
+∞
=
+
(
)
( )
2
1
3 !
2.
2 !
n
n
n
n
+∞
=
2 1
1
2 5
3. tan
2
n
n
n
n
π
+∞
+
=
2
1
2 1
4.
2
n
n
n
+∞
=
1
2 7
5.
.3
n
n
n
n
+∞
=
(
)
2
2
1
5 !
6.
n
n
n
n
n
+∞
=
2
1
1 2 3
7.
2 2 1
n
n
n
n
n
+∞
=
+
+
2
1
8.
4 1
n
n
n
n
n
+∞
=
(
)
2
1
1
1
9.
3 .
n n
n
n
n
+∞
+
=
+
toán chuổi số - Trang 2
toán chuổi số - Người đăng: vthanhdl75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
toán chuổi số 9 10 387