Ktl-icon-tai-lieu

toán điển hình tiểu học

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Khánh Vân
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1727 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§ 1. CẤU TẠO SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1:
Tìm một số tự nhiên có 3 chữ số, biết rằng nếu lấy chữ số hàng chục chia cho chữ số hàng
đơn vị thì được thương là 2 dư 2, chữ số hàng trăm chia cho chữ số hàng đơn vị thì được thương là
2 dư 1.
Hd:
+ Gọi số cần tìm là abc , (a, b, c là các chữ số từ 0 đến 9, a khác 0).
Ta có: b = c  2 + 2. Chữ số hàng đơn vị phải lớn hơn 2 ( vì số dư là 2). Chữ số hàng đơn vị
cũng không thể lớn hơn 3 (vì nếu chẳng hạn bằng 4 thì b = 4 x 2 + 2 = 10). Vậy suy ra c = 3.
+ Ta thấy: b = 3 x 2 + 2 = 8. Theo đề bài ta lại có: a = c x 2 + 1 = 3 x 2 + 1 = 7.
Thử lại: 8 = 3  2 + 2; 7 = 3  2 + 1.
Bài 2:
Tìm một số tự nhiên có 4 chữ số, biết rằng nếu lấy số đó cộng với tổng các chữ số của nó thì
được 2000.
Hd:
+ Giả sử số đó là abcd , a  0;0  a, b, c, d  10
Theo đề bài ta có 2000 - abcd = a + b + c + d hay 2000 – (a + b + c + d) = abcd .
Lập luận để có ab = 19.
+ Từ đó tìm được c = 8 và d = 1.
Thử lại: 2000 – 1981 = 1 + 9 + 8 + 1 = 19.
Vậy số cần tìm là 1981.
Bài 3:
Tìm số tự nhiên A có 2 chữ số, biết rằng B là tổng các chữ số của A và C là tổng các chữ số
của B, đồng thời cho biết A = B + C + 51.
Hd:
+ Giả sử A = ab , a  0;0  a, b  10 .
Lập luận để có C là số có một chữ số c nên ab  a  b  c  51 hay a 9 c  51
Từ a 9 c  51 lập luận để có a = 6.
+ Từ a = 6 tìm được c = 3.
Nên số phải tìm là 6b . Xét lần lượt 60, … , 69 ta thấy chỉ có 66 là cho kết quả c = 3. Thử lại:
12 + 3 + 51 = 66.
Vậy 66 là số cần tìm.
Bài 4:
Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng khi chia số đó cho hiệu của chữ số hàng chục và
chữ số hàng đơn vị thì được thương là 15 và dư 2.
Hd:
+ Gọi số phải tìm là ab, (a  0; a, b  10)
Theo đầu bài ta có ab = (a – b) 15 +2
Hay b  16 = a  5 + 2
Nếu a lớn nhất là 9 thì a  5 + 2 lớn nhất là 47.
Khi đó b  16 lớn nhất là 47 nên b lớn nhất là 2 (vì 47 : 16 = 2 dư 15)
+ Vì a  5 + 2  0 nên b  0.
b = 1 thì a = 14 : 5 (loại)
b = 2 thì a = 6.
Thử lại. (6 – 2)  15 + 2 = 62.
Số phải tìm là 62.

1

Bài 5:
Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng nếu lấy số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì được
thương là 5 dư 12.
Hd:
+ Gọi số phải tìm là ab , ( 0  a, b < 10, a  0).
Ta có ab = 5  (a + b) + 12, với a + b > 12.
Sau khi biến đổi ta có: 5  a = 4  b + 12.
+ Vì 4  b + 12 chia hết cho 4 nên : 5  a chia hết cho 4 , suy ra a = 4 hoặc a = 8, thay vào ta
tìm được a = 8. Thử lại thấy thoả mãn.
Kết luận: Số phải tìm là 87.
Bài 6:
Tìm một số tự nhiên có 3 chữ số, biết rằng nếu lấy số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì
được thương...
§ 1. CẤU TẠO SỐ TỰ NHIÊN
Bài 1:
Tìm một số tự nhiên 3 chữ số, biết rằng nếu lấy chữ số hàng chục chia cho chữ số hàng
đơn vị thì được thương 2 dư 2, chữ số hàng trăm chia cho chữ số hàng đơn vị thì được thương
2 dư 1.
Hd:
+ Gọi số cần tìm là
abc
, (a, b, c là các chữ số từ 0 đến 9, a khác 0).
Ta có: b = c
2 + 2. Chữ số hàng đơn vị phải lớn hơn 2 (số là 2). Chữ số hàng đơn vị
cũng không thể lớn hơn 3 (vì nếu chẳng hạn bằng 4 thì b = 4 x 2 + 2 = 10). Vậy suy ra c = 3.
+ Ta thấy: b = 3 x 2 + 2 = 8. Theo đề bài ta lại có: a = c x 2 + 1 = 3 x 2 + 1 = 7.
Thử lại: 8 = 3
2 + 2; 7 = 3
2 + 1.
Bài 2:
Tìm một số tự nhiên có 4 chữ số, biết rằng nếu lấy số đó cộng với tổng các chữ số củathì
được 2000.
Hd:
+ Giả sử số đó là
10,,,0;0, dcbaaabcd
Theo đề bài ta có 2000 -
abcd
= a + b + c + d hay 2000 – (a + b + c + d) =
abcd
.
Lập luận để có
ab
= 19.
+ Từ đó tìm được c = 8 và d = 1.
Thử lại: 2000 – 1981 = 1 + 9 + 8 + 1 = 19.
Vậy số cần tìm là 1981.
Bài 3:
Tìm số tự nhiên A 2 chữ số, biết rằng B tổng các chữ số của A C tổng các chữ số
của B, đồng thời cho biết A = B + C + 51.
Hd:
+ Giả sử A =
ab
,
0;0 , 10a a b
.
Lập luận để có C là số có một chữ số c nên
51 cbaab
hay
Từ
lập luận để có a = 6.
+ Từ a = 6 tìm được c = 3.
Nên số phải tìm
b6
. Xét lần lượt 60, … , 69 ta thấy chỉ có 66 là cho kết quả c = 3. Thử lại:
12 + 3 + 51 = 66.
Vậy 66 là số cần tìm.
Bài 4:
Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng khi chia số đó cho hiệu của chữ số hàng chục và
chữ số hàng đơn vị thì được thương là 15 và dư 2.
Hd:
+ Gọi số phải tìm là
)10,;0(, baaab
Theo đầu bài ta có
ab
= (a – b) 15 +2
Hay b 16 = a 5 + 2
Nếu a lớn nhất là 9 thì a 5 + 2 lớn nhất là 47.
Khi đó b 16 lớn nhất là 47 nên b lớn nhất là 2 (vì 47 : 16 = 2 dư 15)
+ Vì a 5 + 2
0 nên b
0.
b = 1 thì a = 14 : 5 (loại)
b = 2 thì a = 6.
Thử lại. (6 – 2) 15 + 2 = 62.
Số phải tìm là 62.
1
toán điển hình tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
toán điển hình tiểu học - Người đăng: Nguyễn Thị Khánh Vân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
toán điển hình tiểu học 9 10 498