Ktl-icon-tai-lieu

toán hay

Được đăng lên bởi Phan Phạm Quốc Thái
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
giới thiệu về bất phương trình vô tỷ.
Khóa h
ọc LTðH KIT-1: Môn Toán (Thầy Trần Phương)
Phương trình, bất phương trình vô tỉ
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1
-
Giải các phương trình:
Bài 1: Giải phương trình:
3 5 3 4
x x
= +
Bài 2: Giải phương trình:
2 2
5 1 ( 4) 1
x x x x x
+ + = + + +
Bài 3: Giải phương trình:
4 4
x x
=
Bài 4: Giải phương trình:
(
)
3 2 2 2 6 (*)
x x x+ = + +
Bài 5: Giải phương trình:
2 2
2 8 6 1 2 2
x x x x
+ + + = +
Bài 6: Giải phương trình:
2
( 1) ( 2) 2
x x x x x
+ + =
Bài 7:
Giải phương trình:
3 3
4 3 1
x x
+ =
Bài 8:
Giải phương trình:
2 2
4 2 3 4
x x x x
+ = +
Bài 9:
Giải phương trình:
2 2
3 3 3 6 3
x x x x
+ + + =
Bài 10:
Giải phương trình:
2 3
2 4 3 4
x x x x
+ + = +
Bài 11:
Giải phương trình:
2
3 2 1 4 9 2 3 5 2
x x x x x
+ = + +
Bài 12:
Giải phương trình:
3
2 1 1
x x
=
Bài 13:
Giải phương trình:
3
3
1 2 2 1
x x
+ =
Bài 14:
Giải phương trình:
2 2
5 14 9 2 5 1
x x x x x
+ + = +
Bài 15:
Giải phương trình:
3
2 3 2 3 6 5 8
x x
Bài 16:
Giải phương trình:
2 7 5 3 2
x x x
+ =
Bài 17:
Giải phương trình:
2
2 7 2 1 8 7 1
x x x x x
+ = + + +
Bài 18:
Giải phương trình:
2 2
3 3
2 4 2( 1) 2
2 2
x x
x x x
+ +
+ = + =
Bài 19:
Giải phương trình:
2
4 13 5 3 1
x x x
+ = +
Bài 20:
Giải phương trình:
2 2 2 2
5 5
1 1 1
4 4
x x x x x
+ + = +
PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Giáo viên: TRẦN PHƯƠNG
Các bài tập trong tài liệu y ñược biên soạn m theo i giảng Phương trình, bất phương trình tỉ thuộc khóa
học Luyện thi ñại học KIT-1: Môn Toán (Thầy Trần Phương) tại website Hocmai.vn ñể giúp các Bạn kiểm tra,
củng clại các kiến thức ñược giáo viên truyền ñạt trong bài giảng Phương trình, bất phương trình tỉ. ðể s
dụng hiệu quả, Bạn cần học trước Bài giảng sau ñó làm ñầy ñủ các bài tập trong tài liệu này.
toán hay - Trang 2
toán hay - Người đăng: Phan Phạm Quốc Thái
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
toán hay 9 10 929