Ktl-icon-tai-lieu

toán học hè lớp 2

Được đăng lên bởi phamthithuy1988tb
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3189 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bài ôn hè lớp 2 lên 3
To¸n
¤n tËp vÒ phÐp céng vµ phÐp trõ
Bµi 1: TÝnh nhanh:
a, 26+ 17 + 23 + 14
b, 46+ 82 + 18 + 54
c, 37 – 5 + 37 - 7
Bµi 2: T×m x
a, x + 36 = 72
b, x - 45 = 37
c, x + 32 = 18 + 45
d, 76 - x = 28
Bµi 3: §iÒn dÊu > < = thÝch hîp vµo chç chÊm
a,25 + 36 …. 17 + 48
b,74 - 36 …. 83 - 37
c,56 - 19 …. 18 + 19
Bµi 4: §iÒn dÊu > < = thÝch hîp vµo chç chÊm
a, x + 32 …. 41 + x
b,56 - y …. 45 - y
c,x - 26 …. x - 21
Bµi 5: T×m mét sè biÕt sè ®ã céng víi 45 th× b»ng 62
Bµi 6: T×m mét sè biÕt sè ®ã trõ ®i 26 th× b»ng 38
Bµi 7: §óng ghi § sai ghi S
25 + 48 = 73
76 - 29 = 57
57 – 28 = 29
Bµi 8: T×m x :
A, x + 12 = 46
B, 42 + x = 87

C, x + 26 = 12 + 17
D, 34 + x = 86 - 21

¤n phÐp céng, phÐp trõ trong ph¹m vi 100
Bµi 1:§iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng:
a/
+ 35 = 89
40 + =

= 89

86 =

+0

b/ 45 = 28
100 =39
- 27 = 72
Bµi 2 : T×m x
a/ x – 21 = 33 – 21
b/ 78- x = 42 + 24
c/ x + 25 = 100 - 25
d/ 89 – x = 28
Bµi 4:§iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng:
a/
+ 15 < 15 + 1
b/ 18<
c/ 10 <

+ 16 < 20
<

< 13
Giáo viên soạn giảng : phạm thị thủy
1

Bài ôn hè lớp 2 lên 3

Bµi 5: >;<; =
2x5 … 5x2
20 x 4 … 79
60 : 3 … 3 x 7

40 x 2 … 80 : 2
30 x 2 … 20 x 4
4 x 10 …. 5 x 9

¤n tËp

Bµi 1: §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng:
a/
+ 72 = 97
70 + =
= 96
b/ 85 = 46
Bµi 2 : T×m x

213 -

= 42

a/ x – 45 = 56

b/ 123- x = 22 + 89

c/ x + 25 = 100 - 37

d/ 67 – x = 24

e/ 18 : x = 9

g/ 3 × x = 27

230 =

+0

- 89 = 72

Bµi 3: Thïng thø nhÊt ®ùng 436 lÝt dÇu, thïng thø hai ®ùng nhiÒu h¬n thïng thø
nhÊt 47 lÝt dÇu. Hái thïng thø hai ®ùng bao nhiªu lÝt dÇu?
Bµi 5:§Æt tÝnh råi tÝnh:
a/ 68 + 62

57 + 39

73 – 26

b/ 543 + 376

35 + 865

678 – 622

64 – 48
497 – 34

Bµi 6:T×m sè trßn chôc liÒn tríc vµ sè trßn chôc liÒn sau cña :
a/ 100

b/ 80

Bµi 7: ViÕt ch÷ sè thÝch hîp vµo dÊu * biÕt :
a/ * 7 < 29

b/ 6 * > 6 *

c/ 3 * < ** < 34

d/ 63*< *** < 632

Bµi 8: T×m x
a/ x – 42 = 26

c/ 78 – x = 27

b/ x + 32 + 61

d/ x : 3 = 18

Bµi 9 :Mai cã 1 t¸ bót ch×, Mai cã Ýt h¬n Hïng 2 c¸i. Hái c¶ hai b¹n cã bao nhiªu
c¸i bót ch×?
Bµi 10: §Æt tÝnh råi tÝnh
78 + 36

87 – 49

812 + 39

76 - 23
Giáo viên soạn giảng : phạm thị thủy
2

Bài ôn hè lớp 2 lên 3
PhÐp nh©n và B¶ng nh©n 2, 3, 4, 5
Bµi 1: ViÕt c¸c tæng sau thµnh tÝch råi tÝnh:
a, 2 + 2 +2 + 2 + 2
b, 4+ 4+4 + 4
c, 5 + 5 +5 + 5 + 5
Bµi 2: ViÕt c¸c tÝch díi d¹ng tæng c¸c sè h¹ng b»ng nhau råi tÝnh kÕt qu¶.
a, 2 x 6
b, 8 x 3
c, 7 x 4
Bµi 3: Thay c¸c biÓu thøc díi ®©y thµnh tæng cña c¸c sè h¹ng b»ng nhau råi tÝnh
kÕt qu¶.
a, 4 x 3 + 4
b, 3 x 4 + 3
c, 5 x 2 + ...
Bài ôn hè lớp 2 lên 3
To¸n
¤n tËp vÒ phÐp céng vµ phÐp trõ
Bµi 1: TÝnh nhanh:
a, 26+ 17 + 23 + 14 b, 46+ 82 + 18 + 54 c, 37 – 5 + 37 - 7
Bµi 2: T×m x
a, x + 36 = 72 b, x - 45 = 37
c, x + 32 = 18 + 45 d, 76 - x = 28
Bµi 3: §iÒn dÊu > < = thÝch hîp vµo chç chÊm
a,25 + 36 . 17 + 48
b,74 - 36 . 83 - 37
c,56 - 19 . 18 + 19
Bµi 4: §iÒn dÊu > < = thÝch hîp vµo chç chÊm
a, x + 32 . 41 + x
b,56 - y . 45 - y
c,x - 26 . x - 21
Bµi 5: T×m mét sè biÕt sè ®ã céng víi 45 th× b»ng 62
Bµi 6: T×m mét sè biÕt sè ®ã trõ ®i 26 th× b»ng 38
Bµi 7: §óng ghi § sai ghi S
25 + 48 = 73
76 - 29 = 57
57 – 28 = 29
Bµi 8: T×m x :
A, x + 12 = 46 C, x + 26 = 12 + 17
B, 42 + x = 87 D, 34 + x = 86 - 21
¤n phÐp céng, phÐp trõ trong ph¹m vi 100
Bµi 1:§iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng:
a/ + 35 = 89 40 + = = 89 86 = + 0
b/ 45 - = 28 100 - =39 - 27 = 72
Bµi 2 : T×m x
a/ x – 21 = 33 – 21 b/ 78- x = 42 + 24
c/ x + 25 = 100 - 25 d/ 89 – x = 28
Bµi 4:§iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng:
a/ + 15 < 15 + 1
b/ 18< + 16 < 20
c/ 10 < < < 13
Giáo viên soạn giảng : phạm thị thủy
1
toán học hè lớp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
toán học hè lớp 2 - Người đăng: phamthithuy1988tb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
toán học hè lớp 2 9 10 468