Ktl-icon-tai-lieu

Toán học sinh giỏi lớp 4

Được đăng lên bởi huonglien04021987
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 460 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
Môn thi: Toán - LỚP 4.

Bài 1: ( 2 điểm)
Cho một số, biết rằng nếu viết thêm vào bên phải số đó một chữ số thì được số
mới và tổng của số mới va số phải tìm là 467. Tìm số phải tìm và chữ số viết thêm?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Bài 2: ( 1 điểm)
Thêm dấu ngoặc vào các biểu thức sau để có các biểu thức đúng:
a/ 7 x 13 x 2 - 5 = 147
b/ 15 x 7 + 2 x 4 = 428
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Bài 3:( 2 điểm)
Để đánh số trang một quyển sách dày 125 tờ ( không tính bìa) thì phải viết bao
nhiêu chữ số?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................
Đ THI H C SINH GI I
Môn thi: Toán - L P 4.
Bài 1: ( 2 đi m)
Cho m t s , bi t r ng n u vi t thêm vào bên ph i s đó m t ch s thì đ c s ế ế ế ữ ố ư
m i và t ng c a s m i va s ph i m là 467. Tìm s ph i tìm và ch s vi t thêm? ế
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
i 2: ( 1 đi m)
Tm d u ngo c vào các bi u th c sau đ có các bi u th c đúng:
a/ 7 x 13 x 2 - 5 = 147 b/ 15 x 7 + 2 x 4 = 428
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Bài 3:( 2 đi m)
Đ đánh s trang m t quy n sách dày 125 t ( khôngnh bìa) thì ph i vi t bao ế
nhiêu ch s ?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
i 4: ( 4 đi m)
M t c a hàng có hai lo i g o t và g o n p. S kg g o tr g p ba l n s kg g o ế
n p. H i m i lo i g o có bao nhiêu kg, bi t r ng n u bán đi 5 kg g o n p và 35 kg g o tế ế ế ế
thì s g o còn l i c a c hai lo i b ng nhau?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
i 5: ( 1 đi m)
Cho tam giác ABC ( nh hình v ). Em hãy k thêm 2 đo n th ng vào hình đ hìnhư
có đ c s tam giác nhi u nh t. K tên các hình tam giác đó.ượ
B
Â
C
Toán học sinh giỏi lớp 4 - Trang 2
Toán học sinh giỏi lớp 4 - Người đăng: huonglien04021987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Toán học sinh giỏi lớp 4 9 10 216