Ktl-icon-tai-lieu

toán kĩ thuật

Được đăng lên bởi Thùy Linh
Số trang: 277 trang   |   Lượt xem: 1940 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Toán kĩ thuật

Toán kĩ thuật
Nguyễn Hồng Quân
email: nguyenhongquan1978@gmail.com
Điện thoại: 0988942043

Toán kĩ thuật

Toán kĩ thuật

§1. Số phức
§2.Hàm biến phức và phép tính vi phân
§3. Tích phân phức. Chuỗi Taylor và chuỗi Laurent. Thặng dư
§4. Hàm Gam-ma và hàm Bê-ta
§5. Phép biến đổi Laplace
§6. Phép biến đổi Fourier

Toán kĩ thuật
§1. Số phức

§1. Số phức

Toán kĩ thuật
§1. Số phức
1. Định nghĩa số phức

• Một số phức, ta gọi là z, là một số được viết dưới dạng
z = a + ib,

(1)

ở đây a, b là các số thực, a gọi là phần thực và kí hiệu a = Rez, b
gọi là phần ảo và kí hiệu b = Imz, i gọi là đơn vị ảo và qui ước
i2 = −1.
Số phức z viết dưới dạng (1) được gọi là dạng tổng quát (hay
dạng đại số). Tập các số phức kí hiệu là C.

Toán kĩ thuật
§1. Số phức
1. Định nghĩa số phức

• Một số phức, ta gọi là z, là một số được viết dưới dạng
z = a + ib,

(1)

ở đây a, b là các số thực, a gọi là phần thực và kí hiệu a = Rez, b
gọi là phần ảo và kí hiệu b = Imz, i gọi là đơn vị ảo và qui ước
i2 = −1.
Số phức z viết dưới dạng (1) được gọi là dạng tổng quát (hay
dạng đại số). Tập các số phức kí hiệu là C.
• Với số phức z = a + ib. Số phức đối của z, kí hiệu −z, là số
phức −z =−a + i(−b) := −a − ib. Số phức liên hợp của z, kí
hiệu z, là số phức z = a + i(−b) := a − ib.

Toán kĩ thuật
§1. Số phức
1. Định nghĩa số phức

• Một số phức, ta gọi là z, là một số được viết dưới dạng
z = a + ib,

(1)

ở đây a, b là các số thực, a gọi là phần thực và kí hiệu a = Rez, b
gọi là phần ảo và kí hiệu b = Imz, i gọi là đơn vị ảo và qui ước
i2 = −1.
Số phức z viết dưới dạng (1) được gọi là dạng tổng quát (hay
dạng đại số). Tập các số phức kí hiệu là C.
• Với số phức z = a + ib. Số phức đối của z, kí hiệu −z, là số
phức −z =−a + i(−b) := −a − ib. Số phức liên hợp của z, kí
hiệu z, là số phức z = a + i(−b) := a − ib.
• Hai số phức gọi là bằng nhau nếu chúng có các phần thực bằng
nhau và các phần ảo bằng nhau. Tức là, nếu z = a + ib và w = c
+ id thì
a=c
z = w ⇐⇒
.
b=d

Toán kĩ thuật
§1. Số phức
1. Định nghĩa số phức

• Các phép toán trên C. Với z = a + ib ∈ C và w = c + id ∈ C,
phép cộng: z + w = (a + ib) + (c + id) := (a + c) + i(b + d),
phép trừ: z − w := z + (−w) = (a − c) + i(b − d),
phép nhân: zw = (a + ib)(c + id) := (ac − bd) + i(ad + bc),
(Chứng minh rằng: zz = a2 + b2 ).
phép chia:

z
w

:=

zw
ww

=

(a+ib)(c−id)
(c+id)(c−id)

=

ac+bd
c2 +d2

+ i cbc−ad
2 +d2 .

Toán kĩ thuật
§1. Số phức
1. Định nghĩa số phức

• Các phép toán trên C. Với z = a + ib ∈ C và w = c + id ∈ ...
Toán thuật
Toán thuật
Nguyễn Hồng Quân
email: nguyenhongquan1978@gmail.com
Điện thoại: 0988942043
toán kĩ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
toán kĩ thuật - Người đăng: Thùy Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
277 Vietnamese
toán kĩ thuật 9 10 351