Ktl-icon-tai-lieu

Toán lớp 4

Được đăng lên bởi babydemen95
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 552 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DỰ GIỜ MÔN TOÁN
Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Tuyền
Trường Tiểu học Phú Đức “A”

Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011

MÔN: TOÁN
LỚP 4

Một hình bình hành có đáy là 10 cm, chiều cao
là 5 cm.Tính diện tích của hình đó.

Diện tích hình bình hành là:
10 x 5 = 50 ( cm2)
Đáp số: 50 cm2
250

250

Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011
Toán
Phân số

Chia hình tròn thành 6 phần bằng nhau , tô
màu 5 phần.
Ta nói: Đã tô màu năm phần sáu hình tròn.
Ta viết:
Ta gọi :

Phân số

5
6
5
6
5
6

, đọc là năm phần sáu
là phân số

có tö số là 5 , mẫu số là 6

Mẫu số là số tự nhiên viết dưới gạch ngang.
Mẫu số cho biết hình tròn chia thành 6 phần bằng nhau.
Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang.
Tử số cho biết 5 phần bằng nhau đã được tô màu.

Ví dụ
Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây:

Viết: 1
2

Viết: 3
4

Đọc: một phần hai

Đọc: ba phần tư

Viết: 4
7
Đọc: bốn phần bảy

Viết: 5
9
Đọc: năm phần chín

Nhận xét
5
6

;

1
2

;

3
4

;

4
7

;

5
9

là những phân số

Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên
viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết
dưới gạch ngang.

LUYỆN TẬP
Bài 1:

a- Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây:
b- Trong mỗi phân số đó, mẫu số cho biết gì, tử số cho biết gì?

Hình21
Viết:

5

Đọc: hai phần năm

Viết: 7
10
Hình 4

Đọc: bảy phần mười

5
Hình 2
Viết:
8

Đọc: năm phần tám

Viết: 3
6
Hình 5

Đọc: ba phần sáu

Hình 33
Viết:

4

Đọc: ba phần tư

36
Hình
Viết:
7

Đọc: ba phần bảy

LUYỆN TẬP
Bài 2: Viết theo mẫu:
Phân số

Tử số

Mẫu số

Phân số

6
11
8
10
5
12

Tử số

Mẫu số

3

8

12

55

18
25

Hãy nêu đặc điểm của phân số.

LUYỆN TẬP
Bài 3: Viết các phân số
a) Hai phần năm
b) Mười một phần mười hai
c) Bốn phần chín
d) Chín phần mười
e) Năm mươi hai phần tám mươi tư

2
5
11
12
7
9
9
10
52
84

LUYỆN TẬP
Bµi 4 : §äc c¸c ph©n sè

5 ; 8 ; 3 ; 19 ; 80
9 17 27 33 100

LUYỆN TẬP
Bµi 4 : §äc c¸c ph©n sè

5
9

;

LUYỆN TẬP
Bµi 4 : §äc c¸c ph©n sè

8
17

;

LUYỆN TẬP
Bµi 4 : §äc c¸c ph©n sè

3
27

;

LUYỆN TẬP
Bµi 4 : §äc c¸c ph©n sè

19
33

;

LUYỆN TẬP
Bµi 4 : §äc c¸c ph©n sè

80
100

Chia thành 2 đội.
Đội A hái quả mời đội B đọc.
Đội B hái quả mời đội A đọc.

Ch©n thµnh c¶m ¬n quý
thÇy c« đã tới dự !

...
DỰ GIỜ MÔN TOÁN
Go viên : Nguyn ThBích Tuyền
Trường Tiểu học Phú Đức “A”
Toán lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán lớp 4 - Người đăng: babydemen95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Toán lớp 4 9 10 956