Ktl-icon-tai-lieu

toán lớp 5

Được đăng lên bởi ndnthao
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 829 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề 1
Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : (3 điểm)
a) Số thích hợp viết vào chỗ trống 8,94...2 < 8,9412 là:
A. 2
B. 1
C. 0
D. 3
b) Cho số thập phân 72,496. Chữ số 6 có giá trị là:
A. 6/1000
B. 6/10
C. 6/100

D.6

c) 9m2 45cm2 = ………cm2. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:
A. 945
B. 94500
C. 9045
D. 90045
d) Số thập phân gồm bốn trăm, bốn đơn vị, hai phần mười và sáu phần nghìn được
viết là:
A. 44,206
B. 404,206
C. 404,0026
D. 404,26
e) Lớp 5A có 15 bạn nam và 20 bạn nữ. Tỉ số phần trăm của số bạn nam và số bạn
nữ của lớp 5A là:
A. 5%
B. 80 %
C. 20%
D. 75%
g) Số bé nhất trong các số: 3,215 ; 3,199 ; 3,205 ; 3,201 ; 3,210 là:
A. 3,210
B. 3,199
C. 3,215
D. 3,201
Bài 2: Đặt tính rồi tính: (4 điểm)
a) 146,34 + 521,85 b) 25,04 x 3,5 c) 716,40 – 350,28 d) 78.24 : 1.2
Bài 3:(2 điểm)
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18 m, chiều rộng bằng 5/6 chiều dài.
Người ta dành 32,5% diện tích để làm nhà. Hỏi diện tích đất làm nhà là bao nhiêu?
Bài 4: ( 1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:
3,7 x 38 – 3,6 x 38

Đê 2 BÀI 1: Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước các câu trả lời đúng sau : (2,5đ)
a/ Chữ số 7 trong số 169,57 chỉ:
A . 7 đơn vị

B . 7 phần mười

C . 7 chục

D . 7 phần trăm

b/ Hỗn số 4 viết dưới dạng số thập phân là:
A . 4,35

B . 4,53

C . 4,6

D . 4,06

c/ Số nào dưới đây có cùng giá trị với 0,08?
A . 0,800

B . 0,080

C . 0,80

D . 8,00

C.x=1

D.x=0

d/ Tìm chữ số x, biết : 5,6x1 > 5,681
A.x=9

B.x=7

e/ 80% của 62,5 là :
A. 80

;

B. 62,5

; C. 50

;

D. 12,8

Bài 2(2 điểm) - Đặt tính rồi tính:
345,6 - 27,92
56,78 x 7,8

35,6 + 5,67 + 7,89
1411,12 : 56,9

Bài 3 (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) 123,9 ha

= ................. … km2

b) 2tấn 35kg = ........................tấn

c) 36,9 dm2

= ...........................…m2

d) 21 cm 3 mm = …........................ cm

Bài 4 (1,5 điểm):
Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 6,5 dm, chiều rộng kém chiều
dài 2,25dm. Tính chu vi và diện tích tấm bìa hình chữ nhật đó?
Bài 5 (1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện:

a) 56,8 x 76,9 - 56,8 x 76,8

b) 20,14 x 6,8 + 20,14 x 3,2

Bài 6 (1 điểm): Thanh sắt dài 0,7m cân nặng 9,1kg. Hỏi thanh sắt cùng loại dài 0,27m thì
cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đáp án đề 2
BÀI 1: a/ D . 7 phần trăm
bai 2 345,6 - 27,92

b/ C . 4,6

35,6 + 5,67 + 7,89

317,68

49,16

Bai 3 a) 1,239 km2

Bài 4 (1,5 điểm):

c/ B . 0,080

b) 2,035 .tấn

d/ A . x = 9

56,78 x 7,8

e/ C. 50
1411,12 : 56,9

442,884

d) 21,3 cm

24,8

c) 0,369 m2

Bài giải

Chiều rộng của tấm bìa hình ...
Đề 1
Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : (3 điểm)
a) Số thích hợp viết vào chỗ trống 8,94...2 < 8,9412 là:
A. 2 B. 1 C. 0 D. 3
b) Cho số thập phân 72,496. Chữ số 6 có giá trị là:
A. 6/1000 B. 6/10 C. 6/100 D.6
c) 9m2 45cm2 = ………cm2. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:
A. 945 B. 94500 C. 9045 D. 90045
d) Số thập phân gồm bốn trăm, bốn đơn vị, hai phần mười và sáu phần nghìn được
viết là:
A. 44,206 B. 404,206 C. 404,0026 D. 404,26
e) Lớp 5A có 15 bạn nam và 20 bạn nữ. Tỉ số phần trăm của số bạn nam và số bạn
nữ của lớp 5A là:
A. 5% B. 80 % C. 20% D. 75%
g) Số bé nhất trong các số: 3,215 ; 3,199 ; 3,205 ; 3,201 ; 3,210 là:
A. 3,210 B. 3,199 C. 3,215 D. 3,201
Bài 2: Đặt tính rồi tính: (4 điểm)
a) 146,34 + 521,85 b) 25,04 x 3,5 c) 716,40 – 350,28 d) 78.24 : 1.2
Bài 3:(2 điểm)
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18 m, chiều rộng bằng 5/6 chiều dài.
Người ta dành 32,5% diện tích để làm nhà. Hỏi diện tích đất làm nhà là bao nhiêu?
Bài 4: ( 1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:
3,7 x 38 – 3,6 x 38
toán lớp 5 - Trang 2
toán lớp 5 - Người đăng: ndnthao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
toán lớp 5 9 10 542