Ktl-icon-tai-lieu

toán lớp 6

Được đăng lên bởi tranquanghuy-dvb
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VÒNG 15 LỚP 6
Câu hỏi 1:
Tìm số có ba chữ số

biết

chia cho

dư 3.

Trả lời:
=
Câu hỏi 2:
Số các số nguyên x thỏa mãn
Câu hỏi 3:
Số nguyên y thỏa mãn
Câu hỏi 4:

là

là

Tập hợp các số nguyên n để A =
nhận giá trị nguyên là {
(Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, cách nhau bởi dấu ";")
Câu hỏi 5:
Cặp số nguyên dương (x ; y) thỏa mãn
(Nhập các giá trị theo thứ tự, cách nhau bởi dấu ";" )
Câu hỏi 6:
Cộng cả tử và mẫu của phân số
Vậy n =
Câu hỏi 7:

}

là (x ; y)= (

)

với cùng một số tự nhiên n rồi rút gọn ta được phân số .

.

Có bao nhiêu phân số bằng phân số
Trả lời: Có
Câu hỏi 8:

mà có tử và mẫu đều là các số nguyên âm có ba chữ số.

phân số.

Tìm hai số nguyên dương a ; b biết

và BCNN(a ; b) = 100.

Trả lời: (a ; b) = (
)
(Nhập các giá trị theo thứ tự,cách nhau bởi dấu ";" )
Câu hỏi 9:
Tìm các số nguyên dương x ; y biết

.

Trả lời:
(x;y)=(
)
(Nhập các giá trị theo thứ tự,cách nhau bởi dấu “;”)
Câu hỏi 10:
A là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau không chia hết cho 2 và cũng không chia hết cho
3 được tạo thành từ các chữ số 1 ; 3 ; 6 ; 9.
Số các phần tử của A là

...
VÒNG 15 LỚP 6
Câu hỏi 1:
Tìm số có ba chữ số biết chia cho dư 3.
Trả lời: =
Câu hỏi 2:
Số các số nguyên x thỏa mãn
Câu hỏi 3:
Số nguyên y thỏa mãn
Câu hỏi 4:
Tập hợp các số nguyên n để A = nhận giá trị nguyên là {
}
(Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, cách nhau bởi dấu ";")
Câu hỏi 5:
Cặp số nguyên dương (x ; y) thỏa mãn là (x ; y)= (
)
(Nhập các giá trị theo thứ tự, cách nhau bởi dấu ";" )
Câu hỏi 6:
Cộng cả tử và mẫu của phân số với cùng một số tự nhiên n rồi rút gọn ta được phân số .
Vậy n =
.
Câu hỏi 7:
Có bao nhiêu phân số bằng phân số mà có tử và mẫu đều là các số nguyên âm có ba chữ số.
Trả lời:
phân số.
Câu hỏi 8:
Tìm hai số nguyên dương a ; b biết và BCNN(a ; b) = 100.
Trả lời: (a ; b) = (
)
(Nhập các giá trị theo thứ tự,cách nhau bởi dấu ";" )
Câu hỏi 9:
Tìm các số nguyên dương x ; y biết .
Trả lời: (x;y)=(
)
(Nhập các giá trị theo thứ tự,cách nhau bởi dấu “;”)
Câu hỏi 10:
A là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau không chia hết cho 2 và cũng không chia hết cho
3 được tạo thành từ các chữ số 1 ; 3 ; 6 ; 9.
Số các phần tử của A là
toán lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
toán lớp 6 - Người đăng: tranquanghuy-dvb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
toán lớp 6 9 10 241