Ktl-icon-tai-lieu

Toán lớp 7

Được đăng lên bởi hohovunguyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hoà Vuõ Nguyeân

Giaùo aùn ñaïi soá 7

Ngày soạn: 03/11/2013
Tuần: 12
Tiết: 23

Ngày dạy:

CHƯƠNG II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
BÀI 1: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN
I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài giảng này học sinh có khả năng về:
1.Về kiến thức:
- Biết :
+ Nhắc lại được công thức biểu diễn mối liên quan giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận là
y  kx; k  0 .
+ Trình bày được hai đại lượng tỉ lệ thuận thông qua hai đại lượng cho trước.
- Hiểu :
+ Diễn đạt được hai đại lượng tỉ lệ thuận hay không.
+ Tóm tắt được tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận.
- Vận dụng :
+ Áp dụng vào các bài tập cụ thể.
2. Về kĩ năng:
- Thực hiện và vận dụng được cách tìm hệ số tỉ lệ khi biết một cặp giá trị tương ứng của
2 đại lượng của tỉ lệ thuận, tìm giá trị của đại lượng kia biết hệ số tỉ lệ và giá trị tương ứng của
đại lượng kia.
3. Về thái độ:
- Cẩn thận, chính xác, khoa học.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Giáo án, SGK, SGV
2. Học sinh: Đọc trước bài.
III. PHƯƠNG PHÁP: Vấn đáp, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề.
IV. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY - GIÁO DỤC
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: (3’)
Viết công thức tính quãng đường S = ?
TL: Công thức tính quảng đường là: S  v.t
3. Giảng bài mới: Giới thiệu nội dung của chương.
Qua công thức tính quảng đường ta thấy đại lượng S được biểu diễn qua hai đại lượng v và t.
Vậy có cách nào để mô tả ngắn gọn hai đại lượng tỉ lệ thuận hay không? Bài học hôm nay
chúng ta sẻ tìm hiểu về kiến thức đó.
Hoạt động của GV và HS
*Hoạt động 1: (15’)
- GV: Cho học sinh làm ?1.
- GV: Ta có V= 15km/h và t(h) . Viết S = ?
- HS: TL
a) S = 15t
b) m = D.V (D là hằng sốD ≠ 0 ; D không đổi)
- GV: Với v không đổi, S và t là 2 đại lượng như
thế nào? Nếu t tăng hoặc t giảm.
Tröôøng THPT Vieân An

1

Nội dung cần đạt
1.Định nghĩa:
?1.
a) S = 15t
b) m = D.V (D là hằng sốD ≠ 0 ; D không
đổi)

Naêm hoïc 2013 - 2014

Hoà Vuõ Nguyeân

Giaùo aùn ñaïi soá 7

- HS: Nếu t tăng thì S tăng,nếu t giảm thì S giảm
- GV: Với D không đổi, m và V là 2 đại lượng
như thế nào? Nếu V tăng hoặc V giảm.
- HS: Nếu V tăng thì m tăng, nếu V giảm thì m
giảm
- GV: Hai công thức trên có điểm nào giống
nhau.
- HS: TL.
- GV: Hai đại lượng m và V ; S và t có tỉ lệ thuận
không?
- HS : Vậy S và t là 2 đại lượng tỉ lệ thuận. m và
V là 2 đại lượng tỉ lệ thuận.
- GV : Cho HS đọc định nghĩa trong SGK.
- HS : Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x
theo công thức y = kx ( với k là hằng số khác 0)
thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

ĐN : Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng
x theo công thức y = kx ( ...
Hoà Vuõ Nguyeân Giaùo aùn ñaïi soá 7
Ngày soạn: 03/11/2013 Ngày dạy:
Tuần: 12
Tiết: 23
CHƯƠNG II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
BÀI 1: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN
I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài giảng này học sinh có khả năng về:
1.Về kiến thức:
- Biết :
+ Nhắc lại được công thức biểu diễn mối liên quan giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận
; 0y kx k
.
+ Trình bày được hai đại lượng tỉ lệ thuận thông qua hai đại lượng cho trước.
- Hiểu :
+ Diễn đạt được hai đại lượng tỉ lệ thuận hay không.
+ Tóm tắt được tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận.
- Vận dụng :
+ Áp dụng vào các bài tập cụ thể.
2. Về kĩ năng:
- Thực hiện và vận dụng được cách tìm hệ số tỉ lệ khi biết một cặp giá trị tương ứng của
2 đại lượng của tỉ lệ thuận, tìm giá trị của đại lượng kia biết hệ số tỉ lệ và giá trị tương ứng của
đại lượng kia.
3. Về thái độ:
- Cẩn thận, chính xác, khoa học.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Giáo án, SGK, SGV
2. Học sinh: Đọc trước bài.
III. PHƯƠNG PHÁP: Vấn đáp, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề.
IV. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY - GIÁO DỤC
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: (3’)
Viết công thức tính quãng đường S = ?
TL: Công thức tính quảng đường là:
.S v t
3. Giảng bài mới: Giới thiệu nội dung của chương.
Qua công thức tính quảng đường ta thấy đại lượng S được biểu diễn qua hai đại lượng v t.
Vậy cách nào để tả ngắn gọn hai đại lượng tỉ lệ thuận hay không? Bài học hôm nay
chúng ta sẻ tìm hiểu về kiến thức đó.
Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt
*Hoạt động 1: (15’)
- GV: Cho học sinh làm ?1.
- GV: Ta có V= 15km/h và t(h) . Viết S = ?
- HS: TL
a) S = 15t
b) m = D.V (D là hằng sốD ≠ 0 ; D không đổi)
- GV: Với v không đổi, S và t 2 đại ợng như
thế nào? Nếu t tăng hoặc t giảm.
1.Định nghĩa:
?1.
a) S = 15t
b) m = D.V (D là hằng sốD ≠ 0 ; D không
đổi)
Tröôøng THPT Vieân An 1 Naêm hoïc 2013 - 2014
Toán lớp 7 - Trang 2
Toán lớp 7 - Người đăng: hohovunguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Toán lớp 7 9 10 995