Ktl-icon-tai-lieu

Toán lớp 8

Được đăng lên bởi Tôn Việt Hà
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên :Tôn Việt Hà
Lớp :8A3

Câu 1:
Gọi tử số của phân số ban đầu là x
Ta có x+5 là mẫu số của phân số ban đầu
Theo đề nếu tăng cả tử và mẫu thêm 5 đơn vị, ta có phương trình:
(x+5).3 = (x+10).2
 3x+15 = 2x+20
 3x-2x = 20-15
 x=5
=> Tử của phân số là :5
=> Mẫu của phân số là: 5+5=10
Vậy phân số ban đầu là: 1/2
Câu 2:
Gọi số tuổi của Hoàng là x
Vậy số tuổi của bố Hoàng là 4x
Theo đề ta có phương trình:
4x+5 = 3.(x+5)
4x+5 = 3x+15
4x-3x = 15-5

x = 10
Vậy năm nay Hoàng 10 tuổi
Câu 3: Đổi 20 phút = 1/3h
Gọi x(km) là độ dài của quãng đường AB
Thời gian người đó đi từ A đến B là : t1=s:v1= x/25(h)
Thời gian người đó đi từ B về A là : t2=s:v2= x/30(h)
Theo đề bài ta có phương trình :
x/25-x/30=1/3

x = 50 (km)
Vậy quãng đường AB dài 50 (km)

Câu 4: Đổi: 1 giờ 20 phút = 4/3giờ
Gọi vận tốc của ca-nô là x (km/h)
Quãng đường ca-nô đi A đến B là : 4/3.(x+3)
Quãng đường ca-nô đi B->A là: 2.(x-3)
Theo đề bài ta có phương trình :
4/3.(x+3) = 2.(x-3)
4/3.x +4 = 2x-6
 2/3.x =10

x = 15
Vậy vận tốc của ca-nô là 15(km/h).
Câu 5:
Gọi thời gian của người đi xe máy với vận tốc 40km/h đi được cho đến lúc gặp
nhau là x
Thời gian của người đi xe máy với vận tốc 60km/h đi được cho đến khi gặp
nhau là x-1,5
Theo đề bài ta có phương trình:
40x = 60(x-1.5)
 40x = 60x-90
40x-60x= -90

20x = 90

x =4.5
Vậy sau 4.5(h) hay 4 giờ 30 phút thì 2 xe gặp nhau.
Câu 6: Đổi: 1 giờ 20 phút = 4/3 giờ
Gọi khoảng cách giữa hai bến A và B là x
Ta có:
Vx = Vt+Vn = Vt+5 = 30
=> Vt =25
Vn = Vt- Vn = Vt- 5 = 25 - 5 = 20
Thời gian ca nô đó đi từ A đến B là : t1=s:v1=x/30
Thời gian ca nô đó đi từ B đến A là : t2=s:v2=x/20
Theo đề bài ta có phương trình :
x/20 – x/30 = 4/3
 x=80
Vậy khoảng cách giữa 2 bến A và B là 80(km)

Câu 7:
Người đi xe đạp khởi hành trước người đi xe máy :
8 giờ 40 phút - 7 giờ = 1 giờ 40 phút
= 1,6h
Quãng đường xe đạp đi được trong 1,6h là :
s = v.t = 10.1,6 = 16 (km)
Gọi x là thời gian để 2 xe đi từ 8 giờ 40 phút đến lúc gặp nhau
Theo đề bài ta có phương trình :
10x+16 = 30x

16=20x

x =0.8
Vậy sau 0.8h hay 48phút thì 2 xe gặp nhau
Câu 8:
Gọi số cần tìm là ab
Theo đề nếu xen chữ số 1 vào giữa 2 chữ số ấy thì ta được số mới lớn hơn số ban
đầu 370 đơn vị, ta có phương trình:
100a +10+b = 10a+b +370
Thay b = 2a vào phương trình trên ta được
100a+10+ 2a=10a+2a+370
102a+10=12a+370
102a-12a= 370-10

90a=360

a=4
Mà b=2a
=>b=2.4=8
Vậy số cần tìm là 48

...
Câu 1 :
Gọi tử số của phân số ban đầu là x
Ta có x+5 là mẫu số của phân số ban đầu
Theo đề nếu tăng cả tử và mẫu thêm 5 đơn vị, ta có phương trình:
(x+5).3 = (x+10).2
3x+15 = 2x+20
3x-2x = 20-15
x = 5
=> Tử của phân số là :5
=> Mẫu của phân số là: 5+5=10
Vậy phân số ban đầu là: 1/2
Câu 2:
Gọi số tuổi của Hoàng là x
Vậy số tuổi của bố Hoàng là 4x
Theo đề ta có phương trình:
4x+5 = 3.(x+5)
4x+5 = 3x+15
4x-3x = 15-5
x = 10
Vậy năm nay Hoàng 10 tuổi
Câu 3: Đổi 20 phút = 1/3h
Gọi x(km) là độ dài của quãng đường AB
Thời gian người đó đi từ A đến B là : t
1
=s:v
1
= x/25(h)
Thời gian người đó đi từ B về A là : t
2=
s:v
2=
x/30(h)
Theo đề bài ta có phương trình :
x/25-x/30=1/3
x = 50 (km)
Vậy quãng đường AB dài 50 (km)
Tên :Tôn Việt Hà
Lớp :8A
3
Toán lớp 8 - Trang 2
Toán lớp 8 - Người đăng: Tôn Việt Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Toán lớp 8 9 10 208