Ktl-icon-tai-lieu

Toán Lý

Được đăng lên bởi nduykhanh1201
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUỖI FOURIER VÀ
TÍCH PHÂN FOURIER
Fourier Series
and
Fourier Integrals

1

Fourier Series_La Thi Cang

12/28/14

I. Hàm tuần hoàn
 Hàm f  tuần hoàn nếu tồn tại một hằng T > 0 sao cho:

f (x + T) = f (x)
cho mọi x
 T: chu kì cơ bản, hay đơn giản  chu kì.
  nếu
f(x+T) = f(x)
thì
f(x T) = f(x 2T) = f(x  3T) = … = f(x)

Hình 1

2

Hàm tuần hoàn

Fourier Series_La Thi Cang

12/28/14

II. Chuỗi Fourier của hàm tuần
hoàn
a
f ( x )    (a cos nx  b sin nx )
(1)
2
0



n

n

n 1



1
a n  f ( x ) cos nx dx , n 0,1, 2, 3, ..
 

(2)



1
b n  f ( x ) sin nx dx , n 1, 2, 3, ..
 

(3)

(2), (3)  các hệ số Fourier, chỉ phụ thuộc vào giá trị của f
trên khoảng [, ]. Nếu (1) là chuỗi hội tụ trên khoảng này
thì từ tính chất tuần hoàn của hàm lượng giác, suy ra rằng
chuỗi hội tụ cho mọi x
 nó xác định hàm tuần hoàn cho mọi x.
3

Fourier Series_La Thi Cang

12/28/14

II.1 Chuỗi Fourier cosine, sine
 Nếu biểu thị hàm f theo chuỗi Fourier chẵn hoặc lẻ, việc tính

toán các hệ số Fourier sẽ đơn giản hơn.
 Giả sử hàm f được xác định trên toàn bộ trục x hay trên một
khoảng hữu hạn nào đó, sao cho x = 0 là điểm giữa của khoảng.
 Ta bảo,
 f là hàm chẵn nếu thật ra:
f( x) = f (x)
cho mọi x trong khoảng
 f là hàm lẻ nếu:
f( x) =  f (x)
cho mọi x trong khoảng
H. 2 (a) Hàm chẵn
(b) Hàm lẻ
4

Fourier Series_La Thi Cang

12/28/14

II. 1 Chuỗi Fourier cosine
a0 
f ( x )    a n cos nx
2 n 1


(14)


1
2
a n  f ( x ) cos nx dx  f ( x ) cos nx dx ,
 
0
n 0,1, 2, 3, ..

(12)

1
b n  f ( x ) sin nx dx 0, n 1, 2, 3, ..
 

(13)



(14) được gọi là Cosine series

5

Fourier Series_La Thi Cang

12/28/14

II.1 Chuỗi Fourier sine
 Nếu f là hàm lẻ,

 Chuỗi Fourier của một hàm lẻ rút gọn về chuỗi sine:


f ( x )  b n sin nx

n 1, 2,..

(15)

n 1

với an = 0, n = 0, 1, 2, …


2
b n  f ( x ) sin nx dx , n 1, 2, 3, ..
0

(16)

(15) được gọi là Sine series

6

Fourier Series_La Thi Cang

12/28/14

II.1 Chuỗi Fourier sine, cosine
 Các hệ số Fourier an và bn trong các pt . (12) và (16)

được tính trên khoảng [0, ] là phân nửa của khoảng
khoảng [, ].
 chuỗi Fourier sine và cosine trong trường hợp này
được gọi là chuỗi Fourier nửa khoảng (half-range
Fourier series).

7

Fourier Series_La Thi Cang

12/28/14

II.1 Chuỗi Fourier sine, cosine
Sự đổi khoảng

 đổi biến z = x/c

 f(z) = f(x/c) = F(x)
  an và bn

a0 
nx
nx
F(z)    (a n cos
 b n sin
x)
2 n 1
c
c
c

1
n
a n  F( x ) cos x dx , n 0,1, 2, 3, ..
c c
...
Fourier Series
and
Fourier Integrals
CHUỖI FOURIER VÀ
TÍCH PHÂN FOURIER
12/28/14
1
Fourier Series_La Thi Cang
Toán Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán Lý - Người đăng: nduykhanh1201
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Toán Lý 9 10 547