Ktl-icon-tai-lieu

Toán ôn thi lớp 12

Được đăng lên bởi 1411773
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 586 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH 12 – CHƯƠNG I
ĐỀ SỐ 1
Bài 1. (6 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông
góc với
mặt phẳng đáy, góc giữa SC và mặt phẳng đáy bằng 600.

a) Chứng minh SCA 60 0 và tính độ dài cạnh SA.
b) Tính thể tích khối chóp S.ABCD.
c) Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SB và SD. Tính tỉ số thể tích của hai khối chóp
S.AMN và
S.ABD.
Bài 2. (4 điểm) Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Mặt bên
ABB’A’ có diện tích bằng a 3 .
a) Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’.
b) Gọi M là trung điểm của CC’.Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (A’BM).
2

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH 12 – CHƯƠNG I
ĐỀ SỐ 2
Bài 1. (6 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông
góc với
mặt phẳng đáy, góc giữa SC và mặt phẳng đáy bằng 450.

a) Chứng minh SCA 450 và tính độ dài cạnh SA.
b) Tính thể tích khối chóp S.ABCD.
c) Gọi I và J lần lượt là trung điểm của SB và SD. Tính tỉ số thể tích của hai khối chóp S.AIJ
và
S.ABD.
Bài 2. (4 điểm) Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Mặt bên
ABB’A’ có diện tích bằng a 2 2 .
a) Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’.
b) Gọi M là trung điểm của CC’.Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (A’BM).

Câu

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM– ĐỀ 1
Điể
Câu
m

Đáp án
S

Đáp án
C'

A'

N

B'

M

Điểm

M

N

D

A

H
C

A

P

C

B

B

1a
SA  (ABCD)  AC là hình chiếu của
(2,0đ) SC trên mp(ABCD).

 SCA là góc giữa SC và mp(ABCD)


 SCA 600.
-----------------------------------------

0,50

2a
ABB’A’ là hình chữ nhật
 S ABB' A'  AB .AA'
(3,0đ)
S ABB' A'
AB
a 3

 AA' 

0,25
0,25
------

VABC . A' B' C' S ABC .AA'

Tam giác SAC vuông tại A


 SA  AC .tan SCA
 a 2 .tan 600
a 2 . 3
a 6 .

S ABC

0,25
0,25

a2 3

4

 VABC . A' B' C'

0,25
0,25

1b
(3,0đ)

1
VS . ABCD  S ABCD .SA
3
S ABCD a 2
 VS . ABCD

1c
(1,0đ)

1
 a 2 .a 6
3
a3 6

.
3

VS . AMN SM SN

.
VS . ABD
SB SD
SM
1

M là trung điểm của SB 
SB
2
SN 1

N là trung điểm của SD 
SD 2

VS . AMN
1

VS . ABD
4

1.00
1,00
0,50
0,50

0,25

2b
(1đ)

0,25
0,25

a2 3

.a 3
4
3a 3

.
4

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

Gọi N, P lần lượt là trung điểm của
A’B, AB  MNPC là hình chữ nhật
 MN // CP
Ta có CP  AB và CP  AA’
 CP  (A’AB)  MN  (A’AB)

0,25

Kẻ AH  A’B ( H  A’B), ta có
MN  (A’AB)  AH  MN
 AH  (A’BM)
 AH = d(A, (A’BM))

0,25

Tam giác A’AB vuông tại A
1
1
1

 '  2
2
AH
AB
AA
1
1
4
 2 2 2
3a a 3a
a 3
 AH 
2
2

0,25

0,50

0,25

...
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH 12 – CHƯƠNG I
ĐỀ SỐ 1
Bài 1. (6 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông
góc với
mặt phẳng đáy, góc giữa SC và mặt phẳng đáy bằng 60
0
.
a) Chứng minh
0
60
SCA
và tính độ dài cạnh SA.
b) Tính thể tích khối chóp S.ABCD.
c) Gọi M N lần lượt là trung điểm của SB SD. Tính tỉ số thể tích của hai khối chóp
S.AMN
S.ABD.
Bài 2. (4 điểm) Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Mặt bên
ABB’A’ có diện tích bằng
3
2
a
.
a) Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’.
b) Gọi M là trung điểm của CC’.Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (A’BM).
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH 12 – CHƯƠNG I
ĐỀ SỐ 2
Bài 1. (6 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông
góc với
mặt phẳng đáy, góc giữa SC và mặt phẳng đáy bằng 45
0
.
a) Chứng minh
0
45
SCA
và tính độ dài cạnh SA.
b) Tính thể tích khối chóp S.ABCD.
c) Gọi I J lần lượt là trung điểm của SB SD. Tính tỉ số thể tích của hai khối chóp S.AIJ
S.ABD.
Bài 2. (4 điểm) Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Mặt bên
ABB’A’ có diện tích bằng
2
2
a
.
a) Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’.
b) Gọi M là trung điểm của CC’.Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (A’BM).
Toán ôn thi lớp 12 - Trang 2
Toán ôn thi lớp 12 - Người đăng: 1411773
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Toán ôn thi lớp 12 9 10 159