Ktl-icon-tai-lieu

Toán rời rạc

Được đăng lên bởi thanhchauhy
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1454 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO

Nguyễn Thành Nhựt

TOÁN RỜI RẠC


HK2 NH 2010-2011

Lớp CNTN 2009

Nội dung: gồm 5 phần
1.

Cơ sở logic

2.

Quan hệ

3.

Phép đếm

4.

Hàm Bool

5.

Đồ thị

Thang điểm
Sửa bài tập 20%
Kiểm tra giữa kỳ 20%
ðề tài TH nhóm 20%
Thi cuối kỳ 40%

Tài liệu
1. Slides bài giảng.
2. Giáo trình:
1. Toán rời rạc, Nguyễn Hữu Anh.
2. Toán rời rạc nâng cao, Trần Ngọc Danh.
3. Discrete Mathematics and its applications,
Kenneth H. Rosen.

Chương I: Cơ sở logic
Nội dung:
- Mệnh đề
- Dạng mệnh đề
- Qui tắc suy diễn
- Vị từ, lượng từ
- Qui nạp toán học

I. Mệnh đề
1. Định nghĩa: Mệnh đề là một khẳng định có giá trị chân
lý xác định, đúng hoặc sai.
Câu hỏi, câu cảm thán, mệnh lệnh không là mệnh đề.
Ví dụ:
- mặt trời quay quanh trái đất.
- 1+1 =2.
- Hôm nay trời đẹp quá ! (không là mệnh đề)
- Học bài đi ! (không là mệnh đề)
- 3 là số chẵn phải không? (không là mệnh đề)

I. Mệnh đề
Ký hiệu: người ta dùng các ký hiệu P, Q, R

để chỉ mệnh đề.

Chân trị của mệnh đề:
Một mệnh đề chỉ có thể đúng hoặc sai, không thể
đồng thời vừa đúng vừa sai. Khi mệnh đề P đúng ta
nói P có chân trị đúng, ngược lại ta nói P có chân trị
sai.
Chân trị đúng và chân trị sai sẽ được ký hiệu lần
lượt là 1 (hay ð,T) và 0 (hay S,F)

Bài tập làm ngay
Kiểm tra các khẳng định sau có phải là mệnh đề không?
- Paris là thành phố của Mỹ.
- n là số tự nhiên.
- con nhà ai mà xinh thế!
- 3 là số nguyên tố.
- Toán rời rạc là môn bắt buộc của ngành Tin học.
- Bạn có khỏe không?
- x2 +1 luôn dương.

I. Mệnh đề
2. Phân loại: gồm 2 loại
a. Mệnh đề sơ cấp (nguyên thủy): thường là một mệnh đề
khẳng định đơn.
b. Mệnh đề phức hợp: là mệnh đề được xây dựng từ các
mệnh đề sơ cấp nhờ liên kết bằng các liên từ (và, hay,
khi và chỉ khi, ) hoặc trạng từ “không”.
Ví dụ:
- 2 không là số nguyên tố
- 2 là số nguyên tố (sơ cấp)
- Nếu 3>4 thì trời mưa
- An đang xem phim hay An đang học bài
- Hôm nay trời đẹp và 1 +1 =3

I. Mệnh đề
3. Các phép toán: có 5 phép toán
a. Phép phủ định: phủ định của mệnh đề P được ký
hiệu là ¬P hay P (đọc là “không” P hay “phủ định
của” P).
P
¬P
Bảng chân trị :

1 0
0 1

Ví dụ :
+ 2 là số nguyên tố
Phủ định: 2 không là số nguyên tố
+ 1 >2
Phủ định : 1≤ 2

I. Mệnh đề
b. Phép nối liền (hội, giao): của hai mệnh đề P, Q được kí
hiệu bởi P ∧ Q (đọc là “P và Q”), là mệnh đề được định
bởi : P ∧ Q đúng khi và chỉ khi P và Q đồng thời đúng.
Bảng chân trị

P

Q

P∧Q

0
0
1
1

0
1
0
1

0
0
0
1

Ví dụ:
- 3>4 và Trần Hưng Đạo là một vị tướng
- 2 là số nguyên ...
LOGO
TOÁN RỜI RẠC
Nguyễn Thành Nhựt
TOÁN RỜI RẠC
HK2 NH 2010-2011 Lớp CNTN 2009
https://sites.google.com/site/nhutclass/toanroirac
Toán rời rạc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán rời rạc - Người đăng: thanhchauhy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Toán rời rạc 9 10 372