Ktl-icon-tai-lieu

toán thi vào 10 hưng yên 2012

Được đăng lên bởi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 810 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Hng yªn
®Ò thi chÝnh thøc
(§Ò thi cã 02 trang)

kú thi tuyÓn sinh vµo líp 10 thpt
N¨m häc 2012 - 2013
M«n thi: To¸n
Thêi gian lµm bµi: 120 phót

PhÇn A: tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (2,0 ®iÓm)
Tõ c©u 1 ®Õn c©u 8, h·y chän ph¬ng ¸n ®óng vµ viÕt ch÷ c¸i ®øng tríc ph¬ng ¸n ®ã vµo bµi lµm.
C©u 1: Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 2 + 8 b»ng:
D. 2 + 4
B. 3 2
C. 6
A. 10
C©u 2: BiÓu thøc x − 1 + x + 2 cã nghÜa khi:
A. x< 1
B. x ≠ 2
C. x ≠ 1
D. x ≥ 1
C©u 3: §êng th¼ng y = ( 2 m − 1) x + 3 song song víi ®êng th¼ng y = 3x − 2
khi:
A. m = 2
B. m = -2
C. m ≠ 2
D. m ≠ −2
2 x − y = 3
C©u 4: HÖ ph¬ng tr×nh 
cã nghiÖm ( x; y ) lµ:
x+ y=3

A. ( −2;5)

B. ( 0; −3)

C. ( 1; 2 )

D. ( 2;1)

C©u 5: Ph¬ng tr×nh x 2 − 6 x − 5 = 0 cã tæng hai nghiÖm lµ S vµ tÝch hai
nghiÖm lµ P th×:
A. S = 6; P = −5 B. S = −6; P = −5 C. S = −5; P = 6 D. S = 6; P = 5
C©u 6: §å thÞ hµm sè y = − x 2 ®i qua ®iÓm:
C. ( 2; −4 )
A. ( 1;1)
B. ( −2; 4 )
D. ( 2; −1)

C©u 7: Tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A cã AB = 4cm ; AC = 3cm th× ®é dµi ®êng cao AH cña tam gi¸c lµ:
A.

3
cm
4

B.

12
cm
5

C.

5
cm
12

D.

4
cm
3

C©u 8: H×nh trô cã b¸n kÝnh ®¸y vµ chiÒu cao cïng b»ng R th× cã thÓ tÝch
lµ:
A. 2π R 3
B. π R 2
C. π R3
D. 2π R 2
PhÇn B: tù luËn (8,0 ®iÓm)
Bµi 1: (1,0 ®iÓm)
a) T×m x, biÕt 3x + 2 = 2 ( x + 2 )
b) Rót gän biÓu thøc A =

(1− 3)

2

− 3

Bµi 2: (1,5 ®iÓm) Cho ®êng th¼ng ( d ) : y = 2 x + m − 1
a) Khi m = 3, t×m a ®Ó ®iÓm A ( a ; −4 ) thuéc ®êng th¼ng ( d ) .

b) T×m m ®Ó ®êng th¼ng ( d ) c¾t c¸c trôc täa ®é Ox, Oy lÇn lît t¹i M

vµ N sao cho tam gi¸c OMN cã diÖn tÝch b»ng 1.
2
Bµi 3: (1,5 ®iÓm) Cho ph¬ng tr×nh (Èn x) x − 2 ( m + 1) x + 4m = 0 ( 1) .

a) Gi¶i ph¬ng tr×nh ( 1) víi m = 2.

b) T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh

( x1 + m ) ( x2 + m ) = 3m 2 + 12.

( 1) cã

nghiÖm x1 ; x2 tháa m·n

Bµi 4: (3,0 ®iÓm) Tõ ®iÓm A n»m bªn ngoµi ®êng trßn (O), kÎ c¸c tiÕp tuyÕn
AM, AN víi ®êng trßn (M, N lµ c¸c tiÕp ®iÓm). §¦êng th¼ng (d) qua A c¾t
®êng trßn (O) t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt B, C (O kh«ng thuéc (d), B n»m gi÷a A
vµ C). Gäi H lµ trung ®iÓm cña BC.
a) Chøng minh c¸c ®iÓm O, H, M, A, N cïng n»m trªn mét ®êng trßn.
b) Chøng minh HA lµ ph©n gi¸c cña gãc MHN.
c) LÊy ®iÓm E trªn MN sao cho BE//AM. Chøng minh HE//CM.
Bµi 5: (1,0 ®iÓm) Cho c¸c sè thùc d¬ng x, y, z tháa m·n x + y + z = 4 .
1
1
+ ≥ 1.
Chøng minh r»ng:
xy xz
------------ HÕt ------------

...
Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Hng yªn
®Ò thi chÝnh thøc
(§Ò thi cã 02 trang)
kú thi tuyÓn sinh vµo líp 10 thpt
N¨m häc 2012 - 2013
M«n thi: To¸n
Thêi gian lµm bµi: 120 phót
PhÇn A: tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (2,0 ®iÓm)
c©u 1 ®Õn c©u 8, h·y chän ph¬ng ¸n ®óng viÕt ch÷ c¸i ®øng tríc ph-
¬ng ¸n ®ã vµo bµi lµm.
C©u 1: Gi¸ trÞ cña biÓu thøc
2 8+
b»ng:
A.
10
B.
3 2
C.
6
D.
2 4+
C©u 2: BiÓu thøc
1 2x x + +
cã nghÜa khi:
A. x< 1 B.
2
x
C.
1
x
D.
1
x
C©u 3: §êng th¼ng
song song víi ®êng th¼ng
3 2y x=
khi:
A. m = 2 B. m = -2 C.
2
m
D.
2
≠ −
m
C©u 4: HÖ ph¬ng tr×nh
2 3
3
x y
x y
=
+ =
cã nghiÖm
( )
;x y
lµ:
A.
( )
2;5
B.
( )
0; 3
C.
( )
1; 2
D.
( )
2;1
C©u 5: Ph¬ng tr×nh
2
6 5 0x x =
tæng hai nghiÖm S tÝch hai
nghiÖm lµ P th×:
A.
6; 5
= = −
S P
B.
6; 5
= − =
S P
C.
5; 6
= − =
S P
D.
6; 5
= =
S P
C©u 6: §å thÞ hµm sè
2
y x=
®i qua ®iÓm:
A.
( )
1;1
B.
( )
2;4
C.
( )
2; 4
D.
( )
2; 1
C©u 7: Tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A
4AB cm=
;
3AC cm=
th× ®é dµi ®-
êng cao AH cña tam gi¸c lµ:
A.
3
4
cm
B.
12
5
cm
C.
5
12
cm
D.
4
3
cm
C©u 8: H×nh trô cã b¸n kÝnh ®¸y chiÒu cao cïng b»ng R th× thÓ tÝch
lµ:
A.
3
2
π
R
B.
2
π
R
C.
3
π
R
D.
2
2
π
R
PhÇn B: tù luËn (8,0 ®iÓm)
Bµi 1: (1,0 ®iÓm)
a) T×m x, biÕt
( )
3 2 2 2
+ = +
x x
b) Rót gän biÓu thøc
( )
2
1 3 3A =
toán thi vào 10 hưng yên 2012 - Trang 2
toán thi vào 10 hưng yên 2012 - Người đăng: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
toán thi vào 10 hưng yên 2012 9 10 253