Ktl-icon-tai-lieu

Toán tiếng anh cho lớp 8

Được đăng lên bởi Rùa Ngố
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Welcome to math lesson
Start

Review

The area of a rectangle formula
Since it is rectangle its all angles are 90 degree

Height
Base

Area = base× height
A = b× h

Width
Length

or

Area = width×length
A  wl

Find the area of triangle formula
A

A
A

BH
Case 1

C

B

H
Case 2

C

C

B
Case 3

H

Case 1:αis right angle

We divide the rectangle into 2 same small triangles

h



b

h



b

The area of right triangle formula

h

1
Area =  base(b)× height(h)
2
1
A = b× h
2

b

Case 2:αis acute angle

h

b1



b2

b=b1 +b 2

h
b1

h
b2



The area of triangle is :

1
1
A  A1  A2  h  b1  h  b2
2
2
1
  h  (b1  b2 )
2
1
  hb
2

 

Case 3:

h

h


b2

b1

h


b1  b2  b

The area of triangle is :

1
1
A  A1  A2  h  b1  h  b2
2
2
1
 h  (b1  b2 )
2
1
 hb
2

Theorem:
To find the area of a triangle, multiply the base by theheight, and then divide
by2.

1
S = b.h
2

Exercise:
Find the area of following triangles (consider measure of side square as unit with
each square has side which equals to 1cm):

6cm 2
6cm 2

8cm 2

8cm 2

7,5cm 2

14cm 2

»

Homework
Explain why the area of each orange triangle in figure 1a,1b,1c equals to haft the area of correlative
following rectangles:

Figure 1a

Figure1b

Figure1c

...
Welcome to math lesson
Start
Toán tiếng anh cho lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán tiếng anh cho lớp 8 - Người đăng: Rùa Ngố
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Toán tiếng anh cho lớp 8 9 10 959