Ktl-icon-tai-lieu

Toán tiểu học

Được đăng lên bởi phamhien01031995
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
D¹ng to¸n rót vÒ ®¬n vÞ
Bài 1: Cã 60 bạn häc sinh chia ®Òu vµo 10 nhóm. Hái 4 nhãm cã mÊy b¹n?
Bài 2: 161 kg g¹o chia ®Òu vµo 7 bao. Hái 4 bao ®ã bao nhiªu ki - - gam
g¹o?
Bài 3: Cuén d©y ®iÖn dµi 224 m, ®îc c¾t thµnh 4 ®o¹n d©y ®Òu b»ng nhau. Hái 3
®o¹n d©y nh thÕ dµi bao nhiªu mÐt?
Bài 4: 448 chiÕc m¸y tÝnh ®îc xÕp ®Òu vµo 8 hép. Hái 5 hép nh thÕ bao
nhiªu chiÕc m¸y tÝnh?
Bài 5: Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t s¸u:
7 « t« : 1092 kg g¹o
5 « t« : kg g¹o?
Bài 6: Cã 9 thïng chøa 1305 quyÓn vë. Hái 5 thïng nh thÕ chøa bao nhiªu quyÓn
vë? ( Sè quyÓn vë trong mçi thïng nh nhau)
Bài 7: Mét « t« trong 60 phót ®i ®îc 120 km. Hái trong 30 phót « t« ®ã ®i ®îc bao
nhiªu mÐt ? ( Qu·ng ®êng ®i ®îc trong mçi phót ®Òu nh nhau)
Bài 8: Mua 9 quyÓn hÕt 31 500 ®ång, mua 3 quyÓn s¸ch hÕt 48 000 ®ång. Hái
mua 7 quyÓn vë vµ 4 quyÓn s¸ch nh thÕ hÕt tÊt c¶ bao nhiªu tiÒn?
Bài 9: gi¸o mua 7 hép bót bi nh nhau ®îc 140 c¸i bót? lÊy 3 hép chia ®Òu
cho c¸c b¹n trong líp 3A, mçi b¹n ®îc 4 c¸i bót. Hái líp 3A cã bao nhiªu b¹n?
Bài 10: Mua 3 c¸i nãn hÕt 120 000 ®ång, mua 7 c¸i hÕt 140 000 ®ång. Hái
mua 5 c¸i nãn vµ 2 c¸i mò cïng lo¹i hÕt bao nhiªu tiÒn?
Toán tiểu học - Người đăng: phamhien01031995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Toán tiểu học 9 10 159