Ktl-icon-tai-lieu

Toán tổ hợp, xác suất

Được đăng lên bởi nguyenthu9628
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 708 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Khóa học LTĐH môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng

Facebook: LyHung95

CÁC DẠNG TOÁN ĐẾM TRỌNG TÂM – P2
Thầy Đặng Việt Hùng
DẠNG 2. BÀI TOÁN ĐẾM SỐ CÓ ĐIỀU KIỆN
Bài 1: Hỏi từ 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số gồm 6 chữ số khác nhau, sao cho
trong các chữ số đó có mặt số 0 và 1.
Lời giải:
* Soá caùc soá coù 6 chöõ soá khaùc nhau laø:
6
5
A10
− A10
= 9.9.8.7.6.5 = 136080
* Soá caùc soá coù 6 chöõ soá khaùc nhau vaø ñeàu khaùc 0 laø:
A69 = 9.8.7.6.5.4 = 60480
* Soá caùc soá coù 6 chöõ soá khaùc nhau vaø ñeàu khaùc 1 laø:
A69 − A59 = 8.8.7.6.5.4 = 53760
Vaäy soá caùc soá coù 6 chöõ soá khaùc nhau trong ñoù ñeàu coù maët 0 vaø 1 laø:
136080 – 60480 – 53760 = 21840 soá.
Bài 2: Từ 5 chữ số 0, 1, 3, 5, 7 có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau và không chia hết cho 5.
Lời giải:
* Tröôùc heát ta tìm soá caùc soá goàm 4 chöõ soá khaùc nhau:
Coù 4 khaû naêng choïn chöõ soá haøng ngaøn (khoâng choïn chöõ soá 0)
Coù A34 khaû naêng choïn 3 chöõ soá cuoái.
⇒ Coù 4. A34 = 4.4! = 96 soá.
* Tìm soá caùc soá goàm 4 chöõ soá khaùc nhau vaø chia heát cho 5:
Neáu chöõ soá taän cuøng laø 0: coù A34 = 24 soá
Neáu chöõ soá taän cuøng laø 5: coù 3 khaû naêng choïn chöõ soá haøng nghìn, coù A32 = 6 khaû naêng choïn 2 chöõ
soá cuoái. Vaäy coù 3.6 = 18 soá
Do ñoù coù 24 + 18 = 42 soá goàm 4 chöõ soá khaùc nhau vaø chia heát cho 5.
Vaäy coù: 96 – 42 = 54 soá goàm 4 chöõ soá khaùc nhau vaø khoâng chia heát cho 5.
Bài 3: Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Từ các chữ số đã cho ta có thể lập được:
1. Bao nhiêu số chẵn có bốn chữ số và bốn chữ số đó khác nhau từng đôi một.
2. Bao nhiêu số chia hết cho 5, có ba chữ số và ba chữ số đó khác nhau từng đôi một.
3. Bao nhiêu số chia hết cho 9, có ba chữ số và ba chữ số đó khác nhau từng đôi một.
Lời giải:
1. Soá chaün goàm boán chöõ soá khaùc nhau coù daïng:
abc0 hoaëc abc2 hoaëc abc4
* Vôùi soá abc0 ta coù: 5 caùch choïn a, 4 caùch choïn b, 3 caùch choïn c.
⇒ Coù 5.4.3 = 60 soá
* Vôùi soá abc2 hoaëc abc4 ta coù: 4 caùch choïn a, 4 caùch choïn b, 3 caùch choïn c.
⇒ Coù 4.4.3 = 48 soá abc2 vaø 48 soá abc4
Vaäy coù: 60 + 48 + 48 = 156 soá chaün.
2. Soá chia heát cho 5 vaø goàm ba chöõ soá coù daïng ab0 hoaëc ab5 .
* Vôùi soá ab0 ta coù: 5 caùch choïn a, 4 caùch choïn b.
⇒ Coù 5.4 = 20 soá
* Vôùi soá ab5 ta coù: 4 caùch choïn a, 4 caùch choïn b.
⇒ Coù 4.4 = 16 soá
Vaäy coù: 20 + 16 soá caàn tìm.
3. Goïi abc laø soá chia heát cho 9 goàm ba chöõ soá khaùc nhau. Khi ñoù {a,b,c} coù theå laø: {0,4,5}, {1,3,5},
{2,3...
Khóa hc LTĐH môn Toán – Thy Đng Vit Hùng Facebook: LyHung95
Tham gia trn vn khóa LTĐH Luyn gii đề ti Moon.vn để đạt được kết qu cao nht trong k TSĐH 2014!
DNG 2. BÀI TOÁN ĐM SĐIU KIN
Bài 1: Hi t 10 ch s 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 th lp được bao nhiêu s gm 6 ch s khác nhau, sao cho
trong các ch s đó có mt s 0 và 1.
Li gii:
* Soá caùc soá coù 6 chöõ soá khaùc nhau laø:
6 5
10 10
A A
= 9.9.8.7.6.5 = 136080
* Soá caùc soá coù 6 chöõ soá khaùc nhau vaø ñeàu khaùc 0 laø:
6
9
A
= 9.8.7.6.5.4 = 60480
* Soá caùc soá coù 6 chöõ soá khaùc nhau vaø ñeàu khaùc 1 laø:
6 5
9 9
A A
= 8.8.7.6.5.4 = 53760
Vaäy soá caùc soá coù 6 chöõ soá khaùc nhau trong ñoù ñeàu coù maët 0 vaø 1 laø:
136080 – 60480 – 53760 = 21840 soá.
Bài 2: T 5 ch s 0, 1, 3, 5, 7 có th lp được bao nhiêu s gm 4 ch s khác nhau và không chia hết cho 5.
Li gii:
* Tröôùc heát ta tìm soá caùc soá goàm 4 chöõ soá khaùc nhau:
Coù 4 khaû naêng choïn chöõ soá haøng ngaøn (khoâng choïn chöõ soá 0)
Coù
3
4
A
khaû naêng choïn 3 chöõ soá cuoái.
Coù 4.
3
4
A
= 4.4! = 96 soá.
* Tìm soá caùc soá goàm 4 chöõ soá khaùc nhau vaø chia heát cho 5:
Neáu chöõ soá taän cuøng laø 0: coù
3
4
A
= 24 soá
Neáu chöõ soá taän cuøng laø 5: coù 3 khaû naêng choïn chöõ soá haøng nghìn, coù
2
3
A
= 6 khaû naêng choïn 2 chöõ
soá cuoái. Vaäy coù 3.6 = 18 soá
Do ñoù coù 24 + 18 = 42 soá goàm 4 chöõ soá khaùc nhau vaø chia heát cho 5.
Vaäy coù: 96 – 42 = 54 soá goàm 4 chöõ soá khaùc nhau vaø khoâng chia heát cho 5.
Bài 3: Cho các ch s 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tc ch s đã cho ta có th lp được:
1. Bao nhiêu s chn có bn ch s và bn ch s đó khác nhau tng đôi mt.
2. Bao nhiêu s chia hết cho 5, có ba ch s và ba ch s đó khác nhau tng đôi mt.
3. Bao nhiêu s chia hết cho 9, có ba ch s và ba ch s đó khác nhau tng đôi mt.
Li gii:
1. Soá chaün goàm boán chöõ soá khaùc nhau coù daïng:
abc0
hoaëc
abc2
hoaëc
* Vôùi soá
abc0
ta coù: 5 caùch choïn a, 4 caùch choïn b, 3 caùch choïn c.
Coù 5.4.3 = 60 soá
* Vôùi soá
abc2
hoaëc
ta coù: 4 caùch choïn a, 4 caùch choïn b, 3 caùch choïn c.
Coù 4.4.3 = 48 soá
abc2
vaø 48 soá
Vaäy coù: 60 + 48 + 48 = 156 soá chaün.
2. Soá chia heát cho 5 vaø goàm ba chöõ soá coù daïng
ab0
hoaëc
ab5
.
* Vôùi soá
ab0
ta coù: 5 caùch choïn a, 4 caùch choïn b.
Coù 5.4 = 20 soá
* Vôùi soá
ab5
ta coù: 4 caùch choïn a, 4 caùch choïn b.
Coù 4.4 = 16 soá
Vaäy coù: 20 + 16 soá caàn tìm.
3. Goïi
abc
laø soá chia heát cho 9 goàm ba chöõ soá khaùc nhau. Khi ñoù {a,b,c} coù theå laø: {0,4,5}, {1,3,5},
{2,3,4}.
* Khi {a,b,c} = {0,4,5} thì caùc soá phaûi tìm laø: 405, 450, 504, 540
CÁC DẠNG TOÁN ĐẾM TRỌNG TÂM – P2
Thy Đặng Vit Hùng
Toán tổ hợp, xác suất - Trang 2
Toán tổ hợp, xác suất - Người đăng: nguyenthu9628
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Toán tổ hợp, xác suất 9 10 986