Ktl-icon-tai-lieu

toán vào 10 năm 2009

Được đăng lên bởi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 754 lần   |   Lượt tải: 0 lần
së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o hng yªn

kú thi tuyÓn sinh vµ líp 10 thpt
n¨m häc 2009 - 2010
M«n thi : to¸n

®Ò thi chÝnh thøc

(§Ò thi cã 02 trang)

Thêi gian lµm bµi: 120 phót

phÇn a: tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (2,0 ®iÓm)
Tõ c©u 1 ®Õn c©u 8, h·y chän ph¬ng ¸n ®óng vµ viÕt ch÷ c¸i ®øng tríc ph¬ng
¸n ®ã vµo bµi lµm.
C©u 1: BiÓu thøc

1
cã nghÜa khi vµ chØ khi:
2x − 6

A. x ≠ 3
B. x > 3
C. x < 3
D. x = 3
C©u 2: §êng th¼ng ®i qua ®iÓm A(1;2) vµ song song víi ®êng th¼ng y = 4x - 5 cã ph¬ng tr×nh lµ:
A. y = - 4x + 2
B. y = - 4x - 2
C. y = 4x + 2
D. y = 4x - 2
C©u 3: Gäi S vµ P lÇn lît lµ tæng vµ tÝch hai nghiªm cña ph¬ng tr×nh x2 + 6x - 5 = 0.
Khi ®ã:
A. S = - 6; P = 5
B. S = 6; P = 5
C. S = 6; P = - 5 D. S = - 6 ; P = - 5
2 x + y = 5
cã nghiÖm lµ:
3 x − y = 5
x = 2
 x = −2
B. 
C. 
y =1
 y = −1

C©u 4: HÖ ph¬ng tr×nh 
 x = −2
y =1

A. 

 x = −1
 y = −2

D. 

C©u 5: Mét ®êng trßn ®i qua ba ®Ønh cña mét tam gi¸c cã ®é dµi ba c¹nh lÇn lît lµ
3cm, 4cm, 5cm th× ®êng kÝnh cña ®êng trßn ®ã lµ:
A.

3
cm
2

B. 5cm

C.

5
cm
2

D. 2cm

C©u 6: Trong tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A cã AC = 3, AB = 3 3 th× tgB cã gi¸ trÞ lµ:
A.

1
3

B. 3

C. 3

D.

1
3

C©u 7: Mét nÆt cÇu cã diÖn tÝch lµ 3600 π cm2 th× b¸n kÝnh cña mÆt cÇu ®ã lµ:
A. 900cm
B. 30cm
C. 60cm
D. 200cm
C©u 8: Cho ®êng trßn t©m O cã b¸n kÝnh R (h×nh vÏ bªn). BiÕt
·
COD = 1200 th× diÖn tÝch h×nh qu¹t OCmD lµ:
m
2π R
A.
3

πR
B.
4

2π R 2
C.
3

π R2
D.
3

C

phÇn b: tù luËn (8,0 ®iÓm)
Bµi 1: (1,5 ®iÓm)
a) Rót gän biÓu thøc: A = 27 − 12
b) Gi¶i ph¬ng tr×nh : 2(x - 1) = 5
Bµi 2: (1,5 ®iÓm)
Cho hµm sè bËc nhÊt y = mx + 2 (1)
a) VÏ ®å thÞ hµm sè khi m = 2

D

1200

O

b) T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè (1) c¾t trôc Ox vµ trôc Oy lÇn lît t¹i A vµ B sao cho
tam gi¸c AOB c©n.
Bµi 3: (1,0 ®iÓm)
Mét ®éi xe cÇn chë 480 tÊn hµng. Khi s¾p khëi hµnh ®éi ®îc ®iÒu thªm 3 xe
n÷a nªn mçi xe chë Ýt h¬n dù ®Þnh 8 tÊn. Hái lóc ®Çu ®éi xe cã bao nhiªu chiÕc? BiÕt
r»ng c¸c xe chë nh nhau.
Bµi 4: (3,0 ®iÓm)
Cho A lµ mét ®iÓm trªn ®êng trßn t©m O, b¸n kÝnh R. Gäi B lµ ®iÓm ®èi xøng
víi O qua A. KÎ ®êng th¼ng d ®i qua B c¾t ®êng trßn (O) t¹i C vµ D (d kh«ng ®i qua
O, BC < BD). C¸c tiÕp tuyÕn cña ®êng trßn (O) t¹i C vµ D c¾t nhau t¹i E. Gäi M lµ
giao ®iÓm cña OE vµ CD. KÎ EH vu«ng gãc víi OB (H thuéc OB). Chøng minh r»ng:
a) Bèn ®iÓm B, H,M, E cïng thuéc mét ®êng trßn.
b) OM.OE = R2
c) H lµ trung ®iÓm cña OA.
Bµi 5: (1, 0 ®iÓm)
Cho hai sè a,b kh¸c 0 tho¶ m·n 2a2 +

b2 1
+
=4
4 a2

T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc S = ab + 2009.
===HÕt===
Gîi ý ®¸p ...
së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o hng yªn
®Ò thi chÝnh thøc
(§Ò thi cã 02 trang)
kú thi tuyÓn sinh vµ líp 10 thpt
n¨m häc 2009 - 2010
M«n thi : to¸n
Thêi gian lµm bµi: 120 phót
phÇn a: tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (2,0 ®iÓm)
Tõ c©u 1 ®Õn c©u 8, h·y chän ph¬ng ¸n ®óng vµ viÕt ch÷ c¸i ®øng tríc ph¬ng
¸n ®ã vµo bµi lµm.
C©u 1: BiÓu thøc
1
2 6x
cã nghÜa khi vµ chØ khi:
A. x
3 B. x > 3 C. x < 3 D. x = 3
C©u 2: §êng th¼ng ®i qua ®iÓm A(1;2) vµ song song víi ®êng th¼ng y = 4x - 5 cã ph-
¬ng tr×nh lµ:
A. y = - 4x + 2 B. y = - 4x - 2 C. y = 4x + 2 D. y = 4x - 2
C©u 3: Gäi S vµ P lÇn lît lµ tæng vµ tÝch hai nghiªm cña ph¬ng tr×nh x2 + 6x - 5 = 0.
Khi ®ã:
A. S = - 6; P = 5 B. S = 6; P = 5 C. S = 6; P = - 5 D. S = - 6 ; P = - 5
C©u 4: HÖ ph¬ng tr×nh
2 5
3 5
x y
x y
+ =
=
cã nghiÖm lµ:
A.
2
1
x
y
=
=
B.
2
1
x
y
=
=
C.
2
1
x
y
=
= −
D.
1
2
x
y
=
= −
C©u 5: Mét ®êng trßn ®i qua ba ®Ønh cña mét tam gi¸c cã ®é dµi ba c¹nh lÇn lît lµ
3cm, 4cm, 5cm th× ®êng kÝnh cña ®êng trßn ®ã lµ:
A.
3
2
cm B. 5cm C.
5
2
cm D. 2cm
C©u 6: Trong tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A cã AC = 3, AB = 3
3
th× tgB cã gi¸ trÞ lµ:
A.
1
3
B. 3 C.
3
D.
1
3
C©u 7: Mét nÆt cÇu cã diÖn tÝch lµ 3600
π
cm
2
th× b¸n kÝnh cña mÆt cÇu ®ã lµ:
A. 900cm B. 30cm C. 60cm D. 200cm
C©u 8: Cho ®êng trßn t©m O cã b¸n kÝnh R (h×nh vÏ bªn). BiÕt
·
0
120=COD
th× diÖn tÝch h×nh qu¹t OCmD lµ:
A.
2
3
π
R
B.
C.
2
3
π
2
R
D.
3
π
2
R
phÇn b: tù luËn (8,0 ®iÓm)
Bµi 1: (1,5 ®iÓm)
a) Rót gän biÓu thøc: A =
27 12
b) Gi¶i ph¬ng tr×nh : 2(x - 1) = 5
Bµi 2: (1,5 ®iÓm)
Cho hµm sè bËc nhÊt y = mx + 2 (1)
a) VÏ ®å thÞ hµm sè khi m = 2
120
0
O
D
C
m
toán vào 10 năm 2009 - Trang 2
toán vào 10 năm 2009 - Người đăng: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
toán vào 10 năm 2009 9 10 483