Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt giáo trình Nguyên Lí cơ bản chủ nghĩa MÁCLÊNIN

Được đăng lên bởi Ngô Phương Thảo
Số trang: 199 trang   |   Lượt xem: 6695 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Chương mở đầu

NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
I. KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận cấu thành
Chủ nghĩa Mác-Lênin là (hơn 150 năm )
-Hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học của Mác, Ăngghen, Lênin
-Được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân
loại và tổng kết thực tiễn thời đại;
-Thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực
tiễn cách mạng;
-Là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao
động khỏi chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người.
*Được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản:
-Triết học Mac-Lênin:
+Qui luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy;
+Thế giới quan, phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và thực
tiễn cách mạng
-Kinh tế chính trị Mac-Lênin:
+Dựa trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận triết học.
+Qui luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là những qui luật của quá trình ra đời,
phát triển, suy tàn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và sự ra đời, phát
triển của phương thức sản xuất mới – phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa.
-Chủ nghĩa xã hội khoa học:
+Kết quả tất nhiên của sự vận dụng thế giới quan, phương pháp luận triết học
và kinh tế chính trị Mac-Lênin .
+Làm sáng tỏ những qui luật khách quan của quá trình cách mạng xã hội chủ
nghĩa - bước chuyển biến lịch sử từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và tiến
tới chủ nghĩa cộng sản, từ vương quốc của tính tất yếu mù quáng sang vương quốc
tự do của con người.
Chủ nghĩa Mac-Lênin là học thuyết khoa học nhất, chắc chắn nhất và chân
chính nhất để thực hiện lý tưởng giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân lao
động và giải phóng con người khỏi ách áp bức
2. Khái lược sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mac-Lênin
Gồm hai giai đoạn lớn :1. hình thành, phát triển chủ nghĩa Mác . 2.Bảo vệ, phát
triển chủ nghĩa Mác thành chủ nghĩa Mac-Lênin.
a. Những điều kiện, tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa Mác
- Điều kiện kinh tế - xã hội.
-Chủ nghĩa Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX.
-Phương thức sản xuất thay đổi :

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin

PTSX tư bản chủ nghĩa ở các nước Tây Âu đã phát triển mạnh mẽ trên nền
tảng của cuộc cách mạng công nghiệp được thực hiện trước tiên ở nước Anh vào
cuối thế kỷ XVIII. Cuộc cách mạng công nghiệp không những đánh dấu bước
chuyển hóa từ nền sản xuất thủ công tư bản chủ nghĩa sang nền sản xuất đại công
nghiệp tư bản chủ nghĩa mà cò...
Chương mđầu
NHẬP MÔN NHỮNG NGUN LÝ BẢN
CỦA CHNGA C-NIN
I. KIỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
1. Chủ nghĩa c-nin ba bộ phận cấu thành
Chủ nghĩa Mác-Lênin là (n 150 m )
-Hthống quan điểm học thuyết khoa học củac, Ăngghen, Lênin
ược hình thành pt triển trên s kế thừa những g trị tư tưởng nn
loi và tổng kết thực tiễn thời đại;
-Thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực
tiễn cách mạng;
-Là khoa học về sự nghiệp giải png giai cấp vô sản, gii png nn n lao
động khỏi chế độ áp bức, bóc lt tiến tới gii phóng con người.
ược cấu tnh tba bphận lý luận bản:
-Triết học Mac-nin:
+Qui luật vận động, pt triển chung nhất của tự nhiên, xã hi và duy;
+Thế giới quan, pơng pp luận chung nhất của nhận thức khoa học thực
tiễn cách mạng
-Kinh tế chính trMac-Lênin:
+Dựa tn sthế giới quan phương pp luận triết học.
+Qui luật kinh tế của hội, đặc biệt là những qui luật của q trình ra đời,
phát triển, suy tàn của pơng thức sản xuất tư bản chủ nghĩa s ra đời, phát
triển của phương thức sn xuất mới pơng thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa.
-Chủ nghĩa xã hội khoa học:
+Kết quả tất nhiên của s vận dụng thế giới quan, phương pp luận triết học
kinh tế cnh trMac-Lênin .
+m sáng tỏ những qui luật kch quan của q trình cách mạng xã hội ch
nga - c chuyển biến lịch sử từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và tiến
tới chnghĩa cộng sản, từ ơng quốc của tính tất yếu quáng sang vương quốc
tự do của con người.
Ch nghĩa Mac-Lênin học thuyết khoa học nhất, chắc chắn nhất chân
chính nhất để thực hiện lý ởng giải png giai cấp, giải png nn n lao
động và giải png con ni khỏi ách áp bức
2. Ki lược s ra đời phát triển của chnga Mac-Lênin
Gồm hai giai đoạn ln :1. hình thành, pt triển chủ nghĩa Mác . 2.Bảo vệ, phát
triển ch nghĩac tnh chủ nghĩa Mac-Lênin.
a. Những điều kiện, tiền đề của sự ra đời chnga c
- Điu kiện kinh tế - xã hội.
-Chủ nghĩa Mác ra đi vào những năm 40 của thế kXIX.
-Pơng thức sản xuất thay đi :
Tóm tắt giáo trình Nguyên Lí cơ bản chủ nghĩa MÁCLÊNIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tóm tắt giáo trình Nguyên Lí cơ bản chủ nghĩa MÁCLÊNIN - Người đăng: Ngô Phương Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
199 Vietnamese
Tóm tắt giáo trình Nguyên Lí cơ bản chủ nghĩa MÁCLÊNIN 9 10 38