Ktl-icon-tai-lieu

TÓM TẮT HỌC PHẦN

Được đăng lên bởi Tieu Long Phan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3432 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG CĐ KT Cao Thắng
Khoa : Giáo dục đại cương
Bộ môn: Văn hoá - ngoại ngữ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

TÓM TẮT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG
2. Mã số học phần:
3. Bộ môn phụ trách: VH - NN.
4. Đối tượng học: Sinh viên các ngành cao đẳng chuyên nghiệp năm thứ I.
5. Mục đích:
Hoá đại cương là một trong những môn học cơ bản quan trọng trong các ngành thuộc
khối khoa học kỹ thuật. Hoá đại cương là công cụ cần thiết làm cơ sở cho các môn học
cơ bản khác cũng như các môn học chuyên ngành như : điện tử, điện công nghiệp, cơ
khí …
6. Yêu cầu đạt được sau khi học:
Sinh viên giải thích được các hiện tượng cũng như các quá trình xảy ra trong tự nhiên
liên quan đến hóa học, trên cơ sở đó đưa ra phương pháp tối ưu để giải quyết các vấn đề
liên quan.
7. Thời lượng học phần: Lý thuyết: 45 tiết
8. Nội dung học phần:
Môn học này trang bị cho người học những kiến thức đại cương cần thiết về hoá học.
Môn học tập trung vào 2 vấn đề chính :
+ Cấu tạo chất
+ Cơ sở lý thuyết hoá học
9. Học phần liên quan cần học trước học phần này:
Các kiến thức môn Hóa học ở cấp phổ thông.
10. Học phần liên quan học sau khi học học phần này:
Sinh viên vận dụng vào chuyên ngành khi cần thiết.
11. Giáo trình sử dụng:
Đề cương bài giảng trường Cao Đẳng Kỹ Thuật cao Thắng.
12. Tài liệu tham khảo:
1. Nguyễn Đức Chung, Hóa học đại cương, NXB Đại học quốc gia, 2002.
2. Hoàng Nhâm, Hóa học vô cơ-Tập 1, NXB Giáo dục.
3. Lê Mậu Quyền, Hóa học đại cương, NXB Giáo dục.
13. Hình thức thi: viết (trắc nghiệm).

14. Học vào kỳ thứ mấy của khoá học: Học kỳ I
TpHCM, ngày…… tháng…… năm 2010.
TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN
Vũ Văn Sửu

Ngô Văn Thiện

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG.
2. Số tín chỉ: 3 (45 tiết).
3. Trình độ: Cao đẳng.

4. Phân bổ thời gian: Lên lớp (45 tiết)
5. Điều kiện tiên quyết: không
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG là một trong những môn học cơ bản quan trọng trong các
ngành thuộc khối khoa học kỹ thuật. Hoá đại cương là công cụ cần thiết làm cơ sở cho
các môn học cơ bản khác, cũng như các môn học chuyên ngành như : điện tử, điện công
nghiệp, cơ khí,…
Sinh viên giải thích được các hiện tượng cũng như các quá trình xảy ra trong tự
nhiên, trên cơ sở đó đưa ra phương pháp tối ưu để giải quyết các vấn đề liên quan
Môn học này trang bị cho người học những kiến thức đại cương cần thiết về hoá học.
Môn học tập trung vào 2 vấn đề chính :
+ Cấu tạo chất
+ Cơ sở lý thuyết hoá ...
TRƯỜNG CĐ KT Cao Thắng
Khoa : Giáo dục đại cương
Bộ môn: Văn hoá - ngoại ngữ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
TÓM TẮT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG
2. Mã số học phần:
3. Bộ môn phụ trách: VH - NN.
4. Đối tượng học: Sinh viên các ngành cao đẳng chuyên nghiệp năm thứ I.
5. Mục đích:
Hoá đại cương một trong những môn học cơ bản quan trọng trong các ngành thuộc
khối khoa học kỹ thuật. Hoá đại cương công cụ cần thiết làm cơ sở choc môn học
bản khác cũng như các môn học chuyên ngành như : điện tử, điện công nghiệp,
khí …
6. Yêu cầu đạt được sau khi học:
Sinh viên giải thích được các hiện tượng cũng như các quá trình xảy ra trong tự nhiên
liên quan đến hóa học, trên cơ sở đó đưa ra phương pháp tối ưu để giải quyết các vấn đề
liên quan.
7. Thời lượng học phần: Lý thuyết: 45 tiết
8. Nội dung học phần:
n học này trang bị cho người học những kiến thức đại cương cần thiết về hoá học.
Môn học tập trung vào 2 vấn đề chính :
+ Cấu tạo chất
+ Cơ sở lý thuyết hoá học
9. Học phần liên quan cần học trước học phần này:
Các kiến thức môn Hóa học ở cấp phổ thông.
10. Học phần liên quan học sau khi học học phần này:
Sinh viên vận dụng vào chuyên ngành khi cần thiết.
11. Giáo trình sử dụng:
Đề cương bài giảng trường Cao Đẳng Kỹ Thuật cao Thắng.
12. Tài liệu tham khảo:
1. Nguyễn Đức Chung, Hóa học đại cương, NXB Đại học quốc gia, 2002.
2. Hoàng Nhâm, Hóa học vô cơ-Tập 1, NXB Giáo dục.
3. Lê Mậu Quyền, Hóa học đại cương, NXB Giáo dục.
13. Hình thức thi: viết (trắc nghiệm).
14. Học vào kỳ thứ mấy của khoá học: Học kỳ I
TRƯỞNG KHOA
Vũ Văn Sửu
TpHCM, ngày…… tháng…… năm 2010.
TRƯỞNG BỘ MÔN
Ngô Văn Thiện
TÓM TẮT HỌC PHẦN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÓM TẮT HỌC PHẦN - Người đăng: Tieu Long Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
TÓM TẮT HỌC PHẦN 9 10 777