Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt kiến thức Hóa học THPT

Được đăng lên bởi Ko Haku
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 605 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Tài liệu học tập chia sẻTÓM TẮT KIẾN THỨC HÓA HỌC THPT
Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN
CÁC KHÁI NIỆM VÀ ðỊNH LUẬT HOÁ HỌC CƠ BẢN
ðịnh luật bảo toàn
1.Tổng khối lượng các chất trước phản ứng bằng tổng khối
lượng các chất sau phản ứng.
2.Tổng ñiện tích dương bằng tổng ñiện tích âm trong một hệ
phản ứng (hoặc một chất).
3. Tổng số e cho bằng tổng số e thu trong phản ứng OXHK.
ðịnh luật tuần hoàn
Tính chất các nguyên tố và ñơn chất cũng như thành phần
và tính chất các hợp chất của các nguyên tố ñó biến ñổi tuần
hoàn theo chiều tăng của ñiện tích hạt nhân nguyên tố

CÁC LOẠI CÔNG THỨC

Thù hình là các dạng
ñơn chất của một
nguyên tố hóa học

Công thức ñơn giản nhất
cho biết tỷ lệ giữa số
nguyên tử của các nguyên
tố trong hợp chất.
VD: CH2O

Công thức electron cho
biết thứ tự liên kết của
các nguyên tố và cách
phân bố các e hóa trị
trong phân tử.VD: NH3

Công thức phân tử:
cho biết số nguyên tử của
mỗi nguyên tố trong một
phân tử. VD: C2H4O2

Công thức cấu tạo cho
biết thứ tự liên kết và kiểu
liên kết giữa các nguyên
tử trong phân tử.
VD: H – CH = O

ðồng vị là các nguyên tử có
cùng số proton, khác số notron
(cung Z khác A)

ðịnh luật Avogadro
Trong cùng ñiều kiện nhiệt ñộ và áp suất như nhau những thể
tích bằng nhau của mọi khí ñều chứa cùng một số phân tử
Nguyên lí LơSatơliê
Khi tác ñộng vào phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng
hóa học thì cân bằng chuyển dịch về phía làm giảm tác ñộng ấy.

LIÊN KẾT HÓA HỌC
CẤU TẠO NGUYÊN TỬ
Liên kết phân tử

1

NHÂN

proton (1p ), khối lượng 1u, ñiện tích 1+
nơtron (0n1), khối lượng 1u, ñiện tích 0
Obital Khu vực không gian quanh hạt nhân hay gặp e nhất

Phân lớp gồm các e có mức năng lượng bằng nhau
4 phân lớp s p
d
f
Số OBT
1 3
5
7
Số e tối ña 2 6 10 14
Hình
cầu số 8 nổi phức tạp

VỎ
(Các e
chuyển
ñộng rất
nhanh
không quỹ
ñạo)

Sự phân bố e:
Nguyên lí vững bền: các e xếp theo mức năng lượng tăng dần.
1s<2s<2p<3s<3p<4s<3d<4p<5s<4d<5p<6s
Nguyên lý Pauli: Trong 1OBT tối ña có 2e ngược chiều quay
Quy tắc HUN: Trong phân lớp số e ñộc thân tối ña cùng chiều
Cấu hình e: Sự phân bố e trên các phân lớp, lớp
1s2s2p3s3p3d4s4p4d4f5s5p5d…

LK ≡

BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
3 chu kì nhỏ
4 chu kì lớn

0,4 < ∆ <1,7

8 nhóm A
(nguyên tố s,p)

8 nhóm B
(nguyên tố d)

Chất ñiện li là chất tan
trong nước tạo các ion,
dung dịch dẫn ñiện

Kim
loại

Phi
kim

Phản ứng trao ñổi ion : phải tạo ra ít
nhất một chất ↓ hoặc ↑, hoặc ít phân li .

Phân loại chất vô cơ
+
+
Axit là chất cho H , phân li ra H
[H+ ].[...
Tài liệu học tập chia sẻ
Tóm tắt kiến thức Hóa học THPT
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
CẤU TẠO NGUYÊN TỬ
ð
ặc ñiểm e ngo
ài cùng
1 2 3: Kim loại 4 (4 5 6 7): Kim loại
5 6 7: Phi kim 4 (2,3 lớp): Phi kim
8 (2): Khí hiếm
Obital Khu vực không gian quanh hạt nhân hay gặp e nhất
L
ớp e
g
ồm c
m
ức năng
ợng gần bằng nhau
(Lớp n có n phân lớp có n
2
OBT. Số e tối ña là 2n
2
)
Phân lớp gồm các e có mức năng lượng bằng nhau
4 phân lớp s p d f
Số OBT 1 3 5 7
Số e tối ña 2 6 10 14
Hình cầu số 8 nổi phức tạp
S
ự phân bố e:
Nguyên lí vững bền: các e xếp theo mức năng lượng tăng dần.
1s<2s<2p<3s<3p<4s<3d<4p<5s<4d<5p<6s
Nguyên lý Pauli: Trong 1OBT tối ña có 2e ngược chiều quay
Quy tắc HUN: Trong phân lớp số e ñộc thân tối ña cùng chiều
Cấu hình e: Sự phân bố e trên các phân lớp, lớp
1s2s2p3s3p3d4s4p4d4f5s5p5d…
NHÂN
NGUYÊN
TỬ
VỎ
(Các e
chuyển
ñộng rất
nhanh
không quỹ
ñạo)
proton
(
1
p
1
), kh
ối
l
ư
ợng
1u,
ñ
i
ện
t
ích
1+
nơtron (
0
n
1
), khối lượng 1u, ñiện tích 0
LI
ÊN K
ẾT HÓA HỌC
DUNG D
ỊCH
là h
ỗn hợp ñồng nhất của dung môi v
ất tan.
Dung dịch bão hòa của một chất không thể hòa tan thêm chất ấy ở nhiệt ñộ nhất ñịnh
= = =
ct ct M ct
dd
m m C .M
C% .100% .100%
m V.D 10.D
M
n
C
V
=
ct (dd )
m
S
100g
=
b·o hoµ
dung m«i
SỰ ðIỆN LI
Ch
ất ñiệ
n li
là ch
ất tan
trong nước tạo các ion,
dung dịch dẫn ñiện
B
ẢNG TUẦN HO
ÀN CÁC NGUYÊN T
Ố HÓA HỌC
PH
ẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ
Phản ứng có sự chuyển e giữa các chất phản ứng hay có sự thay ñổi số OXH của một số nguyên tố.
TỐC ðỘ PHẢN ỨNG – CÂN BẰNG HOÁ HỌC
TÓM TẮT KIẾN THỨC HÓA HỌC THPT
Giáo viên:
PH
ẠM NGỌC S
ƠN
ð
ịnh luật bảo to
àn
1.Tổng khối lượng các chất trước phản ứng bằng tổng khối
lượng các chất sau phản ứng.
2.Tổng ñiện tích dương bằng tổng ñiện tích âm trong một hệ
phản ứng (hoặc một chất).
3. Tổng số e cho bằng tổng số e thu trong phản ứng OXHK.
ð
ịnh luật Avogadro
Trong cùng ñiều kiện nhiệt ñ áp suất như nhau những thể
tích bằng nhau của mọi khí ñều chứa cùng một số phân tử
Thù hình
là các d
ạng
ñơn chất của một
nguyên tố hóa học
Nguyên lí LơSatơliê
Khi tác ñộng vào phản ứng thuận nghịch trạng thái cân bằng
hóa học thì cân bằng chuyển dịch về phía làm giảm tác ñộng ấy.
ð
ồng vị
là các nguyên t
cùng sproton, khác số notron
(cung Z khác A)
CÁC KHÁI NIỆM VÀ ðỊNH LUẬT HOÁ HỌC CƠ BẢN
ð
ịnh luật tuần ho
àn
Tính chất c nguyên tố ñơn chất cũng như thành phần
và tính chất các hợp chất của các nguyên tố ñó biến ñổi tuần
hoàn theo chiều tăng của ñiện tích hạt nhân nguyên tố
CÁC LOẠI CÔNG THỨC
Công th
ức ñ
ơn gi
ản
nh
ất
cho biết tỷ lệ giữa số
nguyên tử của các nguyên
tố trong hợp chất.
VD: CH
2
O
Công th
ức electron
biết thứ tự liên kết của
các nguyên tố và cách
phân bố các e hóa trị
trong phân tử.VD: NH
3
Công th
ức cấu tạo
biết thứ tự liên kết và kiểu
liên kết giữa các nguyên
tử trong phân tử.
VD: H – CH = O
Công th
ức phân tử
:
cho biết số nguyên tử của
mỗi nguyên tố trong một
phân tử. VD: C
2
H
4
O
2
Liên kết phân tử
Liên kết ion tạo nên do l
ực t
giữa các ion trái d
ấu từ các kim
loại và phi kim ñiển hình.
Liên kết cộng hóa trị tạo nên b
ằng
các e a trị dùng chung c
ủa các
ng tử giống hoặc gần giống.
Có cực
Cho nhận
Không cực
S
ự lai hóa
(Hiệu ñộ âm ñiện (∆) ≥1,7)
0,4 < ∆ <1,7 0 ≤ ∆ ≤ 0,4
sp
3
tạo
LK –
sp tạo
LK
sp
2
tạo
LK =
Liên kết tinh thể
Là sự tổ hợp các AO khác
nhau của phân lớp tạo
thành các AO giống nhau.
– Phân tử là nút
mạng,liên kết yếu
– Nguyên tử là nút
mạng, liên kết bền.
– Ion là nút mạng,
liên kết bền.
ðộ ñiện li
α
αα
α
α =
ph©n tö ®iÖn li
Sè ph©n tö ban ®Çu
2
K
C
α =
α
= 0 không ñiện li
0<
α
<1 ñiện li yếu
α
= 1 ñiện li mạnh
Phân lo
ại chất vô c
ơ
Axit là chất cho H
+
, phân li ra H
+
HA
H
+
+ A
K
a
=
+
[H ].[A ]
[HA]
Bazơ chất nhận H
+
, phân li ra OH
MOH
M
+
+ OH
K
b
=
+
[M ].[OH ]
[MOH]
Chất lưỡng tính cho và nhận H
+
Chất trung tính không cho, nhận H
+
Thang pH
Axit KiÒm
Trung tÝnh
0 7 14
pH = –lgC
H
+
;
pOH = –lgC
OH
-
; pOH + pH = 14
Ph
ản ứng trao ñổi ion
: ph
ải
t
ạo
ra
ít
nhất một chất
hoặc
, hoặc ít phân li .
S
ự thuỷ phân của muối
l
à
ph
ản
ứng
giữa muối và nước.
Muối trung hoà...
... của axit yếu và ba mạnh tạo môi
trường kiềm, pH > 7.
... của axit mạnh và bazơ yếu tạo môi
trường axit, pH<7.
... của axit yếu và ba yếu thuỷ phân
(môi trường phụ thuộc ñộ thuỷ phân).
... của axit mạnh và bazơ mạnh không
thuỷ phân.
Nguyên t
ắc sắp xếp các nguy
ên t
- Theo chiều tăng dần của ñiện tích hạt nhân nguyên tử
- Cùng số lớp e trong nguyên tử vào một hàng
- Cùng số e hóa trị trong nguyên tử thành một cột
3 chu kì nhỏ
4 chu kì lớn
8 nhóm A
(nguyên tố s,p)
8 nhóm B
(nguyên tố d)
Lantanit và Actinit
(nguyên tố f)
SỰ BIẾN THIÊN TUẦN HOÀN CÁC TÍNH CHẤT
Bán kính
nguyên
tử
ðộ
âm
ñiện
Kim
loại
Phi
kim
Tính axit của
oxit axit,
hiñroxit
Tính bazơ của
oxit bazơ,
hiñroxit
Hoá trị
cao nhất
với O
Hoá
trị với
H
Theo
chu kì
Theo
nhóm
Ch
ất
OX
H
là ch
ất thu e
Chất khử
là chất nhường e
S
ự OXH
là s
ự nh
ư
ờng e
Sự khử
là sự nhận e
Quy t
ắc xác ñịnh số OXH
Số OXH
H +1
(trừ hiñrua KL)
O –2
(trừ F
2
O)
KL nhóm A
= số nhóm
Tổng số OXH của phân tử =0
Tổng số OXH của ion = ñiện tích ion
Cân b
ằng PTHH của phản ứng OXH
-
kh
Phương pháp thăng bằng electron
- Xác ñịnh số OXH của các nguyên tố.
- Tìm chất OXH, chất khử.
- Viết các phương trình nhường e, nhận e.
- Cân bằng số e nhường và nhận bằng các hệ số.
- ðặt các hệ số vào phương trình
- Kiểm tra lại. Vế nào thiếu H thì thêm H
2
O
T
ốc ñộ phản ứng
l
à
ñ
ô thay ñ
ổi C
M
c
ủa một trong
các chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một ñơn
vị thời gian. Tốc ñộ phản ứng phụ thuộc vào bản
chất chất tham gia và ñiều kiện phản ứng (nồng
ñộ, nhiệt ñộ, áp xuất, chất xúc tác).
Ph
ản ứng thuận nghịch
là ph
ản ứng xảy ra theo
hai chiều ngược nhau trong cùng ñiều kiện.
aA + bB
cC + dD
Cân b
ằng hóa học
là tr
ạng thái c
ủa
ph
ản ứng thu
ận
nghịch, trong ñó v
T
= v
N
.
Nồng ñộ chất ñầu
thì CBHH dịch về phía sản phẩm.
Nhiệt ñộ
thì CBHH dịch về hướng toả nhiệt.
Áp suất
thì CBHH dịch về hướng giảm số phân tử khí.
Nhi
ệt phản ứng ∆H
l
à năng lư
ợng k
èm theo ph
ản
ứng hóa học.
∆H > 0 phản ứng thu nhiệt
∆H < 0 phản ứng tỏa nhiệt
∆H =
Năng lượng tiêu hao + năng lượng tỏa ra
Số mol sản phẩm
= Σ
nhiệt tạo thành chất ñầu
+ Σ
nhiệt tạo thành chất sau
Tóm tắt kiến thức Hóa học THPT - Trang 2
Tóm tắt kiến thức Hóa học THPT - Người đăng: Ko Haku
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tóm tắt kiến thức Hóa học THPT 9 10 879