Ktl-icon-tai-lieu

tóm tắt kiến thức toán 10

Được đăng lên bởi vuloc00
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1782 lần   |   Lượt tải: 1 lần
 GIÁO KHOA & PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 10

GV: NGUYỄN THANH NHÀN

1

: 0987. 503.911

 GIÁO KHOA & PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 10

GV: NGUYỄN THANH NHÀN

2

: 0987. 503.911

 GIÁO KHOA & PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 10

Chương I: MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP

MỆNH ĐỀ & MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN
1. Mệnh đề:

Mệnh đề là một khẳng định đúng hoặc sai. Mệnh đề không thể vừa
đúng vừa sai.

Ví dụ:

i) 2 + 3 = 5 là mệnh đề đúng.
ii) “

2

là số hữu tỉ” là mệnh đề sai.

iii) “Mệt quá !” không phải là mệnh đề

2. Mệnh đề chứa biến:

Ví dụ: Cho mệnh đề 2 + n = 5. với mỗi giá trị của n thì ta được một đề đúng hoặc sai.
Mệnh đề như trên được gọi là mệnh đề chứa biến.

3. Phủ định của mệnh đề:

Phủ định của mệnh đề P kí hiệu là P . Nếu mệnh đề P đúng thì P sai,
P sai thì P đúng.

Ví dụ:

P: “3 là số nguyên tố”

P : “3 không là số nguyên tố”
4. Mệnh đề kéo theo:

Mệnh đề “nếu P thì Q” được gọi là mệnh đề kéo theo. Kí hiệu
P Q.
Mệnh đề P  Q chỉ sai khi P đúng và Q sai.

Ví dụ: Mệnh đề “ 3  2  (3)2  (2)2 ” sai
3  2  3  4 ” đúng
Trong mệnh đề P  Q thì:

Mệnh đề “

P: giả thiết (điều kiện đủ để có Q)
Q: kết luận (điều kiện cần để có P)

Ví dụ: Cho hai mệnh đề:
P: “Tam giác ABC có hai góc bằng 600”
Q: “Tam giác ABC là tam giác đều”.

GV: NGUYỄN THANH NHÀN

3

: 0987. 503.911

 GIÁO KHOA & PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 10
Hãy phát biểu mệnh đề

PQ

dưới dạng điều kiện cần, điều kiện đủ.

i) Điều kiện cần: “Để tam giác ABC có hai góc bằng 600 thì điều kiện cần là tam giác
ABC là tam giác đều”
ii) Điều kiện đủ: “Để tam giác ABC là tam giác đều thì điều kiện đủ là tam giác ABC có
hai góc bằng 600”

5. Mệnh đề đảo – Hai mệnh đề tương đương.

Mệnh đề đảo của mệnh đề P  Q là mệnh đề Q  P .

Chú ý: Mệnh đề P  Q đúng nhưng mệnh đề đảo Q  P chưa chắc đúng.
Nếu hai mệnh đề P  Q và Q  P đều đúng thì ta nói P và Q là hai mệnh đề tương đương
nhau. Kí hiệu P  Q
6. Kí hiệu ,  :
 : Đọc là với mọi (tất cả)
 : Đọc là tồn tại (có một hay có ít nhất một)
7. Phủ đỉnh của  và  :

 
 
* Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ x  X , P  x  ” là “ x  X , P  x  ”
* Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ x  X , P x ” là “ x  X , P x ”

Ghi nhớ:
- Phủ định của  là  .
- Phủ định của  là  .
- Phủ định của = là  .
- Phủ định của > là  .
- Phủ định của < là  .

Ví dụ: P: “ n  Z : n  0 ”
P : " n  Z : n  0"

GV: NGUYỄN THANH NHÀN

4

: 0987. 503.911

 GIÁO KHOA & PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 10

ÁP DỤNG MỆNH ĐỀ VÀO SUY LUẬN TOÁN HỌC
1. Định lí và chứng minh định lí:

- Trong toán học, định lí là một m...
GIÁO KHOA & PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 10
GV: NGUYN THANH NHÀN 1 : 0987. 503.911
tóm tắt kiến thức toán 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tóm tắt kiến thức toán 10 - Người đăng: vuloc00
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
tóm tắt kiến thức toán 10 9 10 861