Ktl-icon-tai-lieu

TÓM TẮT LÝ THUYẾT ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH

Được đăng lên bởi khungtrum
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 3842 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHUYÊN TOÁN 10-11-12-LTĐH
Phạm Đào Thanh Tú (Xem chi tiết mặt trong)

TÓM TẮT LÝ THUYẾT ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH

1
1.1

Công thức lượng giác
Hệ thức cơ bản

• sin2 x + cos2 x = 1
sin x
• tan x =
cos x

1.2

1
•1 + tan2 x =
cos2 x
cos x
• cot x =
sin x

1
sin2 x
• tan x. cot x = 1
•1 + cot2 x =

Công thức cộng

• sin(a ± b) = sin a cos b ± sin b cos a

• tan(a ± b) =

• cos(a ± b) = cos a cos b ∓ sin a sin b

1.3

Công thức nhân đôi

• sin 2x = 2 sin x cos x

• tan 2x =

• cos 2x = cos2 x − sin2 x = 2 cos2 x − 1 = 1 − 2 sin2 x

1.4

2 tan x
1 − tan2 x

Công thức nhân ba
• sin 3x = 3 sin x − 4 sin3 x

• cos 3x = 4 cos3 x − 3 cos x

1.5

tan a ± tan b
1 ∓ tan a tan b

Công thức hạ bậc

• cos2 x =

1 + cos 2x
2

• sin2 x =

1

1 − cos 2x
2

1.6

Công thức tính theo t = tan x2

• sin x =

1.7

2t
1 + t2

• cos x =

1 − t2
1 + t2

a+b
a−b
cos
2
2
a+b
a−b
• cos a + cos b = 2 cos
cos
2
2

a+b
a−b
sin
2
2
a+b
a−b
• cos a − cos b = −2 sin
sin
2
2

• sin a − sin b = 2 cos

Công thức tích thành tổng

1
[cos(a − b) + cos(a + b)]
2
1
• sin a cos b = [sin(a − b) + sin(a + b)]
2

• sin a sin b =

• cos a cos b =

1.9

1
[cos(a − b) − cos(a + b)]
2

Một số công thức khác

• sin x + cos x =

√

2 cos x −

π
4

• sin6 x + cos6 x = 1 −

√

π
4
sin2 2x
4
4
• sin x + cos x = 1 −
2
• sin x − cos x =

•(sin x ± cos x)2 = 1 ± sin 2x

2

2t
1 − t2

Công thức tổng thành tích

• sin a + sin b = 2 sin

1.8

• tan x =

3 sin2 2x
4

2 sin x −

Các lý thuyết về đạo hàm

2.1

Định nghĩa và các tính chất

1. Định nghĩa. Cho hàm số y = f (x) xác định trên khoảng (a, b), x0 ∈ (a, b), x0 +
∆x ∈ (a, b), nếu tồn tại giới hạn (hữu hạn)
lim

∆x→0

f (x0 + ∆x) − f (x0 )
∆x

được gọi là đạo hàm của f (x) tại x0 , kí hiệu là f (x0 ) hay y (x0 ), khi đó
f (x0 ) = lim

∆x→0

f (x0 + ∆x) − f (x0 )
f (x) − f (x0 )
= lim
x→x0
∆x
x − x0

2. Các qui tắc tính đạo hàm.
(a) [f (x) ± g(x)] = f (x) ± g (x).
2

(b) [f (x).g(x)] = f (x)g(x) + f (x)g (x).
(c) [kf (x] = kf (x) với k ∈ R.
(d)

f (x)
g(x)

=

f (x)g(x) − f (x)g (x)
với g(x) = 0.
[g(x)]2

(e) yx = yu .ux với y = y(u), u = u(x).

2.2

Bảng các đạo hàm cơ bản
Đạo hàm của hàm sơ cấp

Đạo hàm của hàm hợp u = u(x)

• (c) = 0 với c ∈ R
• (xα ) = α.xα−1
•

1
x

=−

1
x2

1
u

•

=−

u
u2

√
1
• ( x) = √
2 x

√
u
• ( u) = √
2 u

• (ex ) = ex

• (eu ) = eu .u

• (ax ) = ax ln a

• (au ) = au . ln a.u

• (sin x) = cos x

• (sin u) = u . cos u

• (cos x) = − sin x

• (cos u) = −u . sin u

• (tan x) =

1
cos2 x

• (cot x) = −

2.3

• (uα ) = α.uα−1 u

1
sin2 x

• (t...
CHUYÊN TOÁN 10-11-12-LTĐH
Phạm Đào Thanh Tú (Xem chi tiết mặt trong)
TÓM TT LÝ THUYẾT ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH
1 Công thức lượng giác
1.1 Hệ thức bản
sin
2
x + cos
2
x = 1 1 + tan
2
x =
1
cos
2
x
1 + cot
2
x =
1
sin
2
x
tan x =
sin x
cos x
cot x =
cos x
sin x
tan x. cot x = 1
1.2 Công thức cộng
sin(a ± b) = sin a cos b ± sin b cos a tan(a ± b) =
tan a ± tan b
1 tan a tan b
cos(a ± b) = cos a cos b sin a sin b
1.3 Công thức nhân đôi
sin 2x = 2 sin x cos x tan 2x =
2 tan x
1 tan
2
x
cos 2x = cos
2
x sin
2
x = 2 cos
2
x 1 = 1 2 sin
2
x
1.4 Công thức nhân ba
cos 3x = 4 cos
3
x 3 cos x sin 3x = 3 sin x 4 sin
3
x
1.5 Công thức hạ bậc
cos
2
x =
1 + cos 2x
2
sin
2
x =
1 cos 2x
2
1
TÓM TẮT LÝ THUYẾT ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÓM TẮT LÝ THUYẾT ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH - Người đăng: khungtrum
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
TÓM TẮT LÝ THUYẾT ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH 9 10 443