Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt tư tưởng Hồ Chí MInh

Được đăng lên bởi koufuku291
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 633 lần   |   Lượt tải: 0 lần
M n1, Tư tưởng HCM là 1 hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của
CMVN, từ CM dtộc nhân dân đến CM XHCN, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển
của Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân
tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
2, Cơ sở khách quan






Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối TK 19, đầu TK 20
- Xã hội pkiến vs nền nông nghiệp lạc hậu, trì trệ. Chính quyền nhà Nguyễn thi hành
chính sách đối nội, đối ngoại phản động, bảo thủ
- Năm 1858 Tdân Pháp xâm lược Vn và hoàn thành = việc kí hiệp ước patenotre năm
1884, Xh VN biến thành thuộc địa nửa pkiến
- Đầu TK 20, các ptrào yêu nước diễn ra mạnh mẽ theo nhiều xu hướng khác nhau
nhưng đều thất bại.
- NTT sinh ra trong bối cảnh nước mất nhà tan và lớn lên trong phong trào cứu nước
của dân tộc
Bối cảnh thời đại
- CNTB chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền
- Xuất hiện thêm giai cấp, tầng lớp mới
- Cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi
- Quốc tế cộng sản ra đời
Những tiền đề tư tưởng lí luận
- Giá trị truyền thống dân tộc
- Tinh hoa văn hóa nhân loại
- Chủ nghĩa Mác-Lênin

3, Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa trong tư tưởng HCM
-

Đấu tranh chống CN thực dân, giải phóng dân tộc, xóa bỏ ách thống trị, áp bức, bóc
lột, giành độc lập dân tộc, thành lập nước dân tộc độc lập
Lựa chọn con đường phát triển của dân tộc, khẳng định phương hướng phát triển của
dân tộc trong bối cảnh thời đại mới là chủ nghĩa XH, làm tư sản dân quyền CM và thổ
địa CM để đi tới XH cộng sản, thực chất là con đường độc lập dân tộc gắn liền với
CNXH

CM giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản
-

-

Rút ra bài học từ sự thất bại của những người đi trước. NAQ thấy rằng dù là tư tưởng
phong kiến hay con đường cách mạng tư sản đều không thành công
Tìm hiểu các cuộc CM tư sản tiêu biểu trên TG như CM Mỹ, CM Pháp đều thấy k
triệt để, k đến nơi đến chốn, bên trong vẫn tước lục công nong, bên ngoài đàn áp
thuộc địa
Người đến với Lenin và tán thành Quốc tế Thứ 3 vì trên thế giới lúc bấy h chỉ có
Cách Mạng Nga là thành công đến nơi, dân chúng được hưởng hạnh phúc, tự do, bình
đẳng thật sự.

CM giải phóng dân tộc được tiến hành chủ động sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước
CM vô sản ở chính quốc
-

-

Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, cách mạng thuộc
địa có tầm quan trọng đặc biệt. Nhân dân các nước thuộc địa có khả nă...
M n1, Tư tưởng HCM là 1 hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của
CMVN, từ CM dtộc nhân dân đến CM XHCN, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển
của Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân
tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
2, Cơ sở khách quan
Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối TK 19, đầu TK 20
- Xã hội pkiến vs nền nông nghiệp lạc hậu, trì trệ. Chính quyền nhà Nguyễn thi hành
chính sách đối nội, đối ngoại phản động, bảo thủ
- Năm 1858 Tdân Pháp xâm lược Vn và hoàn thành = việc kí hiệp ước patenotre năm
1884, Xh VN biến thành thuộc địa nửa pkiến
- Đầu TK 20, các ptrào yêu nước diễn ra mạnh mẽ theo nhiều xu hướng khác nhau
nhưng đều thất bại.
- NTT sinh ra trong bối cảnh nước mất nhà tan và lớn lên trong phong trào cứu nước
của dân tộc
Bối cảnh thời đại
- CNTB chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền
- Xuất hiện thêm giai cấp, tầng lớp mới
- Cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi
- Quốc tế cộng sản ra đời
Những tiền đề tư tưởng lí luận
- Giá trị truyền thống dân tộc
- Tinh hoa văn hóa nhân loại
- Chủ nghĩa Mác-Lênin
3, Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa trong tư tưởng HCM
- Đấu tranh chống CN thực dân, giải phóng dân tộc, xóa bỏ ách thống trị, áp bức, bóc
lột, giành độc lập dân tộc, thành lập nước dân tộc độc lập
- Lựa chọn con đường phát triển của dân tộc, khẳng định phương hướng phát triển của
dân tộc trong bối cảnh thời đại mới là chủ nghĩa XH, làm tư sản dân quyền CM và thổ
địa CM để đi tới XH cộng sản, thực chất là con đường độc lập dân tộc gắn liền với
CNXH
CM giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản
- Rút ra bài học từ sự thất bại của những người đi trước. NAQ thấy rằng dù là tư tưởng
phong kiến hay con đường cách mạng tư sản đều không thành công
- Tìm hiểu các cuộc CM tư sản tiêu biểu trên TG như CM Mỹ, CM Pháp đều thấy k
triệt để, k đến nơi đến chốn, bên trong vẫn tước lục công nong, bên ngoài đàn áp
thuộc địa
- Người đến với Lenin và tán thành Quốc tế Thứ 3 vì trên thế giới lúc bấy h chỉ có
Cách Mạng Nga là thành công đến nơi, dân chúng được hưởng hạnh phúc, tự do, bình
đẳng thật sự.
Tóm tắt tư tưởng Hồ Chí MInh - Trang 2
Tóm tắt tư tưởng Hồ Chí MInh - Người đăng: koufuku291
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tóm tắt tư tưởng Hồ Chí MInh 9 10 720