Ktl-icon-tai-lieu

tổng hợp 1 số câu hỏi về thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi ninhthanh-101093
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 882 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trắc nghiệm thanh toán quốc tế:
Câu 1: loại hối phiếu mà không cần ký hậu là
A, hối phiếu đích danhB,hối phiếu theo lệnhC, hối phiếu xuất
trìnhĐáp án C vì đây là loại hối phiếu vô danh trên hối phiếu không
ghi tên ngườihưởng lợi mà chỉ ghi “trả cho người cầm phiếu” =>ai
là người cầm hối phiếuthì người đó là người hưởng lợi không cần
ký hậu.
Câu 2: thuật ngữ chiết khấu có nghĩa là
A, thanh toán ngay lập tứcB,kiểm tr chứng tứ rồi gửi chứng từ đến
NHPHL/C yêu cầu thanh toánC, kiểm tra chứng từ và thanh toán
trước ngày đáo hạnĐáp án C vì chiết khấu là dạng tài trợ ngắn hạn
của NH cho người thụhưởng , theo đó người thụ hưởng chuyển
nhượng giấy tờ có giá chưa đáohạn cho NH để nhận số tiền bằng
mệnh giá từ phần lãi và hoa hồng phí .Vìvậy khi CK chính là việc
kiểm tra chứng từ để xem chứng từ có đủ đk để ck hay không khi
đủ đk chiết khấu sẽ được ck và việc được ck chính là việcthanh
toán các giấy tờ có giá trước khi đáo hạn
Câu 3: Đồng tiền tính toán , đồng tiền thanh toán trong
hợp đồng thương mại phải là ngoại tệ tự do chuyển đổ
A, đúngB, saiĐáp án B vì việc lựa chọn đồng tiền tính toán và đồng
tiền thanh toán trongHĐTM là do 2 bên XK và NK thoả thuận nó có
thể là đồng ngoại tệ tự dochuyển đổi , nó có thể là đồng nội tệ của
nước đó hoặc đồng tiền của 1 nướcthứ 3
ện ích , tiết kiệCâu 4: phương tiện thanh toán có nhiều tim
tiền mặt , an toànđơn giản linh hoạt
A, hối phiếuB,lệnh phiếuC, sécD, thẻĐáp án D vì khi sử dụng thẻ
không phải sử dụng nhiều tiền mặt =>tiết kiệmđc chi phí in ấn bảo
quản vận chuyển , gửi 1 nơi có thể rút dc nhiều nơi bấtcứ thời gian

nào .Mặt khác các loại thẻ dc làm bằng công nghệ cao mã hoánên
rất an toàn .Khi sử dụng thẻ còn giúp khách hàng chi tiêu 1 cách
hợp lýtrong 1 khoảng thời gian nhất định
Câu 5:loại L/C nào được coi là phương tiện tài trợ vốn cho
nhà XK
A, Irrevocable creditB, Red clause creditC, Revolving creditD,
Irrevocable Tranferable creditĐáp án B vì đây là loại tín dụng ứng
trước cho phép NH thông báo hay NHxác nhận ứng tiền trước cho
người thụ hưởng trước khi họ xuất trình chứngtừ hàng hoá =>
thường được sử dụng như 1 phương tiện cấp vốn cho been bán
trước khi giao hang
Câu 6: Vì lợi ích quốc gia nhà NK nên chọn đk giao hàng
nào
A, FOB. B, FAS. C,CIF .D, CFR Đáp án A vì giá FOB rẻ =>người NK
tiết kiệm chi trả ngoại tệ , người NK làngười chịu trách nhiệm thuê
tầu và mua bảo hiểm :trả bằng nội tệ , mặt khácvì thuê ở trong
nước nên nơi nào thuận tiện thì mua , tạo việc làm cho đốitác ,
mua tận gốc bán tận ngọn
Câu 7:trong mọi ...
Trc nghim thanh toán quc tế:
Câu 1: lo i h i phi ế u mà không c n ký h u là
A, hi phiếu đích danhB,hi phiếu theo lnhC, hi phiếu xut
trìnhĐáp án C vì đây là loi hi phiếu vô danh trên hi phiếu không
ghi tên ngườihưởng li mà ch ghi “tr cho người cm phiếu” =>ai
là người cm hi phiếuthì người đó là người hưởng li không cn
ký hu.
Câu 2: thu t ng chi ế t kh u có nghĩa là
A, thanh toán ngay lp tcB,kim tr chng t ri gi chng t đến
NHPHL/C yêu cu thanh toánC, kim tra chng t và thanh toán
trước ngày đáo hnĐáp án C vì chiết khu là dng tài tr ngn hn
ca NH cho người thhưởng , theo đó người th hưởng chuyn
nhượng giy t có giá chưa đáohn cho NH đ nhn s tin bng
mnh giá t phn lãi và hoa hng phí .Vìvy khi CK chính là vic
kim tra chng t đ xem chng t có đ đk đ ck hay không khi
đ đk chiết khu s được ck và vic được ck chính là victhanh
toán các giy t có giá trước khi đáo hn
Câu 3: Đ ng ti n tính toán , đ ng ti n thanh toán trong
h p đ ng th ươ ng m i ph i là ngo i t t do chuy n đ
A, đúngB, saiĐáp án B vì vic la chn đng tin tính toán và đng
tin thanh toán trongHĐTM là do 2 bên XK và NK tho thun nó có
th là đng ngoi t t dochuyn đi , nó có th là đng ni t ca
nước đó hoc đng tin ca 1 nướcth 3
n ích , ti ế t ki Câu 4: ph ươ ng ti n thanh toán có nhi u tim
ti n m t , an toànđ ơ n gi n linh ho t
A, hi phiếuB,lnh phiếuC, sécD, thĐáp án D vì khi s dng th
không phi s dng nhiu tin mt =>tiết kimđc chi phí in n bo
qun vn chuyn , gi 1 nơi có th rút dc nhiu nơi btc thi gian
tổng hợp 1 số câu hỏi về thanh toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng hợp 1 số câu hỏi về thanh toán quốc tế - Người đăng: ninhthanh-101093
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
tổng hợp 1 số câu hỏi về thanh toán quốc tế 9 10 863