Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG HỢP 63 ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRONG TOÀN QUỐC NĂM HỌC 2012 – 2013 (có đáp án)

Được đăng lên bởi tranhungduc
Số trang: 205 trang   |   Lượt xem: 5348 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TỔNG HỢP 63 ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRONG TOÀN QUỐC
NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN TOÁN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NỘI
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
Năm học: 2012 – 2013
Môn thi: Toán
Ngày thi: 21 tháng 6 năm 2012
Thời gian làm bài: 120 phút

Bài I (2,5 điểm)
x 4
. Tính giá trị của A khi x = 36
x 2

x
4 
x  16

:
2) Rút gọn biểu thức B  
(với x  0; x  16 )


x

4
x

4
x

2


3) Với các của biểu thức A và B nói trên, hãy tìm các giá trị của x nguyên để giá trị của biểu thức B(A
– 1) là số nguyên
Bài II (2,0 điểm). Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
12
Hai người cùng làm chung một công việc trong
giờ thì xong. Nếu mỗi người làm một mình thì
5
người thứ nhất hoàn thành công việc trong ít hơn người thứ hai là 2 giờ. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người
phải làm trong bao nhiêu thời gian để xong công việc?
Bài III (1,5 điểm)
 2 1
 xy 2

1) Giải hệ phương trình: 
 6  2 1
 x y
2
2) Cho phương trình: x – (4m – 1)x + 3m 2 – 2m = 0 (ẩn x). Tìm m để phương trình có hai nghiệm
2
2
phân biệt x1, x2 thỏa mãn điều kiện : x1  x 2  7
Bài IV (3,5 điểm)
Cho đường tròn (O; R) có đường kính AB. Bán kính CO vuông góc với AB, M là một điểm bất kỳ
trên cung nhỏ AC (M khác A, C); BM cắt AC tại H. Gọi K là hình chiếu của H trên AB.
1) Chứng minh CBKH là tứ giác nội tiếp.
·
·
2) Chứng minh ACM
 ACK
3) Trên đọan thẳng BM lấy điểm E sao cho BE = AM. Chứng minh tam giác ECM là tam giác vuông
cân tại C
4) Gọi d là tiếp tuyến của (O) tại điểm A; cho P là điểm nằm trên d sao cho hai điểm P, C nằm trong
AP.MB
 R . Chứng minh đường thẳng PB đi qua trung điểm của đoạn
cùng một nửa mặt phẳng bờ AB và
MA
thẳng HK
Bài V (0,5 điểm). Với x, y là các số dương thỏa mãn điều kiện x  2y , tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
x 2  y2
M
xy
1) Cho biểu thức A 

1

GỢI Ý – ĐÁP ÁN
Bài I: (2,5 điểm)
1) Với x = 36, ta có : A =

36  4 10 5


36  2 8 4

2) Với x  , x  16 ta có :
 x( x  4) 4( x  4)
x 2
(x  16)( x  2)
x 2


B = 
=


x  16
x  16  x  16
(x  16)(x  16) x  16

x 2  x 4 
x 2
2
2
. 
 1

.

3) Ta có: B( A  1) 
.

x  16  x  2 
x  16 x  2 x  16
Để B( A  1) nguyên, x nguyên thì x  16 là ước của 2, mà Ư(2) =  1; 2
Ta có bảng giá trị tương ứng:
2
x  16 1
1
x
17
15
18
Kết hợp ĐK x  0, x  16 , để B( A  1) nguyên thì x   14; 15; 17; 18 


2
14

Bài II: (2,0 điểm)
Gọi thời gian người thứ nhất hoàn thành một mình xong công việc là x (giờ), ĐK x 

12
5

Thì thời gian người ...

 
!"
#"$%&' ()
* +,-./0 
Môn thi0123
Ngày thi021 tháng 6 năm 2012
 Thời gian làm bài: 120 phút
456(2,5 điểm)
1) Cho biểu thức
x 4
A
x 2
. Tính giá trị của A khi x = 36
2) Rút gọn biểu thức
x 4 x 16
B :
x 4 x 4 x 2
(với
x 0;x 16
)
3) Với các của biểu thức A và B nói trên, hãy tìm các giá trị của x nguyên để giá trị của biểu thức B(A
– 1) là số nguyên
456(2,0 điểm). Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Hai người cùng làm chung một công việc trong
12
5
gi thì xong. Nếu mỗi người làm một mình thì
người thứ nhất hoàn thành công việc trong ít hơn người thứ hai là 2 giờ. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người
phải làm trong bao nhiêu thời gian để xong công việc?
456(1,5 điểm)
1) Giải hệ phương trình:
2 1
2
x y
6 2
1
x y
2) Cho phương trình: x
2
(4m 1)x + 3m
2
2m = 0 (ẩn x). Tìm m để phương trình hai nghiệm
phân biệt x
1
, x
2
thỏa mãn điều kiện :
2 2
1 2
x x 7
456&(3,5 điểm)
Cho đường tròn (O; R) có đường kính AB. Bán kính CO vuông góc với AB, M một điểm bất kỳ
trên cung nhỏ AC (M khác A, C); BM cắt AC tại H. Gọi K là hình chiếu của H trên AB.
1) Chứng minh CBKH là tứ giác nội tiếp.
2) Chứng minh
·
·
ACM ACK
3) Trên đọan thẳng BM lấy điểm E sao cho BE = AM. Chứng minh tam giác ECM là tam giác vuông
cân tại C
4) Gọi d tiếp tuyến của (O) tại điểm A; cho Pđiểm nằm trên d sao cho hai điểm P, C nằm trong
cùng một nửa mặt phẳng bờ AB
AP.MB
R
MA
. Chứng minh đường thẳng PB đi qua trung điểm của đoạn
thẳng HK
456&(0,5 điểm). Với x, y các số dương thỏa mãn điều kiện
x 2y
, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
2 2
x y
M
xy
1
TỔNG HỢP 63 ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRONG TOÀN QUỐC NĂM HỌC 2012 – 2013 (có đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG HỢP 63 ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRONG TOÀN QUỐC NĂM HỌC 2012 – 2013 (có đáp án) - Người đăng: tranhungduc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
205 Vietnamese
TỔNG HỢP 63 ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRONG TOÀN QUỐC NĂM HỌC 2012 – 2013 (có đáp án) 9 10 221