Ktl-icon-tai-lieu

Tổng Hợp Bài Tập và Đề Thi Ôn Cuối Kì Môn Cấu Trúc Rời Rạc

Được đăng lên bởi Lâm Thành Tài
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1774 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lý thuyết đồ thị - Trần Hán Huy- 10HCA2
Giải đề số 1
Bài 1:
1. Đỉnh 1,5 thuộc X1 và 4 thuộc X2 mà 1 và 5 lại có cạnh nối  H
không phải đồ thị phân đôi
2. Có: đồ thị con có các đỉnh 1, 2, 3, 4, 5 ,6  H không phải đồ thị
phẳng (hình 1.2)
3. Chứng minh (hình 1.3)
 Áp dụng 4 qui tắc xác định
o Chọn 1-2, 1-3
o Qui tắc 3 tại 1: bỏ 1-4, 1-5, 1-7
o Qui tắc 1 tại 7: lấy 2-7, 4-7
o Qui tắc 3 tại 2: bỏ 2-3, 2-4, 2-6
o Qui tắc 2 tại 3: bỏ 3-4 do tạo thành chu trình ít hơn n
cạnh
o Qui tắc 1 tại 3: lấy 3-6
o Qui tắc 2 tại 4: bỏ 4-6 do tạo thành chu trình ít hơn n
cạnh
o Qui tắc 1 tại 6: lấy 5-6
o Qui tắc 1 tại 4: lấy 4-5
 Tìm ra chu hình hamilton  H là đồ thị Hamilton
4. H không có dây chuyền Euler vì đồ thị H có 4 đỉnh bậc lẻ
5. Có 4 cách xóa bớt cạnh để có dây chuyền Euler. Xóa các cạnh: 1-2, 1-5,
1-7, 2-7
6. Có thể tô 4 màu: (do xuất hiện K4) (hình 1.6)
7. H1 sinh bởi 1, 6, 7 (hình 1.7)
8. Ma trận lien thuộc của H1

1
6
7

U1
1
0
1

Bài 2:
1. Cây khung nhỏ nhất của đồ thị G
(Prim): W = 30 (hình 2.1)
2. Cây khung có chứa ảnh AE và có trọng
số nhỏ nhất (Prim): W=32 (hình 2.2)

1|tranhanhuy.wordpress.com

Lý thuyết đồ thị - Trần Hán Huy- 10HCA2
3. Tìm đường đi ngắn nhất từ A đến B: ACFB có W=13 (Dijkstra)
A
∞
-1
0
-1

W
L
W
L
W
L
W
L
W
L
W
L
W
L
W
L

B
∞
-1
∞
-1
∞
-1
∞
-1
∞
-1
34
C
14
E
13
F

C
∞
-1
∞
-1
6
A
6
A
6
A

D
∞
-1
∞
-1
5
A
5
A

E
∞
-1
∞
-1
8
A
8
A
8
A
8
A

F
∞
-1
∞
-1
∞
-1
21
H
21
H
11
C
11
C

H
∞
-1
∞
-1
2
A

K
∞
-1
∞
-1
∞
-1
∞
-1
∞
-1
16
C
15
E
15
E

F
∞
-1
0
-1

H
∞
-1
∞
-1
19
F

K
∞
-1
∞
-1
∞
-1

4. Tìm đường đi ngắn nhất từ A đến B nhưng phải đi qua CF
Có 2 đường như sau:

-

 A~~CF~~B
 A~~FC~~B
Trường hợp 1: A~~CF~~B : ACFB (W=13)

Đi A~~C: dựa vào câu 3: ta được đường AC
Đi F~~B: được đường FB: dựa vào bảng sau: (Dijkstra)
A
∞
-1
∞
-1
∞
-1

W
L
W
L
W
L

-

B
∞
-1
∞
-1
2
F

C
∞
-1
∞
-1
5
F

D
∞
-1
∞
-1
∞
-1

Trường hợp 2: A~~FC~~B : ACFCFB (W=23)

Đi A~~F: dựa vào câu 3: ta được đường ACF
Đi C~~B: được đường FB: dựa vào bảng sau: (Dijkstra)
2|tranhanhuy.wordpress.com

E
∞
-1
∞
-1
3
F

Lý thuyết đồ thị - Trần Hán Huy- 10HCA2
W
L
W
L
W
L
W
L
W
L

A
∞
-1
∞
-1
6
C
6
C

B
∞
-1
∞
-1
28
C
7
F
7
F

C
∞
-1
0
-1

D
∞
-1
∞
-1
∞
-1
31
F
11
A

Kết quả chọn trường hợp 1: vì Có W = 13 : ACFB

3|tranhanhuy.wordpress.com

E
∞
-1
∞
-1
9
C
8
F
8
F

F
∞
-1
∞
-1
5
C

H
∞
-1
∞
-1
13
C
13
C
8
A

K
∞
-1
∞
-1
10
C
10
C
10
C

Lý thuyết đồ thị - Trần Hán Huy – 10HCA2
Giải đề số 2
Bài 1:
1. Chứng minh 1 đồ thị đơn và phẳng luôn chứa ít nhất một đỉnh có bậc nhỏ hơn h...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng Hợp Bài Tập và Đề Thi Ôn Cuối Kì Môn Cấu Trúc Rời Rạc - Người đăng: Lâm Thành Tài
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Tổng Hợp Bài Tập và Đề Thi Ôn Cuối Kì Môn Cấu Trúc Rời Rạc 9 10 655