Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp bài tập về mặt cầu

Được đăng lên bởi luutranhuutin-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 8428 lần   |   Lượt tải: 20 lần
BÀI TẬP : XÁC ĐỊNH TÂM VÀ TÍNH BÁN KÍNH CỦA MẶT CẦU NGOẠI TIẾP HÌNH ĐA
DIỆN:
I.KiẾN THỨC CẦN NHỚ:
Mặt cầu (S) ngoại tiếp hình đa diện (H) khi các đỉnh của (H) nằm trên mặt cầu
-Môt hình chóp nội tiếp trong mặt cầu (S) khi và chỉ khi đáy của hình chóp là một đa giác nội tiếp được.
-Môt hình lăng trụ đưng nội tiếp trong mặt cầu (S) khi và chỉ khi đáy của hình lăng trụ là các đa giác
nội tiếp được.
-Hình tứ diện ,Lăng trụ đều , hình chóp đều và các khối đa diện đều đều nội tiếp được :
Chú ý :
–Trong không gian tập hợp của những điểm các đều các đỉnh của một đa giác là một đường thẳng
vuông góc với mặt phẳng chứa đa giác tại tâm của đa giác đó.
–Trong không gian tập họp những điểm cách đều 2 điểm A và B là mặt phẳng trung trực của AB.
Dạng 1: HÌNH ĐA DIÊN CÓ CÁC MẶT LÀ NHỮNG TAM GIÁC VUÔNG CÓ CHUNG CẠNH
HUYỀN:
Phương pháp:
Gọi I là trung điểm của cạnh huyền chung.
Tâm của mặt cầu là I và bán kính là nửa cạnh huyền đó
Thí dụ :
Cho hình chop S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và SA vuông góc với đáy .Gọi H và K là
hình chiếu vuông góc của A lên SB và SC.Chứng minh hình đa diện AHKBC nội tiếp được trong mặt cầu
(S) , tìm tâm và bán kính của (S) theo a ,Với SA=AB= a
BÀI GIẢI
SA (ABC)=>SA BC
BC AB=>BC (SAB)
=>(SAB) (SBC)
AHSB=>AH(SBC)=>AH CH
=>AHC vuông tại H
AKC vuông tại K
ABC vuông tại B
=>Hình đa diện AKCBH nội tiếp trong mặt cầu đường
kính AC , tâm I là trung điểm của AC và bán kính R=
a 2
2

BBài tập:
1.Cho hình chop S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , Hai mặt bên SAB và SAD vuông góc với đáy , hai
mặt bên còn lại tạo với đáy góc 600.
a.Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chop S.ABCD.

b.Gọi B’ ; C’ là hình chiếu của A lên SB và SDClà ;D’ là giao điểm của DS và mp(AB’C’). Xác định tâm
và tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình đa diện ABCDB’C’D’.
2.Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối bát diện đều cạnh a.
3.Cho 2 đường thẳng chéo nhau (d) và (d’) có đoạn vuông góc chung là AA’ (A thuộc (d) và A’ thuộc (d’).
Gọi (P) là mp qua AA’ và vuông gó với (d’) .Cho biết AA’=a .Một đường thẳng (l) song song với (P) cắt (d)
và (d’) tại M và M’ .Hình chiếu vuông góc của M lên (P) là là N.Xác định tâm I của mặt cầu đi qua 5 điểm
A ;A’ ; M ; M’ ; N. biết b=A’M’ và  =(d;d’)
ĐS:
Maët caàu (S) coù taâm O laø trung ñieåm A' M
1
baùn kính r  cos  a 2 cos 2   b 2
2
HD : MN //(d' ) (Cuøng vuoâng goùc vôùi (P )
AMN  vaø MN A' M'  b
A' MN vuoâng taïi N A' M  A' A 2  AM 2
b
1
maø AM 
A' M 
a 2 cos 2   b...
BÀI TẬP : XÁC ĐỊNH TÂM VÀ TÍNH BÁN KÍNH CỦA MẶT CẦU NGOẠI TIẾP HÌNH ĐA
DIỆN:
I.KiẾN THỨC CẦN NHỚ:
Mặt cầu (S) ngoại tiếp hình đa diện (H) khi các đỉnh của (H) nằm trên mặt cầu
-Môt hình chóp nội tiếp trong mặt cầu (S) khi và chỉ khi đáy của hình chóp là một đa giác nội tiếp được.
-Môt hình lăng trụ đưng nội tiếp trong mặt cầu (S) khi và chỉ khi đáy của hình lăng trụ là các đa giác
nội tiếp được.
-Hình tứ diện ,Lăng trụ đều , hình chóp đều và các khối đa diện đều đều nội tiếp được :
Chú ý :
–Trong không gian tập hợp của những điểm các đều các đỉnh của một đa giác là một đường thẳng
vuông góc với mặt phẳng chứa đa giác tại tâm của đa giác đó.
–Trong không gian tập họp những điểm cách đều 2 điểm A và B là mặt phẳng trung trực của AB.
Dạng 1: HÌNH ĐA DIÊN CÓ CÁC MẶT LÀ NHỮNG TAM GIÁC VUÔNG CÓ CHUNG CẠNH
HUYỀN:
Phương pháp:
Gọi I là trung điểm của cạnh huyền chung.
Tâm của mặt cầu là I và bán kính là nửa cạnh huyền đó
Thí dụ :
Cho hình chop S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và SA vuông góc với đáy .Gọi H và K là
hình chiếu vuông góc của A lên SB và SC.Chứng minh hình đa diện AHKBC nội tiếp được trong mặt cầu
(S) , tìm tâm và bán kính của (S) theo a ,Với SA=AB= a
BBài tập:
1.Cho hình chop S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , Hai mặt bên SAB và SAD vuông góc với đáy , hai
mặt bên còn lại tạo với đáy góc 60
0
.
a.Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chop S.ABCD.
BÀI GIẢI
SA (ABC)=>SA BC
BC AB=>BC (SAB)
=>(SAB) (SBC)
AHSB=>AH(SBC)=>AH CH
=>AHC vuông tại H
AKC vuông tại K
ABC vuông tại B
=>Hình đa diện AKCBH nội tiếp trong mặt cầu đường
kính AC , tâm I là trung điểm của AC và bán kính R=
2
2a
Tổng hợp bài tập về mặt cầu - Trang 2
Tổng hợp bài tập về mặt cầu - Người đăng: luutranhuutin-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tổng hợp bài tập về mặt cầu 9 10 71