Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp bài tập về nhôm

Được đăng lên bởi phantatnghia97
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 919 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TỔNG HỢP BÀI TẬP VỀ NHÔM
Câu 1. Hỗn hợp X gồm Na, Ba và Al
-Nếu cho m gam hỗn hợp X vào nước dư chỉ thu được dung dịch X và 12,32 lít H2-đktc
- Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và H2. Cô cạn dung dịch Y
thu được 66,1g muối khan. Giá trị của m là:
A. 36,56g
B. 27,05g
C. 24,68g
D. 31,36g
Câu 2. Cho m gam Na vào 250ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,5M và AlCl3 0,4M thu được (m-3,995) g kết
tủa, dung dịch X và khí H2. m có giá trị là:
A. 7,728g hoặc 12,788g
B. 10,235g
C. 24,68g
D. 10,235g hoặc 10,304g
Câu 3. Cho m gam nhôm tác dụng với m gam clo (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) sau phản ứng thu được
chất rắn A. Cho chất rắn A tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch B và 8,904 lít H2 - đktc. Cô cạn
dung dịch B thu được bao nhiêu gam chất rắn khan.
A. 56,7375g
B. 32,04g
C. 47,3925g
D. 75,828g
Câu 4. Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4, FeO tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch
Y trong đó khối lượngcủa FeCl2 là 31,75g và 8,064 lít H2. Cô cạn dung dịch Y thu được 151,54g chất rắn khan.
Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch Z và khí NO (sản phẩm
khử duy nhất). Cô cạn dung dịch Z thu được bao nhiêu gam muối khan?
A. 242,3g
B. 268,4g
C. 189,6g
D. 254,9g
Câu 5. Dung dịch X gồm AlCl3 a mol/l và Al2(SO4)3 b mol/l. Cho 400ml dung dịch X tác dụng với 612ml
dung dịch NaOH 1M thu được 8,424g kết tủa. Mặt khác nếu cho 400ml dung dịch X tác dụng với dung dịch
BaCl2 dư thu được 33,552g kết tủa. Tỉ số a/b là:
A. 2
B. 0,75
C. 1,75
D. 2,75
Câu 6. Cho m gam hỗn hợp X gồm Na và Al vào nước thu được dung dịch X; 5,376 lít H2 -đktc và 3,51g chất
rắn không tan. Nếu oxi hoá m gam X cần bao nhiêu lít khí Cl2 - đktc?
A. 9.968 lít
B. 8.624 lít
C. 9.520 lít
D. 9.744 lít
Câu 7. Rót từ từ 200g dung dịch NaOH 8% vào 150g dung dịch AlCl3 10,68% thu được kết tủa và dung dịch
X. Cho thêm m gam dung dịch HCl 18,25% vào dung dịch X thu được 1,17g kết tủa và dung dịch Y. Nồng độ
phần trăm của NaCl trong dung dịch Y là:
A. 6,403% và 6,830%
B. 5,608% và 6,830%
C. 5,608% và 8,645%
D. 6,403% và 8,645%
Câu 8. Cho m gam Al tác dụng với dung dịch HCl 18,25% vừa đủ được dung dịch A và H2. Thêm m gam Na
vào dung dịch A thu được 3,51g kết tủa. Khối lượng của dung dịch A là:
A. 70,84g
B. 74,68g
C. 71,76g
D. 80,25g
Câu 9. Trộn m gam dung dịch AlCl3 13,35% với x gamAl2(SO4)3 17,1% thu được 350g dung dịch A trong đó
số mol ion clorua bằng 1,5 lần số mol sunfat. Thêm 81,515g Ba vào dd A thu được bao nhiêu ...
TỔNG HỢP BÀI TẬP VỀ NHÔM
Câu 1. Hỗn hợp X gồm Na, Ba
Al
-Nếu cho m gam hỗn hợp X vào nước chỉ thu được dung dịch X12,32 lít
H
2
-đktc
- Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl thu được dung dịch Y và H
2
. cạn dung dịch
Y
thu được 66,1g muối khan. Giá trị của m
là:
A. 36,56g B. 27,05g C. 24,68g D.
31,36g
Câu 2. Cho m gam Na o 250ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,5M và AlCl
3
0,4M thu được (m-3,995) g
kết
tủa, dung dịch X khí H
2
. m giá trị
là:
A. 7,728g hoặc 12,788g B. 10,235g C. 24,68g D. 10,235g hoặc
10,304g
Câu 3. Cho m gam nhôm tác dụng với m gam clo (giả sử hiệu suất phản ứng 100%) sau phản ứng thu
được
chất rắn A. Cho chất rắn A tác dụng với dung dịch HCl thu được dung dịch B 8,904 lít H
2
- đktc. Cô
cạn
dung dịch B thu được bao nhiêu gam chất rắn
khan.
A. 56,7375g B. 32,04g C. 47,3925g D.
75,828g
Câu 4. Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
, FeO tác dụng với dung dịch HCl thu được dung
dịch
Y trong đó khối lượngcủa FeCl
2
31,75g 8,064 lít H
2
. cạn dung dịch Y thu được 151,54g chất rắn
khan.
Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO
3
loãng thu được dung dịch Z khí NO (sản
phẩm
khử duy nhất). Cô cạn dung dịch Z thu được bao nhiêu gam muối
khan?
A. 242,3g B. 268,4g C. 189,6g D.
254,9g
Câu 5. Dung dịch X gồm AlCl
3
a mol/l Al
2
(SO
4
)
3
b mol/l. Cho 400ml dung dịch X tác dụng với
612ml
dung dịch NaOH 1M thu được 8,424g kết tủa. Mặt khác nếu cho 400ml dung dịch X tác dụng với dung
dịch
BaCl
2
thu được 33,552g kết tủa. Tỉ số a/b
là:
A. 2 B. 0,75 C. 1,75 D.
2,75
Câu 6. Cho m gam hỗn hợp X gồm Na và Al o nước thu được dung dịch X; 5,376 lít H
2
-đktc 3,51g
chất
rắn không tan. Nếu oxi hoá m gam X cần bao nhiêu lít khí Cl
2
-
đktc?
A. 9.968 lít B. 8.624 lít C. 9.520 lít D. 9.744
lít
Câu 7. Rót từ từ 200g dung dịch NaOH 8% vào 150g dung dịch AlCl
3
10,68% thu được kết tủa dung
dịch
X. Cho thêm m gam dung dịch HCl 18,25% o dung dịch X thu được 1,17g kết tủa dung dịch Y. Nồng
độ
phần trăm của NaCl trong dung dịch Y
là:
A. 6,403% 6,830% B. 5,608% 6,830% C. 5,608% 8,645% D. 6,403%
8,645%
Câu 8. Cho m gam Al tác dụng với dung dịch HCl 18,25% vừa đủ được dung dịch A H
2
. Thêm m gam
Na
vào dung dịch A thu được 3,51g kết tủa. Khối lượng của dung dịch A
là:
A. 70,84g B. 74,68g C. 71,76g D.
80,25g
Câu 9. Trộn m gam dung dịch AlCl3 13,35% với x gamAl
2
(SO
4
)
3
17,1% thu được 350g dung dịch A trong
đó
số mol ion clorua bằng 1,5 lần số mol sunfat. Thêm 81,515g Ba vào dd A thu được bao nhiêu gam kết
tủa?
A. 75,38g B. 70,68g C. 84,66g D.
86,28g
Câu 10. Hỗn hợp bột X gồm Al
Fe
2
O
3
- Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl thu được 5,376 lít H
2
-đktc
- Nếu nung nóng m gam hỗn hợp X để thực hiện hoàn toàn phản ứng nhiệt nhôm, thu được chất rắn Y. Hoà
tan
hết chất rắn Y với dung dịch NaOH thu được 0,672 lít H
2
-đktc.
- Để hoà tan hết m gma hỗn hợp X cần bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M H
2
SO
4
0,5M?
A. 300ml B. 450ml C. 360ml D.
600ml
Câu 11. Cho 38,775g hỗn hợp Al và AlCl
3
vào lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được dung dịch
A
(kết tủa vừa tan hết) 6,72 lít H
2
- đktc. Thêm 250ml dung dịch HCl o dung dịch A thu
được
21,84g kết tủa. Nồng độ mol/l của HCl
là:
A. 1,12M hoặc 2,48M B. 2,24M hoặc 2,48M C. 1,12M hoặc 3,84M D. 2,24M hoặc
3,84M
-1-
Tổng hợp bài tập về nhôm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp bài tập về nhôm - Người đăng: phantatnghia97
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tổng hợp bài tập về nhôm 9 10 100