Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp các câu hỏi phả hệ

Được đăng lên bởi Nguyễn Ánh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1192 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Câu 1: Khảo sát sự di truyền bệnh M ở người qua ba thế hệ như sau :

I

1

II

2

3

1

2

III

1

3

4

4

2

Xác suất để người III2 không mang gen bệnh là bao nhiêu:
A. 0,5.
B. 0,33.
C. 0,25.
Câu 2: Cho sơ đồ phả hệ sau:

Nam bình thường
Nam bị bệnh M
Nữ bình thường
Nữ bị bệnh M

D. 0,75.

Sơ đồ phả hệ trên mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy
định. Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Xác suất để cặp vợ chồng
ở thế hệ thứ III trong sơ đồ phả hệ trên sinh con đầu lòng bị mắc bệnh là:
A. 1/16.
B. 1/6.
C. 1/12.
D. 1/8.
Câu 3: Ở người, dạng tóc là một tính trạng đơn gen được qui định bởi hai alen nằm trên nhiễm
sắc thể thường. Cho sơ đồ phả hệ sau

Biết rằng không có đột biến mới xảy ra. Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III trong sơ đồ
phả hệ trên sinh con đầu lòng mang kiểu gen dị hợp là
A. 43,33%.
B. 44,44%.
C. 50%.
D. 71,43%.
Câu 4: Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một trong hai alen của một
gen quy định
I
II

III

2

1
5

7

6

12

4

3
9

8

13

?

14

10

11

15

16

Quy ước
: Nữ không bị bệnh
: Nữ bị bệnh
: không bị bệnh
: bị bệnh

Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Xác suất sinh con đầu
lòng bị bệnh này của cặp vợ chồng III13 - III14 là:
A. 1/6.
B. 1/8.
C. 1/9.
D. ¼.
Câu 5: Ở người, gen quy định dạng tóc nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen, alen A quy định
tóc quăn trội hoàn toàn so với alen a quy định tóc thẳng. Bệnh mù màu đỏ - xanh lục do alen lặn
b nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội B quy định
mắt nhìn màu bình thường. Cho sơ đồ phả hệ sau
I
II

III

2

1
3

4

5

9

7

6

10

11

8

12

Quy ước
: tóc quăn và không bị mù màu
: Nữ tóc quăn và không bị mù màu
: tóc thẳng và bị mù màu

?

Biết rằng không phát sinh các đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Cặp vợ chồng
trong phả hệ này sinh con, xác suất đứa còn đầu lòng không mang alen lặn về hai gen
trên là: A. 4/9. B. 1/6. C. 1/8. D. 1/3.
Câu 6 : Cho sơ đồ phả hệ sau:

Bệnh P được quy định bởi gen trội (P) nằm trên nhiễm sắc thể thường; bệnh Q được quy định
bởi gen lặn (q) nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Biết rằng
không có đột biến mới xảy ra. Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III trong sơ đồ phả hệ trên
sinh con đầu lòng là con trai và mắc cả hai bệnh P, Q là
A. 6,25%.
B. 25%.
C. 12,5%.
D. 3,125%.
Câu 7. Sơ đồ phả hệ dưới đây cho biết một bệnh ở người...
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2
I
II
III
Nam bình thường
Nam bị bệnh M
Nữ bình thường
Nữ bị bệnh M
1
2
5
6
7
8
9
12 13 14 15
I
II
III
Quy ước
: Nữ không bị bệnh
: Nữ bị bệnh
: không bị bệnh
: bị bệnh
3
4
10
11
?
16

 !"#$$$
%
không&'()*
+,-./, 0,-.11, ,-.%/, 2,-.3/,
%4"56
74"56*&8&9&9(' :&9'
";,0<=8>"9!    #6, !"# ?6@A 5
B$$$4"56* "C(D;&E ()
+,FG, 0,FG, ,F%, 2,FH,
1I.JK ()&9LJ"4'"A ";('<&*M&
E #,4"56
0<=8 K"9&N>, !"# ?6@A 5B$$$4"5
6* "C(D&=#';A6()
+,O1.11P, 0,OO.OOP, ,/-P, 2,3.O1P,
O74"56"&8&9&9(' :&9
'";
Tổng hợp các câu hỏi phả hệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp các câu hỏi phả hệ - Người đăng: Nguyễn Ánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tổng hợp các câu hỏi phả hệ 9 10 184