Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp các đề thi vật lý

Được đăng lên bởi Huỳnh Quang Trường
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 3558 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục lục
Mục lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Phần1 . PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CỦA CON LẮC
LÒ XO
15
Chủ đề 1. Liên hệ giữa lực tác dụng, độ giãn và độ cứng của lò xo . . . . . . . . . .

15

1.Cho biết lực kéo F , độ cứng k: tìm độ giãn ∆l0, tìm l . . . . . . . . . . . . .

15

2.Cắt lò xo thành n phần bằng nhau ( hoặc hai phần không bằng nhau): tìm độ
cứng của mỗi phần . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Chủ đề 2. Viết phương trình dao động điều hòa của con lắc lò xo . . . . . . . . . .

15

Chủ đề 3. Chứng minh một hệ cơ học dao động điều hòa . . . . . . . . . . . . . . .

16

1.Phương pháp động lực học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

2.Phương pháp định luật bảo toàn năng lượng . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Chủ đề 4. Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để tìm vận tốc . . . . . . . . . . . .

16

Chủ đề 5. Tìm biểu thức động năng và thế năng theo thời gian . . . . . . . . . . . .

17

Chủ đề 6. Tìm lực tác dụng cực đại và cực tiểu của lò xo lên giá treo hay giá đở . .

17

1.Trường hợp lò xo nằm ngang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

2.Trường hợp lò xo treo thẳng đứng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

3.Chú ý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Chủ đề 7. Hệ hai lò xo ghép nối tiếp: tìm độ cứng khệ , từ đó suy ra chu kỳ T . . . .

18

Chủ đề 8. Hệ hai lò xo ghép song song: tìm độ cứng khệ, từ đó suy ra chu kỳ T . . .

18

Chủ đề 9. Hệ hai lò xo ghép xung đối: tìm độ cứng khệ , từ đó suy ra chu kỳ T

. . .

18

Chủ đề 10. Con lắc liên kết với ròng rọc( không khối lượng): chứng minh rằng hệ
dao động điều hòa, từ đó suy ra chu kỳ T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

1.Hòn bi nối với lò xo bằng dây nhẹ vắt qua ròng rọc . . . . . . . . . . . . . .

19

2.Hòn bi nối với ròng rọc di động, hòn bi nối vào dây vắt qua ròng rọc . . . .

19

3.Lò xo nối vào trục ròng rọc di động, hòn bi nối vào hai lò xo nhờ dây vắt qua
ròng rọc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

1

Phương pháp giải toán Vật Lý 12

Trường THPT - Phong Điền

Chủ đề 11.Lực hồi phục gây ra dao động điều hòa không phải là lực đàn hồi như: lực
đẩy Acximet, lực ma sát, áp lực thủy tỉnh, áp lực của chất khí...: chứng minh
hệ dao động điều hòa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

1.F là lực đẩy Acximet . . . . . ...
Mục lục
Mục lục ......................................... 1
Phần1 . PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU A CỦA CON LẮC
XO 15
Chủ đề 1. Liên hệ giữa lực tác dụng, độ giãn độ cứng của xo . . . . . . . . . . 15
1.Cho biết lực kéo F , độ cứng k: tìm độ giãn l
0
, tìm l ............. 15
2.Cắt xo thành n phần bằng nhau ( hoặc hai phần không bằng nhau): tìm độ
cngcamiphn............................ 15
Chủ đề 2. Viết phương trình dao động điều hòa của con lắc xo . . . . . . . . . . 15
Chủ đề 3. Chứng minh một hệ học dao động điều hòa . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.Phương pháp động lực học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.Phương pháp định luật bảo toàn năng lượng . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Chủ đề 4. Vận dụng định luật bảo toàn năng để tìm vận tốc . . . . . . . . . . . . 16
Chủ đề 5. Tìm biểu thức động năng và thế năng theo thời gian . . . . . . . . . . . . 17
Chủ đề 6. Tìm lực tác dụng cực đại cực tiểu của xo lên giá treo hay giá đở . . 17
1.Trường hợp xo nằm ngang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.Trường hợp xo treo thẳng đứng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.Chúý ...................................... 17
Chủ đề 7. Hệ hai xo ghép nối tiếp: tìm độ cứng k
hệ
, từ đó suy ra chu kỳ T .... 18
Chủ đề 8. Hệ hai xo ghép song song: tìm độ cứng k
hệ
, từ đó suy ra chu kỳ T ... 18
Chủ đề 9. Hệ hai xo ghép xung đối: tìm độ cứng k
hệ
, từ đó suy ra chu kỳ T ... 18
Chủ đề 10. Con lắc liên kết với ròng rọc( không khối lượng): chứng minh rằng hệ
dao động điều hòa, từ đó suy ra chu kỳ T .................... 19
1.Hòn bi nối với xo bằng y nhẹ vắt qua ròng rọc . . . . . . . . . . . . . . 19
2.Hòn bi nối với ròng rọc di động, hòn bi nối vào y vắt qua ròng rọc . . . . 19
3.Lò xo nối vào trục ròng rọc di động, hòn bi nối vào hai xo nhờ y vắt qua
ròngrc.................................. 19
1
Tổng hợp các đề thi vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp các đề thi vật lý - Người đăng: Huỳnh Quang Trường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
Tổng hợp các đề thi vật lý 9 10 890