Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp câu hỏi thi công chức

Được đăng lên bởi nguyenthi-huyen66
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÂU HỎI

Phần I:
Câu 1: Đồng chí hiểu thế nào là cán bộ, công ch ức? Chế độ công ch ức d ự b ị
được quy định như thế nào trong pháp lệnh cán bộ, công chức? So sánh s ự
giống nhau và khác nhau giữa công chức và công dân?

Câu 2: Trong pháp lệnh cán bộ, công chức:
Tuyển dụng cán bộ công chức, quyền và quyền lợi c ủa cán b ộ công ch ức
được quy định như thế nào?
Câu 3: Những việc cán bộ, công chức không được làm? Vi ệc xét nâng ngạch,
nâng bậc lương trước thời hạn được thực hiện như thế nào? Đào tạo – Bồi
dưỡng được quy định như thế nào trong pháp lệnh cán bộ công ch ức?
Câu 4: Quy định về quản lý cán bộ, công chức trong pháp lệnh cán bộ công
chức? Khen thưởng đối với cán bộ công chức?

Câu 5: Cán bộ công chức có nghĩa vụ trách nhiệm gì?
Việc miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo của công chức có phải là hình th ức kỷ
luật không? Tại sao? Hình thức kéo dài th ời gian nâng bậc l ương m ột n ăm
áp dụng cho ai và trong trường hợp nào?
Câu 6. Kỷ luật và xử lý vi phạm đối với cán bộ công ch ức được quy định nh ư
thế nào?
Câu 7: Điều động, biệt phái, hưu trí thôi việc được quy định như thế nào?
Nêu nội dung quản lý về cán bộ công chức?

Câu 8: Bầu cử và tuyển dụng cán bộ, công chức được quy định như th ế nào?
Cán bộ công chức có nghĩa vụ gì
Nêu 3 pháp lệnh mà cán bộ công chức phải tuân theo?
Câu 9: Nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ, công chức?
Câu 10: Căn cứ vào đâu để cơ quan, tổ chức tuyển dụng công ch ức? Hình
thức tuyển dụng? Nếu trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công ch ức n ăm 2008,
đồng chí thấy mình không được làm những việc gì? Đối tượng nào khi được
tuyển dụng làm cán bộ công chức phải th ực hiện chế độ công ch ức d ự b ị?
Nêu cụ thể từng đối tượng?

Phần II:

Câu 1: Anh (chị) hiểu thế nào là ngạch công ch ức?
ưu tiên trong tuyển dụng được quy định như thế nào?
Chế độ công chức dự bị được áp dụng cho đối tượng nào? Nêu cụ th ể. Đối
tượng nào không phải thực hiện chế độ công chức dự b ị? Khi nào công ch ức
dự bị được xem xét để bố nhiệm vào ngạch công chức?
Câu 2: Hội đồng tuyển dụng có những nhiệm vụ, quyền hạn gì?
“Chuyển ngạch” và “cơ quan có thẩm quyền quản lý ngạch công ch ức” là
gì?
Trình tự xét chuyển loại công chức? Nêu các cách phân loại công ch ức?
Câu 3: Giải thích khái niệm tuyển dụng
Những đối tượng nào được đăng ký tuyển dụng vào công chức?
Người đăng ký tuyển dụng vào cán bộ, công chức phải đảm bảo những điều
kiện, tiêu chuẩn gì? Nếu trúng tuyển trong kỳ thi tuy ển công ch ức l ần này
đồng chí thấy hàng năm có cần phải đánh giá công ch ức không? Nếu có h...
CÂU H I
Ph n I:
Câu 1: ng chí hi u th nào là cán b , công ch c? Ch công ch c d b Đồ ế ế độ
c quy nh nh th nào trong pháp l nh cán b , công ch c? So sánh s đượ đị ư ế
gi ng nhau và khác nhau gi a công ch c và công dân?
Câu 2: Trong pháp l nh cán b , công ch c:
Tuy n d ng cán b công ch c, quy n và quy n l i c a cán b công ch c
c quy nh nh th nào?đượ đị ư ế
Câu 3: Nh ng vi c cán b , công ch c không c làm? Vi c xét nâng ng ch, đượ
nâng b c l ng tr c th i h n c th c hi n nh th nào? ào t o – B i ươ ướ đượ ư ế Đ
d ng c quy nh nh th nào trong pháp l nh cán b công ch c?ưỡ đượ đị ư ế
Câu 4: Quy nh v qu n lý cán b , công ch c trong pháp l nh cán b công đị
ch c? Khen th ng i v i cán b công ch c? ưở đố
Câu 5: Cán b công ch c có ngh a v trách nhi m gì? ĩ
Vi c mi n nhi m ch c v lãnh o c a công ch c có ph i là hình th c k đạ
lu t không? T i sao? Hình th c kéo dài th i gian nâng b c l ng m t n m ươ ă
áp d ng cho ai và trong tr ng h p nào? ườ
Câu 6. K lu t và x lý vi ph m i v i cán b công ch c c quy nh nh đố đượ đị ư
th nào?ế
Câu 7: i u ng, bi t phái, h u trí thôi vi c c quy nh nh th nào? Đ độ ư đượ đị ư ế
Nêu n i dung qu n lý v cán b công ch c?
Câu 8: B u c và tuy n d ng cán b , công ch c c quy nh nh th nào? đượ đị ư ế
Cán b công ch c có ngh a v ĩ
Nêu 3 pháp l nh mà cán b công ch c ph i tuân theo?
Câu 9: Ngh a v và quy n l i c a cán b , công ch c?ĩ
Câu 10: C n c vào âu c quan, t ch c tuy n d ng công ch c? Hình ă đ để ơ
th c tuy n d ng? N u trúng tuy n trong k thi tuy n công ch c n m 2008, ế ă
ng chí th y mình không c làm nh ng vi c gì? i t ng nào khi c đồ đượ Đố ượ đượ
tuy n d ng làm cán b công ch c ph i th c hi n ch công ch c d b ? ế đ
Nêu c th t ng i t ng? đố ượ
Ph n II:
Tổng hợp câu hỏi thi công chức - Trang 2
Tổng hợp câu hỏi thi công chức - Người đăng: nguyenthi-huyen66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tổng hợp câu hỏi thi công chức 9 10 848