Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp công thức mạch RLC

Được đăng lên bởi luutranhuutin-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1610 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOẠN MẠCH RLC KHÔNG PHÂN NHÁNH
1. Nhóm các định nghĩa và tính chất căn bản
Câu

Nội dung

Trả lời

Dòng điện xoay chiều là gì? Công thức định nghĩa cường độ hiệu dụng. Là dòng điện có cường độ biến thiên điều
hòa theo thời gian với phương trình
i=Iocos( ωt + φi), trong đó Io là cường độ cực
đại (biên độ) của dòng điện xoay chiều.

1.1

Cường độ hiệu dụng I =

1.2

1.3

Io
2

Biểu thức của điện áp xoay chiều có dạng như thế nào? Công thức định u=Uocos( ωt + φu).
Uo là điện áp cực đại (biên độ của điện áp)
nghĩa điện áp hiệu dụng.
U
Điện áp hiệu dụng: U = o
2
φ
=
φ
–
φ
Công thức tính độ lệch pha giữa điện áp u ở hai đầu một đoạn mạch và
u
i
• φ > 0: u sớm pha hơn i
cường độ dòng điện i trong đoạn mạch. Trường hợp nào u sớm pha
• φ < 0: u trễ pha hơn i
hơn i? Trường hợp nào u trễ pha hơn i? Trường hợp nào u cùng pha
• φ = 0: u cùng pha với i
với i?

1.4

Một dòng điện xoay chiều có tần số f. Trong mỗi chu kì, dòng điện này
đổi chiều bao nhiêu lần? Trong mỗi giây, dòng điện này đổi chiều bao 2 lần; 2f lần
nhiêu lần?

1.5

Một điện áp xoay chiều có tần số f. Trong mỗi chu kì, có bao nhiêu lần
điện áp này bằng 0? Trong mỗi giây, có bao nhiêu lần điện áp này bằng 2 lần; 2f lần
0?

1.6

Một dòng điện xoay chiều có tần số f. Trong mỗi chu kì, có bao nhiêu
lần dòng điện này có cường độ bằng cường độ cực đại? Trong mỗi
1 lần; f lần
giây, có bao nhiêu lần dòng điện này có cường độ bằng cường độ cực
đại?

2. Nhóm các công thức căn bản:
Loại đoạn
mạch
Đoạn
mạch chỉ
có R (điện
trở thuần)

Câu
2.1

Nội dung
Điện áp hai đầu R lệch pha như thế nào với dòng điện?
Được biểu diễn như thế nào trên giản đồ vectơ?

Trả lời
Cùng pha ( φ = 0); U R nằm ngang (trùng
UR

với I )

I

O

U
UR
; Io = oR
R
R

2.2

Định luật Ôm

I=

2.3

Công thức tính cảm kháng của cuộn cảm

ZL = Lω

π
π
( φ = ); U L thẳng đứng
2
2
hướng lên (vuông góc với I )
Sớm pha

Đoạn
mạch chỉ
có L (cuộn
cảm
thuần)

2.4

UL

I

O

2.5
2.6
Đoạn
mạch chỉ
có C
(tụ điện)

Điện áp hai đầu L lệch pha như thế nào với dòng điện?
Được biểu diễn như thế nào trên giản đồ vectơ?

2.7

I=

Định luật Ôm
Công thức tính dung kháng của tụ điện

Điện áp hai đầu C lệch pha như thế nào với dòng điện?
Được biểu diễn như thế nào trên giản đồ vectơ?

UL
U
; Io = oL
ZL
ZL

ZC =

1

ωC
π
Trễ pha
2
π
(φ=- )
2
U C thẳng đứng

I

O

UC

1
Biên soạn PHONG JIMMY

HỘI NHỮNG NGƯỜI ÔN THI ĐẠI HỌC

:

hướng xuống (vuông góc với I )

2.8

I=

Định luật Ôm

UC
U
; Io = oC
ZC
ZC

ZL > ZC ⇒ UL > UC ⇒ φ > 0
UL
U

2.9

Trong trường hợp nào ta nói đoạn mạ...
1
ĐOẠN MẠCH RLC KHÔNG PHÂN NHÁNH
1. Nhóm các định nghĩa và tính chất căn bản
Câu
Nội dung Trả lời
1.1
Dòng điện xoay chiều là gì? Công thức định nghĩa cường độ hiệu dụng.
Là dòng đin có cưng đ
bi
ến thi
ên đi
u
hòa theo thi gian vi phương trình
i=I
o
cos( ωt + φ
i
), trong đó I
o
cưng độ cc
đi (biên độ) củang đin xoay chiu.
Cưng đ hiệu dng
o
I
2
=
1.2
Biểu thức của điện áp xoay chiều có dạng như thế nào? Công thức định
nghĩa điện áp hiệu dụng.
u=U
o
cos( ωt + φ
u
).
U
o
là điện áp cc đi (biên đ ca điện áp)
Đin áp hiu dng:
o
U
U
2
=
1.3
Công thức tính độ lệch pha giữa điện áp uhai đầu một đoạn mạch
cường độ dòng điện i trong đoạn mạch. Trường hợp nào u sớm pha
hơn i? Trường hợp nào u trễ pha hơn i? Trường hợp nào u cùng pha
với i?
φ = φ
u
– φ
i
φ > 0: u sớm pha hơn i
φ < 0: u trễ pha hơn i
φ = 0: u cùng pha với i
1.4
Một dòng điện xoay chiều có tần số f. Trong mỗi chu kì, dòng điện này
đổi chiều bao nhiêu lần? Trong mỗi giây, dòng điện này đổi chiều bao
nhiêu lần?
2 lần; 2f lần
1.5
Một điện áp xoay chiều có tần số f. Trong mỗi chu kì, có bao nhiêu lần
điện áp này bằng 0? Trong mỗi giây, có bao nhiêu lần điện áp này bằng
0?
2 lần; 2f lần
1.6
Một dòng điện xoay chiều tần số f. Trong mỗi chu kì, bao nhiêu
lần dòng điện này cường độ bằng cường độ cực đại? Trong mỗi
giây, bao nhiêu lần dòng điện này cường độ bằng cường độ cực
đại?
1 lần; f lần
2. Nhóm các công thức căn bản:
Loại đoạn
mạch
Câu
Nội dung Trả lời
Đoạn
mạch chỉ
có R (điện
trở thuần)
2.1
Điện áp hai đầu R lệch pha như thế nào với dòng điện?
Được biểu diễn như thế nào trên giản đồ vectơ?
Cùng pha ( φ = 0);
R
U
nằm ngang (trùng
với
I
)
2.2
Định luật Ôm
R
U
I
R
=
;
oR
o
U
I
R
=
Đoạn
mạch chỉ
có L (cuộn
cảm
thuần)
2.3
Công thức tính cảm kháng của cuộn cảm
Z
L
= Lω
2.4
Điện áp hai đầu L lệch pha như thế nào với dòng điện?
Được biểu diễn như thế nào trên giản đồ vectơ?
Sớm pha
2
π
( φ =
2
π
);
L
U
thẳng đứng
hướng lên (vuông góc với
I
)
2.5
Định luật Ôm
L
L
U
I
Z
=
;
oL
o
L
U
I
Z
=
Đoạn
mạch chỉ
có C
(tụ điện)
2.6
Công thức tính dung kháng của tụ điện
Z
C
=
C
ω
1
2.7
Điện áp hai đầu C lệch pha như thế nào với dòng điện?
Được biểu diễn như thế nào trên giản đồ vectơ?
Trễ pha
2
π
( φ = -
2
π
)
C
U
thẳng đứng
U
R
O
I
U
L
O
I
U
C
O
I
Biên soạn PHONG JIMMY HỘI NHỮNG NGƯỜI ÔN THI ĐẠI HỌC :
Tổng hợp công thức mạch RLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp công thức mạch RLC - Người đăng: luutranhuutin-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tổng hợp công thức mạch RLC 9 10 666